Marko 14

1Nïn karou Yan Ayum cïn yic luɔu nhom tueŋ, kɔcdït käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ aake wïc tɛ̈ bï kek Jethu dɛɛp thïn, bïk dɔm ke kuc ku näkkë. 2Ku luelkë, "Acuk dɔm aköl yai, ɣok aabï tïït bï kɔc juëc kaŋ jäl, rin na dɔmku ku näkku, ke kɔc ŋoot yai yic, tɛ̈dë ke kɔc juëc aa thär kek ɣo." 3Ku tɛ̈wën rëër Jethu Bethanï pan raan atuet cɔl Thaimon, tɛ̈wën mïth yen, ke tik bɔ̈ kek töny koor cï cuëëc ë tiɔm ril la yic miök ŋïr cɔl naar, ye ɣɔɔc wëëu juëc apɛi. Ku kuem thok ku luuŋ miök Jethu nhom ëbën. 4Go kɔc kɔ̈k ke rɛ̈ɛ̈r thïn puɔ̈th dak ku jiɛɛmkë kamken. "Yeŋö tuuk yen miök ŋïr? 5Miök ŋïr kënë ŋuɔ̈t acï ɣaac wëëu juëc wär wëëu ye dɔ̈m raan ë ruɔ̈ɔ̈n tök, ku yïk wëëu kɔc ŋɔ̈ŋ." Ku nyienykë tik apɛi. 6Go Jethu lueel, "Pälkë, yeŋö nyieeny wek ye? Acï këpath looi tënë ɣa. 7Rin kɔc ŋɔ̈ŋ aabï rëër kek we akölaköl. Ku na wiɛ̈ckë bäk ke kony ka luɔikë. Ku ɣɛn acïï bï rëër kek we akölaköl. 8Tiŋ kënë, acï kë lëu bï looi tënë ɣa looi. Acï bɛ̈n bä bɛ̈n tɔc bï guäpdiɛ̈ guiir bï jal thiɔ̈k. 9Wek alɛ̈k yic, kuat tɛ̈ bï Wɛ̈t Puɔth Yam piɔ̈ɔ̈c thïn pinynhom, kë cï tiŋ kënë looi, abï ya lueel bï ye a tak." 10Nawën ke Judath, raan töŋ atuuc kathiäär ku rou, la tënë kɔcdït käk Nhialic bï Jethu la luɔm tënë ke. 11Gokë puɔ̈th miɛt apɛi wën piŋ kek wɛ̈tde, ku thɔnkë lɔn bï kek ye gäm wëëu juëc. Ku jɔl tɛ̈ bï yen Jethu dɔm thïn wïc. 12Nawën aköl tueŋ Yandït Ayum cïn yic luɔu, nɛ̈k amɛ̈l rin yai, ke Jethu thiëëc kɔcken ye buɔɔth ëlä, "Ye tɛ̈nɛn wïc yïn ɣo buk miëth yai la guiir thïn?" 13Go Jethu kɔcken ye buɔɔth tooc karou ku lëk ke, "Lak geeu Jeruthalem, ku wek abï rɔ̈m kek raan ɣɛ̈ɛ̈c tööny pïu, biaathkë, 14pan le yen thïn, ku lɛ̈kkë raan la baai. Aye Raan piööc lueel, 'Ye ɣön nɛn bï ɣɛn miëth yai cam thïn ɣok kɔckiɛ̈n ɣa buɔɔth?' 15Ku abï we nyuɔ̈th ɣön nhial lääu yic cï guiir yic. Guiɛrkë miëthda ë tɛ̈ɛ̈n." 16Go kɔc ye buɔɔth jäl ku lek geeu Jeruthalem, ku yökkë këriëëc ëbën cït tɛ̈wën cï Jethu ye lɛ̈k ke thïn. Ku jɔlkë miëth yai guiir. 