Marko 1

1Wɛ̈t kënë ë Wɛ̈t Puɔth Yam rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc Wën Nhialic. 2- 4Wäär këc Jethu piɔ̈ɔ̈cde guɔ jɔɔk Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm ëcï piɔ̈ɔ̈cde jɔɔk roor tɛ̈ cïï ceŋ. Ku wëët kɔc ëlä, "Pälkë luɔi kärɛc, ku calkë röt aa muɔc nhïïm rin bï adumuɔ̈ɔ̈mkun päl piny tënë we." Ku tueŋ ëcï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ gɔ̈t ku lueel ëlä, "Tɛ̈ ler yïn, ɣɛn abï raan tök kam kɔc käkkiɛ̈ luɛɛl cɔl alëk kɔc, bïk yïïn tiit." Ku ben Nhialic lueel aköl dɛ̈t ëlä, "Raan käkkiɛ̈ tïŋ abï kë cït lɔ̈ɔ̈r gut yic bï yen kɔc caal tɛ̈de ë rot, ku lëk keek ëlä, 'Guiɛrkë dhël ë Bɛ̈ny, luɔikë dhɔ̈lke bïk la cök.' " Tɛ̈ɛ̈n, go Joon kɔc aa piɔ̈ɔ̈c tɛ̈de ë rot. Nawën gamkë wɛ̈tde ke muɔɔc nhïïm, ku ye lɛ̈k ke ëlä, "Pälkë luɔi adumuɔ̈ɔ̈m ku calkë röt aa muɔc nhïïm, yen abï Nhialic adumuɔ̈ɔ̈mkun päl piny." 5Kɔc juëc pan Judia ku gen Jeruthalem aacï wɛt tënë ye, ku lekkë adumuɔ̈ɔ̈mken, ku jɔl Joon ke muɔɔc nhïïm wär Jordan. 6Joon ë ye ceŋ alɛ̈th cï looi nhiëm thɔ̈rɔ̈l, ku ceŋ gɔɔp yen aŋum, ku mïïth ke ye cam aa kɔryɔm ku kiëc. 7Ku ë ye lɛ̈k kɔc, "Raan bï bɛ̈n ë nïn thiɔ̈kkä adït ku aril tënë ɣa apɛi. Ɣɛn acïï thöŋ kek ye, nadë ke ɣa cɔk guŋ ba warke dɔ̈k. 8Wek aaya muɔɔc nhïïm pïu, ku yeen abï we muɔɔc nhïïm Wëi Nhialic." 9Ye nïnkä yiic ke Jethu bɔ̈ gen Nadharet tɔ̈ pan Galilia tënë Joon, ku muɔɔc Joon nhom wär Jordan. 10Tɛ̈wën bï Jethu bei wïïr, ke tïŋ nhial ke liep rot ku tïŋ Wëi Nhialic ke bɔ̈ yenhom ke cït kuur ë dit. 11Ku piŋ röl Nhialic nhial ke lueel, "Yïn ë manhdiɛ̈n nhiaar, ɣɛn amit puɔ̈u ke yï." 12Kaam awën ke Wëi Nhialic la yeguɔ̈p ku ɣɛ̈th roor tɛ̈ cïï ceŋ. 13Ku jɔl Jethu rëër roor tɛ̈ cïï ceŋ nïn thiärŋuan kek lääi, ku ë ye jɔŋrac them. Ku atuuc nhial aacï bɛ̈n ku konykë. 14Wën cï Joon dɔm, ke Jethu dhuk pan Galilia ku le kɔc piɔ̈ɔ̈c Wɛ̈t Puɔth Yam. 15Ke ye lueel, "Aköl la cök acï bɛ̈n, bääny Nhialic athiɔ̈k! Pälkë luɔi kärɛc ku gamkë Wɛ̈t Puɔth Yam." 16Tɛ̈wën kuɛny Jethu wär Galilia yɔu, ke tïŋ amɛ̈i karou, Thaimon kek Andria wämënh ke dɔm rec buɔi. 17Go Jethu lɛ̈k ke, "Biathkë ɣa ku wek aba piɔ̈ɔ̈c bäk kɔc aa dɔm." 18Gokë biaiken nyääŋ piny nyin yic ku buɔthkë Jethu. 19Wën le Jethu tueŋ tɛ̈thin-nyɔɔt, ke tïŋ Jemith wën Dhubedï ku Joon wämënh ke tɔ̈ riäi yic ke guir biaiken. 20Go Jethu ke cɔɔl bïk jäl ke ye. Gokë wunden Dhubedï nyääŋ piny riäi yic kek kɔc cïk riɔp, ku buɔthkë Jethu. 21Gokë la Kapernaum. Nawën aköl cïï kɔc Itharel ye luui, ke Jethu la tɛ̈ ye kɔc Itharel kenhïïm mat thïn ku piööc. 