Marko 10

1Go Jethu jäl tɛ̈wën ku ler Judia ku teem wär Jordan. Go kɔc juëc apɛi bɛn guëër tënë ye. Goke piɔ̈ɔ̈c cïmënden thɛɛr. 2Go Parathï kɔ̈k bɛ̈n tënë ye ku wïckë bïk deep wɛ̈t ku thiëckë, "Na päl raan tiɛŋde ke cïï path?" 3Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Yeŋö cï Mothith lɛ̈k we wäthɛɛr?" 4Gokë lueel, "Acï Mothith puɔ̈l bï moc athör liɔ̈ɔ̈i gɔ̈t, ku pɛ̈l tik." 5Go Jethu dhuɔ̈k ke, "Mothith acï löŋ kënë gät we ë rin wärkuan dït aake cie yith ye lac gam. 6Ku wäär tueŋ cɛk Nhialic kɔc aacï cak moc ku tik. 7'Ku rin ë wɛ̈t kënë raan abï wun ku man nyääŋ piny, ku le ker kek tiɛŋde, 8ku keek karou aabï ya many tök.' Këya aacïï ben ya rou aa tök. 9Këya, na cï Nhialic ke puɔ̈l bï ya moc ku tik, ka cïn raan päl ŋɛk kamken." 10Ku wën cï kek dhuk baai, ke thiëëc kɔcken ye buɔɔth ë wɛ̈t kënë. 11Go lɛ̈k ke, "Na ye raan liɔ̈i tiɛŋde ku thiɛɛk tiŋ dɛ̈t, ka cï kërac looi tënë tiŋden tueŋ. 12Ku na ye tiŋ päl muɔnyde ku le mony dɛ̈t thiaak, ka cï akɔr looi." 13Kɔc kɔ̈k aake ye mïth bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu bï ke bɛ̈n dɔɔc, go kɔc Jethu buɔɔth ke läät. 14Nawën la Jethu kë looi atuɔ̈ɔ̈cke tiŋ, ke dak puɔ̈u ku lueel tënë ke, "Calkë mïth aabɔ̈ tënë ɣa, duɔ̈kkë ke pën. Raan wïc ye bï la bääny Nhialic yic adhil gam cïmën ë mïth thiikä. 15Alɛ̈k we, raan wïc ye bï bääny Nhialic yök adhil wɛ̈t Nhialic gam, cïmën ye manh koor wɛ̈t kɔc ke dhiëth ye gam." 16Ku cɔɔl mïth yelɔ̈ɔ̈m ku tɛ̈ɛ̈u yecin kenhïïm ku dɔɔc ke. 17Tɛ̈wën jiël Jethu geeu, ke raan rïŋ tënë ye ku gut yenhiaal piny ku lueel, "Raan piööc path yeŋö ba looi ba pïr akölriëëc ëbën yök?" 18Go Jethu thiëëc, "Yeŋö yïn ye lueel lɔn ɣɛn apath? Acïn raan path, ee Nhialic ë rot yen apath. 19Yïn aŋic lööŋ Nhialic, 'Duk raan näk, duk tiŋ raan dɛ̈t kɔr, duk kuëëŋ wɛ̈t lueth, duk cuëër, thek wuur ke moor.' " 20Go bɛ̈ɛ̈r, "Raan piööc, lööŋkä aaya theek tɛ̈wäär koor ɣɛn agut cït ëmën." 21Go Jethu döt apɛi, ku nhiɛɛr ku lueel, "Ee tök yen akɛ̈c looi, lɔɔr ɣaac käkku wei ëbën ku gam wëëu tënë kɔc ŋɔ̈ŋ, yïn abï jiɛɛk la yök pan Nhialic, ku bäär buɔth ɣa." 22Wën piŋ yen wɛ̈t kënë, ke mɛɛn ku jiël ke cï puɔ̈u dak, rin ë la käjuëc apɛi. 23Go Jethu yenhom wɛ̈l kɔcken ye buɔɔth ku lëk ke, "Abï yic riɛl tënë ajiɛɛk bïk la bääny Nhialic yic." 24Go kɔcken ye buɔɔth gäi ë wëlkä. Go Jethu bɛn ber yic tënë ke, "Miɛ̈thkiɛ̈, yeŋö ril yen këya bï raan la bääny Nhialic yic! 25Apuɔl yic bï thɔ̈rɔ̈l bak with cök, tënë tɛ̈ bï raan ajak la bääny Nhialic yic." 26Gokë ŋot ke gäi apɛi, ku thiëckë, "Na ye këya, ke yeŋa bï la pan Nhialic?" 27Go Jethu ke döt ku bëër, "Acïï raan bï lëu ë rot, bï gam tɛ̈ këc Nhialic ye kony, rin Nhialic ë këriëëc ëbën lëu, acïn kë dhal ye." 28Go Pïtɛr rot jɔt ku lueel, "Na ɣo, ɣok kɔc cï käkkua ëbën nyääŋ piny ku buɔthku yï?" 29Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ee yic, ku alɛ̈k we, kuat raan cï panden nyääŋ wei kek paan ë man ku nyiɛ̈rakën, ku wun ku man ku miɛ̈thke ku kacke ëbën ë riɛnkiɛ̈, ku rin wɛ̈t Nhialic, 30cïï käjuëc bï yök pan Nhialic. Abï bɛ̈ɛ̈i juëc ku wämäthakën ku nyiɛ̈rakën ku märakën juëc, ku mïth ku dum, ku kuɔ̈c ciëëŋ bï ye kuɔ̈c ciëëŋ aabï yök aya arak buɔɔt. Käkkä aabï yök pinynhom ë tɛ̈n, ku abï pïr akölriëëc ëbën yök aköldä. 