Marko 11

1Nawën nïn kɔ̈k cök ciëën, ke Jethu kek kɔcken ye buɔɔth la Jeruthalem. Ku tɛ̈wën cï kek thiɔ̈k kek Bethpeec ku Bethanï, tɛ̈thiääk kek gɔn Olip, ke Jethu tooc kɔcken ye buɔɔth karou tueŋ, 2ku lëk ke, "Lak bɛ̈ɛ̈i tɔ̈ tueŋ yiic ku tɛ̈ ɣeet wek, ke wek aabï akaja cïn raan cï kaŋ cath ye yök ke mac. Luɔnykë ku bɛ̈ɛ̈ikë. 3Na le raan thiëc we, ke luɛlkë, awïc Bänyda, ku abï dhuk ëmën thiin." 4Gokë la ku yökkë manh akaja ke mac ɣöt thok, dhël yɔu. Tɛ̈wën lony kek ye, 5go kɔc ke kääc tɛ̈thiɔ̈k ke thiëëc, "Yeŋö luɔikë, lony wek manh akaja?" 6Gokë lɛ̈k ke cït tɛ̈wën cï Jethu ke than thïn. Go päl ke ku jiëlkë. 7Gokë manh akaja ɣäth tënë Jethu ku kumkë kɔ̈u aläthken, ku nyuc Jethu yekɔ̈u. 8Kɔc juëc aacä aläthken thiɛth dhël yic, ku kɔc kɔ̈k aacä ayɔ̈r tiim dhoŋ dum yiic, ku thiethkë ke dhël yic aya. 9Go kɔc ke tɔ̈ yenhom tueŋ, ku kɔc ke buɔth Jethu, yai looi ku yekë wak ëlä, "Lecku Nhialic! Bɛ̈ny dɔc raan bɔ̈ ë riɛnku, 10Nhialic dɔc bääny wäda Debit bɔ̈! Lecku Nhialic!" 11Ku jɔl la Jeruthalem ku bɛk luaŋ Nhialic ku ciɛɛth këriëëc ëbën. Nawën cï piny guɔ cuɔl, ke dhuk Bethanï kek atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou. 12Naɣɔn nhiäk, tɛ̈wën jiël kek Bethanï, Jethu ë nɛ̈k cɔk. 13Nawën ke tïŋ tim cït ŋaap ke cï nhom thiäŋ ayɔ̈r, go la cɔl bï yök ke cï luɔk. Nawën le ɣet ke yök ke ayɔ̈r kepɛ̈c, rin tɛ̈den ye yen luɔk aŋoot. 14Go Jethu lueel, "Acïn raan kɔŋ miɛ̈thku bɛn cam lanaɣɔn." Ku wɛ̈t kënë ëcï kɔcken ye buɔɔth piŋ. 15Nawën lek ɣet Jeruthalem, ke Jethu la luaŋ Nhialic, ku cop kɔc käŋ ɣaac aɣeer kal luaŋ Nhialic yic. Ku wel agen kɔc war wëëu yiic, ku thöc kɔc ɣɔɔc wei ë kuɔ̈r. 16Ku cï kuat raan la kë muk päl bï ret luaŋ Nhialic lɔ̈ɔ̈m. 17Ku jɔl kɔc piɔ̈ɔ̈c, "Acï gɔ̈t ëlä athör thɛɛr wël Nhialic yiic, 'Luaŋdiɛ̈ acï looi bï ya tɛ̈n ye kɔc wuɔ̈t ëbën röök thïn, ku yeen acäk wel bï ya luaŋ cuɛ̈r.' " 18Wɛ̈t kënë acï kɔc käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ piŋ ku wïckë dhël nɛ̈k kek ye. Ku keek aake cï riɔ̈ɔ̈c Jethu rin cï kɔc ëbën puɔ̈th miɛt piɔ̈ɔ̈cde yic. 19Nawën la thëi bɛ̈n, ke Jethu kek atuɔ̈ɔ̈cke jiël geeu. 20Naɣɔn nhiäk dɛ̈ɛ̈t, tɛ̈wën kuɛny kek dhël yic, ke ke tïŋ tim cït ŋaap wäär cï Jethu wak ke cï riau. 21Go Pïtɛr këwäär cï Jethu lueel tak ku lueel, "Raan piööc tïŋ tim wäär ca wak acï riau." 22Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Gamkë Nhialic. 23Wek alɛ̈k yic, na le raan yöök gɔn kënë, cuat rot wïïr, ku cï diu ku gɛm lɔn bï kë cï lueel rot looi, ka tiiŋ rot. 24Këya, alɛ̈k we, kuat kë thiëc tɛ̈ röök yïn, gam lɔn bï yïn ye yök, ku kë wïc aba yök. 25Ku tɛ̈ röök yïn, ke yï pɛ̈l wɛ̈t piny tënë raan dɛ̈t, rin bï Nhialic adumuɔ̈ɔ̈mku päl piny aya. [ 26Na cïï wɛ̈t ye päl piny tënë kɔc kɔ̈k, ke Nhialic acïï awäcdu pɛ̈l piny."] 27Gokë bɛn dhuk Jeruthalem, ku tɛ̈wën ciɛth Jethu kal luaŋ Nhialic yic, ke bänydït käk Nhialic ku kɔc piööc ë lööŋ ku jɔl aa kɔcdït baai, bɔ̈ tënë ye. 28Ku thiëckë ëlä, "Ee yïn ye riɛl ŋö tɔ̈ yïguɔ̈p ye yïn luui këlä? Ku yeŋa yïk yï ë riɛl kënë ba keek aa looi?" 29Go Jethu bɛ̈ɛ̈r tënë ke, "Wek aba thiëëc wɛ̈t kënë aya, na bɛ̈ɛ̈r kë, ke wek aba lɛ̈k raan cä yiëk riɛl ye ɣɛn käkkä looi." 30Lɛ̈kkë ɣa, "Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm, yök riɛl yen kɔc gäm lɔ̈kwëi tënë Nhialic, aye riɛlde ë rot?" 31Gokë guëëk yic kamken ku luelkë, "Na luelku, 'Ke yök tënë Nhialic,' Ka thiëc, 'Aye ŋö këc wek wɛ̈tde gam?' 32Ku na luelku, 'Ke riɛlde ë rot,' ke ɣok aa jɔ̈ny keek rin cï raan ëbën ye gam." 33Gokë dhuɔ̈k Jethu, "Akucku." Go Jethu lɛ̈k ke, "Na ye këya, ke wek aacä lëk riɛl ye ɣɛn käkkä looi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\