Marko 13

1Tɛ̈wën jiël Jethu luaŋ Nhialic, ke lueel raanden töŋ ye buɔɔth tënë ye, "Raan piööc, tïŋ, ye luaŋdït dhëëŋ ŋö kënë!" 2Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ɣöötdït dhëŋ ye tïŋkä, aabï thuɔ̈r piny ëbën, ka cïn alel töŋ bï kɔ̈ɔ̈c alel dɛ̈t nhom." 3Tɛ̈wën rëër Jethu gɔn Olip nhom, ke cï yenhom wɛ̈l luaŋ ë Nhialic, ke thiëëc Pïtɛr ku Jemith ku Joon ku Andria wën rëër kek ë röt. 4"Lɛ̈k ɣo, ye nɛn bï kënë rot looi? Ku yeŋö bï ye nyuɔɔth lɔn cï tɛ̈n bï käkkä röt looi thiɔ̈k?" 5Go Jethu lɛ̈k ke, "Tiëërkë nhïïm ku duɔ̈kkë röt cɔl aduɔ̈ŋ. 6Kɔc juëc aabï bɛ̈n ë riɛnkiɛ̈, ku ye ŋɛk lueel, 'Ke ɣɛn Raan cï lɔc ku dɔc,' ku aabï kɔc juëc duɔ̈ŋ. 7Tɛ̈ tïŋ wek tɔɔŋ ke loi röt aköldä, bï dhiëëth ayï kɔc wuɔ̈n tök röt nɔ̈k, ke duɔ̈kkë diɛɛr, käkkä adhil röt looi. Ku kärɛc kɔ̈k aabï röt looi aya, ku acie lɔn cï thök ë piny bɛ̈n. 8Rin kɔc paan tök aabï kenhïïm tuɔ̈ɔ̈m ku thɛ̈rkë, ku wuɔ̈t aabï thɔ̈r kamken. Ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k piny juëc aabï röt looi bɛ̈ɛ̈i juëc yiic. Ku cɔŋdït apɛi abï tɔ̈u thïn. Käkkä kek aa käk tueŋ." 9- 10Ku lëk Jethu atuɔ̈ɔ̈cke, "Wɛ̈t Nhialic abï kaŋ lɛ̈k kɔc ë pinynhom ëbën, ke thök ë piny këc bɛ̈n. Muɔ̈kkë wenhïïm bäk puɔ̈th riɛl kärɛc bï we yök yiic. Wek aabï kɔ̈ɔ̈c bäny nhïïm ë riɛnkiɛ̈ bäk ke lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam. 11Ku tɛ̈ dɔm we ku ɣɛ̈th we luk yic, duɔ̈kkë diɛɛr tɛ̈ bï wek la jiɛɛm thin. Lak tueŋ ke we piööc wɛ̈tdiɛ̈ pinynhom ëbën rin acie wek jam, ee Wëi Nhialic." 12Ku ben Jethu lueel, "Raan kek wämënh aabï röt aa gaany bïk röt cɔl anäk. Ku wärken mïth aabï miɛ̈thken luɔm, ku mïth aabï kɔc ke dhiëth ke luɔm bï ke cɔl aa näk aya. 13Kɔc ëbën aabï we maan riɛnkiɛ̈. Ku raan bï ye puɔ̈u dɛɛt agut tɛ̈ bï yen thou, abï pïr akölriëëc ëbën." 14Piɛŋkë alɛ̈k we aya, "Ala aköl bï wek kërac apɛi tïŋ. (Raan kuën adhil wɛ̈t kënë deet yic.) Na rɛ̈ɛ̈r Judia ku tïŋ ë kënë, ke yïn adhil riŋ gat nhïïm roor ba la thiaan. 15- 16"Ku raan tɔ̈ dom yic acïï ben dhuk baai bä alanhde la lööm. Ku raan rɛ̈ɛ̈r aɣeer, acïï ben la ɣöt bï la guik kë nyiɛɛi. 17Diäär liɛc ku diäär muk mïthkor aabï gum apɛidït ye nïnkä. 18Rɔ̈ɔ̈kkë bï röt cïï loi wiir yic rut. 19Kɔc aabï gum apɛi ye nïnkä, gum këc kë kaŋ yök tɛ̈wäär cɛk Nhialic kɔc agut cït ëmën. Ku acïï rot bï bɛn looi. 20Na këc Bɛ̈ny looi bï nïnkä cɔl alik, ŋuɔ̈t acïn raan cï pïr. Ku rin kɔcken cï kuany, acï nïn cɔl alik. 21"Wek alɛ̈k kënë, 'Na le raan yöök we tiɛ̈ŋkë Raan cï lɔc ku dɔc kïn,' tɛ̈dë ke lueel, 'Tiɛ̈ŋkë yen akan!' Ke duɔ̈kkë gam. 22Rin kɔc juëc abï bɛ̈n ku lueel ŋɛk, ee ɣɛn Raan cï lɔc ku dɔc, ku lueel raan dɛ̈t ë ɣɛn raan käk Nhialic tïŋ, ku looi käril apɛi kɔc gɔ̈i. Ku märkë kɔc kɔ̈k cï Nhialic kuany, tɛ̈ lëu kek ye. 23Tiɛtkë röt, këriëëc ëbën alɛ̈k we ëmën bäk wenhïïm tiit käk bï bɛ̈n! 24"Awiëc ku bäk ŋic aya, ye nïnkä, tɛ̈ cï kɔc jal gum apɛi, akɔ̈l abï kum nyin bï piny cuɔl, ku pɛɛi acïï bï ruɛl. 25Kuɛl aabï röt yääk ku löönykë. 26Ku Manh Raan abï tïŋ ke bɔ̈ pial yiic kek diik ku riɛldït apɛi. 27Ku yeen abä atuuc nhial tooc bïk kɔcken cï lɔc kuɔ̈ɔ̈t yiic pinynhom ëbën. 28"Ŋiɛckë ë kënë tim cït ŋaap, tɛ̈ looi yen yɔ̈ɔ̈k ku looi yïth, ke kër acï thiɔ̈k. 29Këya, tɛ̈ tïŋ wek käkkä ke loi röt, ke ŋiɛckë lɔn cï yen thiɔ̈k apɛi. 30Alɛ̈k we, wek aacïï bï määr tɛ̈ cɔk käkkä röt looi. 31Nhial ku piny aabï liu, ku wɛ̈tdiɛ̈ acïï bï kaŋ määr. 32"Acïn raan ŋic aköl bï käkkä röt looi. Na cɔk atuuc nhial, ayï Wënde, ka cïk ŋic, ë Wä rot yen aŋic ye. 33Rɛ̈ɛ̈rkë we cï röt guiir rin wek akuc aköl bï kënë rot looi. 34Kënë, acït kënë rot looi tënë raan la keny, ku nyiëëŋ aluɔɔnyke baai, ŋɛk ke luɔide. Ku lëk raan cï nyiääŋ baai thok bï rëër ke tït akölaköl. 35Këya, wek adhil rëër we tït aya, rin acäk ŋic yen tɛ̈ bï Bänydun bɛ̈n thïn, lɔn bï yen bɛ̈n thëëi, ku lɔn bï yen bɛ̈n wɛ̈ɛ̈r ciɛl yic, ku lɔn yen dhiën thɔn ajïth, ku lɔn yen nhiäknhiäk ë rial. 36Na guɔ bɛ̈n, ke we cä yök we nin. 37Kë ya lɛ̈k we, alɛ̈k kɔc ëbën. Rɛ̈ɛ̈rkë we tït, ke we tïr nhïïm!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\