17Nawën la thëi bɛ̈n, ke Jethu bɔ̈ kek atuɔ̈ɔ̈cke thiäär ku rou. 18Tɛ̈wën mïth kek, ke lueel Jethu, "Wek alɛ̈k yic, raan tök kamkun abä luɔm ku ë raan mïth kek ɣa." 19Gokë puɔ̈th riääk ku jɔlkë gäi ku thiëckë tök-tök, "Makei! Ye yic? Ye ɣɛn?" Ku riëëkkë puɔ̈th apɛi. 20Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ee raan tök kamkun wathiäär ku rou, raan yecin rɛk aduɔ̈k yic kek ɣa. 21Ee yic, Manh Raan abï nɔ̈k cït tɛ̈ cï gät ye riɛnke athör thɛɛr wël Nhialic yiic. Ku raan bï ye luɔm abï gum apɛi. Ku aŋuɛ̈ɛ̈n tënë ye diɛ̈t këc cak dhiëëth." 22Tɛ̈wën mïth kek, ke Jethu löm ayup ku dɔɔc, ku bɛny yic ku gɛ̈m ke ku lueel, "Lɔ̈mkë kënë, ku camkë, kënë ee guäpdiɛ̈." 23Ku lööm aduŋ cï thiäŋ muɔ̈n abiëc, ku leec Nhialic ku gɛ̈m ke, ku dëkkë thïn ëbën, 24ku lueel tënë ke, "Kënë ë riɛmdiɛ̈, riɛm ë dɔ̈ɔ̈r kek Nhialic, bï kuër rin kɔc ëbën. 25Alɛ̈k we, ɣɛn acïï bï bɛn dek muɔ̈n abiëc pinynhom tɛ̈n kek we, ɣet aköl bï ɣok ye dek ɣodhie pan Nhialic." 26Nawën cïk jal thök ke ket waak, ku lek gɔn Olip cök. 27Ku lueel Jethu tënë ke, "Wek kackiɛ̈, wek aabï kat ɣa cïmën këwäär cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, 'Ɣɛn abä abiöök cɔl anäk ku amɛ̈l abï wɛɛr.' 28Ku tɛ̈ cï ɣɛn jɔt raŋ yic, ke ɣɛn abï kaŋ la Galilia ba we la tiit thïn." 29Go Pïtɛr lueel tënë ye, "Ɣɛn acïï bï kat tɛ̈ cɔk kɔc ëbën kat!" 30Go Jethu lueel tënë ye, "Alɛ̈k yï, ë wɛ̈ɛ̈r kënë, ke thɔn ajïth këc kiu rou, yïn abä jai arak diäk." 31Go Pïtɛr dhuɔ̈k ye, "Na cɔk ɣa nɔ̈k kek yï, ke yïn acä bï kaŋ jai." Ku lueel atuuc kɔ̈k ëbën këya. 32Nawën ke Jethu kek kɔcken ye buɔɔth la tɛ̈ ye cɔl Jethemani, ku lueel tënë ke, "Nyuɔ̈ɔ̈ckë tɛ̈n ku yiënkë, ɣɛn ala röök." 33Ku cɔɔl Pïtɛr ku Jemith ku Joon bïk la kek ye. Ku jɔl rëër ke nɛ̈k atiëël, ku dhiɛɛu apɛi yepuɔ̈u. 34Ku lueel tënë ke, "Ɣɛn adhiau puɔ̈u apɛi, ee thou guɔ̈p. Rɛ̈ɛ̈rkë tɛ̈n ku yiënkë." 35Ku le tueŋ tɛ̈thin-nyɔɔt, ku rɛ̈ɛ̈ny rot piny ku röök ëlä, "Na lëu rot, ke kërɛɛc tit ɣa acïï bɔ̈." 36Ku lueel, "Wä, yïn ë këriëëc ëbën lëu, nyaai ë kërɛɛc kënë tënë ɣa. Ku acie wɛ̈t piändiɛ̈ ë wɛ̈t piändu." 