31Ku kɔc juëc tɔ̈ tueŋ ëmën aabï dɔ̈ŋ ciëën, ku kɔc kɔ̈k juëc tɔ̈ ciëën aabï la tueŋ." 32Naɣɔn aköl dɛ̈t Jethu kek kɔcken ye buɔɔth, ku kɔc kɔ̈k aake kuany dhël yic, ke la Jeruthalem. Ku Jethu ë tɔ̈ tueŋ ku buɔɔth kɔcken ye buɔɔth ke cï nhïïm mum. Ku kɔc awën biöth, ke cï riɔ̈ɔ̈c. Go Jethu atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou bɛn caal tɛ̈den röt, ku lëk ke kë bï rot la looi tënë ye. 33Ku lëk ke, "Ëmën, ɣok aala Jeruthalem tɛ̈ bï Manh Raan la dɔm ku ɣɛ̈th bäny Itharel nhïïm, ku kɔc piööc ë lööŋ. Ku abïk tɛ̈m thou, ku thönkë bɛ̈nyŋaknhom Roma mac baai bï la nɔ̈k. 34Ku abïk läät ku buikë, ku ŋuutkë ku thatkë, ku näkkë, ku na ye nïn kadiäk cök, ka bï pïr ku jɔt rot raŋ yic." 35Naɣɔn thëëi ke Jemith ku Joon wɛ̈ɛ̈t Dhubedï bɔ̈ tënë Jethu, ku luelkë tënë ye, "Raan piööc, awïcku ba ɣo luɔ̈i kë buk thiëëc tënë yï." 36Go Jethu ke thiëëc, "Yeŋö wiɛ̈ckë ba looi tënë we?" 37Gokë dhuk ëlä, "Tɛ̈ nyuc yïn thɔ̈nydu nhom diɛɛkdu yic nhial, ke yï cɔl ɣo aa nyuc kek yï, raan tök lɔŋ cuëc, ku raan dɛ̈t lɔŋ cam." 38Go Jethu lɛ̈k ke, "Wek aa kuc kë thiëckë, ɣɛn abï baŋ apɛi ë nïnkä ku ɣɛn abï nɔ̈k. Lɛ̈ukë bäk gum cïmëndiɛ̈?" 39Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Alëuku." Go Jethu lɛ̈k ke, "Na cɔkkë we nɔ̈k ayic, ka lɛ̈ukë bäk gum, 40ku acie ɣɛn la riɛl ba raan nyuc köŋdiɛ̈n cuëc ku köŋdiɛ̈n cam kuany, ee Nhialic yen abï ke yiëk kɔcken cï guiër ke." 41Nawën le atuuc kɔ̈k kathiäär piŋ, ke riääk puɔ̈th tënë Jemith ku Joon. 42Go Jethu ke cɔɔl ëbën ku lueel, "Aŋiɛckë lɔn kɔc cï gam bïk aa bäny kɔc cie kɔc Itharel aala riɛl kɔc nhïïm, ku acïï path bäk ciɛ̈t ke. 43Ku kënë acïï rot bï looi kamkun. Raan wïc ye bï ya raandït kamkun adhil rot dhuɔ̈k piny bï ya luui rin kɔc kɔ̈k. 44Ku na ye raan wïc ye bï ya bɛ̈ny kɔc nhïïm, ka dhil ya aluaŋ kɔc ëbën. 45Cïmën Manh Raan aya akëc bɛ̈n bï kɔc bɛ̈n loony, acï bɛ̈n bï kɔc bɛ̈n kony, ku gɛm wɛ̈ike bï kɔc juëc waar thou yic." 46Go Jethu kek kɔcken ye buɔɔth, ku kɔc juëc kɔ̈k ɣet gen Jeriko. Kaam wën jiël kek geeu, ke mony cɔɔr ë kɔc lim, cɔl Timawuth ë rɛ̈ɛ̈r dhël yɔu ke lïm. 47Nawën piŋ lɔn cï Jethu raan pan Nadharet ɣëët, ke cöt röl dït, "Bɛ̈ny Jethu yïn aŋääth apɛi. Yïn ë wën Debit cï Nhialic tooc. Kony ɣa." 48Go kɔc kɔ̈k rɛ̈l ku yöökkë bï biɛt, go ŋot kiu apɛi, "Wën Debit kony ɣa." 49Go Jethu kɔ̈ɔ̈c ku lueel, "Cɔ̈ɔ̈lkë." Gokë cɔɔl, "Jɔt rot, yïn aye bɛ̈ny cɔɔl." 50Go rot puur abä alanhden acuat lööny wei yekɔ̈u ku riŋ tënë Jethu. 51Go Jethu thiëëc, "Yeŋö wïc ba looi tënë yï?" Go cɔɔr lueel, "Bänydiɛ̈, awiëc ba bɛn daai." 52Go Jethu lɛ̈k ye, "Lɔɔr, gamdu acï cɔl apuɔl." Go daai nyin yic, ku buɔɔth Jethu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\