22Go kɔc gäi ë piɔ̈ɔ̈cde, rin aacï piɔ̈ɔ̈c apath ke la riɛl Nhialic, cïï thöŋ kek kɔcken piööc ë lööŋ. 23Kaam thiin awën, ke raan tɔ̈ kam kɔc tɛ̈n amat kɔc Itharel, ke la guɔ̈p jɔŋrac, jam ke cï yeröl jɔt apɛi ëlä, 24"Yeŋö wïc tënë ɣo Jethu raan gen Nadharet? Ca bɛ̈n ba ɣo bɛ̈n rac? Yïn aŋiɛc, yïn ë raan puɔth la cök bɔ̈ tënë Nhialic." 25Go Jethu jɔŋrac duɔ̈m thok piny, "Biɛt, ku bäär bei yeguɔ̈p!" 26Go jɔŋrac mony awën lath ku wit piny, ku bïï bei yeguɔ̈p ke dhiau. 27Go kɔc gäi apɛi ku thiëckë röt, "Yeŋö kënë? Ye piööc yam kek riɛl Nhialic. Mony kënë ala riɛl ye yen jak yɔ̈ɔ̈k ku gamkë wɛ̈tde aya!" 28Këya, lɛc ku piathde aacï guɔ thiëi piny pan Galilia ëbën. 29Kaam awën jiël kek tɛ̈n amat kɔc Itharel, ke Jethu ku Jemith ku Joon la pan yï Thaimon kek Andria. 30Nawën ɣeetkë baai ke yök man tiŋ Thaimon piiny ke cï tɔ̈c, ke cï juäi göök. Gokë lɛ̈k Jethu. 31Go Jethu la tënë ye ku dɔm cin ku dɔɔc ku kony bï rot jɔt. Go juäi guɔ päl piny, ku bïï miëth tënë ke. 32Wën cï akɔ̈l lööny piny, ke kɔc guëër tënë Jethu kek kɔc tuany, ku kɔc la gup jakrɛc. 33Ku jɔl kɔc juëc geeu kenhïïm kut ɣöt thok. 34Go Jethu kɔc juëc awën la gup tuɛny juëc cï bɛ̈ɛ̈i tënë ye kony bïk pial. Ku cop jakrɛc juëc wei kɔc gup. Ku cïï jakrɛc päl bïk jam rin ŋic kek ye. 35Naɣɔn nhiäk riɛl, akëc piny bak, ke Jethu jɔt rot ku jiël baai. Ku le tɛ̈de ë rot bï la röök. 36Go Thaimon kek kɔc kɔ̈k Jethu buɔɔth bïk la wïc. 37Nawën lek yök, ke luelkë, "Raan ëbën awïc yï." 38Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Lokku bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k tɔ̈ tueŋ yiic, ku ba la piööc thïn aya, yen ee kën bïï ɣɛn." 39Ku jɔl Jethu pan Galilia kuany yic ke piɔ̈ɔ̈c ɣɔ̈nken amat yiic, ku cop jakrɛc wei. 40Tɛ̈wën kuɛny Jethu bɛ̈ɛ̈i yiic ke piɔ̈ɔ̈c, ke raan cï tuet bɔ̈ tënë ye, ku gut yenhiɔl piny ku lɛ̈ŋ, "Aŋiɛc alëu ba ɣa kony bɛ̈ny, ba pial. Kony ɣa." 41Go Jethu ŋääŋ nyinde tïŋ ku wïc bï kony. Ku jɔt yecin ku gɔɔt ku lueel, "Awiëc, piaalë!" 42Kaam thiin awën, ke tuet jiël. 43Ku jɔl Jethu cɔl alɔc jäl ku thɔn apɛi ëlä, 44"Duk kënë la lɛ̈k raan dɛ̈t. Lɔɔr ku nyuɔ̈th rot raan käk Nhialic bï caath, ku juar käŋ cït tɛ̈ ye löŋ Mothith ye luɛɛl thïn, bï kɔc ëbën ŋic lɔn cï yïn pial." 45Go jäl ku ŋot la kë cï rot looi lɛ̈k raan ëbën. Ku thiëi wɛ̈t piny abï Jethu cïï bɛn la geeu ke ŋic. Ku ye rëër tɛ̈de ë rot tɛ̈ cïn yic kɔc ë rëër thïn. Go kɔc juëc ŋot ke ye bɛ̈n tënë ye baai yic ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\