37Nawën ke dhuk tënë ke ku yökke ke nïn. Go lueel tënë Pïtɛr, "Thaimon, niɛnkë? Cäk yiën tɛ̈thin-nyɔɔt?" 38Ku lueel tënë ke, "Yiënkë ku rɔ̈ɔ̈kkë bï we cïï them jakrɛc. Puɔ̈u ë gam ku guɔ̈p acïn riɛl." 39Ku ben jäl ku le röök cïmën awën. 40Go bɛn dhuk tënë ke, ku ben ke yök ke nin, rin cï nïn ke göök apɛi. Ku muumkë nhïïm kë bïk lɛ̈k ye, rin cï kek gup riɔ̈ɔ̈c. 41Nawën dhuk tënë ke kën ye kek diäk, ke thiëëc ke, "Ŋot we nin! Lääŋkë? Ŋiɛckë lɔn cï tɛ̈n nïn thök, tiɛ̈ŋkë Manh Raan acï luɔ̈m kɔc rɛc. Ëmën, tɛ̈ bï ye jäl thɔ̈n kɔc rɛc acï ɣëët. 42Raan cä luɔm acï bɛ̈n. Jatkë röt, lokku buk rɔ̈m." 43Tɛ̈wën ŋot jiɛɛm yen, ke Judath raan ye kek thiäär ku rou bɔ̈ ke cath kek kɔc juëc muk paal ku atuel, ke cï kɔcdït käk Nhialic, ku kɔc gät lööŋ, ku kɔcdït baai tooc. 44Ku Judath ëcï kɔc awën cath kek ye, lɛ̈k tɛ̈ bï kek raan wïckë bïk bɛ̈n dɔm ŋiɛc thïn, ëlä, "Raan ba muɔ̈th ku ciɛɛm yen ë raan wiɛ̈ckë, damkë ku kuathkë ku tiɛtkë röt ë kacke apath." 45Kaam wën ɣëët Judath, ke la tënë Jethu nyin yic ku lueel, "Bɛ̈ny." Ku muɔ̈ɔ̈th ke ciim. 46Gokë dɔm ku derkë. 47Go raan tök kam kɔc ye buɔɔth wën kääc thïn palde miëët bei ku tök alony lui pan raandït käk Nhialic yïc abï tɛɛm wei 48Go Jethu ke thiëëc, "Cäk bɛ̈n we muk atuel ku paal bäk ɣa bɛ̈n dɔm. Cäk tak lɔn ye ɣɛn raan kɔc rum? 49Ɣɛn ë rëër ke we akölaköl ɣa piɔ̈ɔ̈c luaŋ Nhialic, ku wek aa këc ɣa dɔm. Ku kënë acï rot looi ë rin bï kë cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yiic yenhom tiɛɛŋ." 50Ku jɔl kɔcken ye buɔɔth nyääŋ piny ku kɛtkë. 51Ku riënythii dɛ̈t ceŋ alanh acuat ë buɔth Jethu. Nawën wïc kɔc awën kuath Jethu bïk dɔm, 52ke nyiëëŋ alath kecin ku kɛt kecin kë ceŋ. 53Ku jɔlkë Jethu ɣäth pan Kaipa luk yic, cï bäny käk Nhialic ku kɔc piööc lööŋ, ku kɔcdït baai kenhïïm mat thïn. 54Ku Pïtɛr ë biöth ke mec kɔc cök ciëën agut tɛ̈ ɣeet yen luk yic. Ku nyuuc bï ɣɔ̈c aya tɛ̈wën ɣɔ̈c kɔc bäny tiit thïn. 55Bäny käk Nhialic aake cï nyuc bïk Jethu wïc guɔ̈p awuɔ̈c cï looi, rin bï kek ye tɛ̈m thou, ku acïn awuɔ̈c cïk yök. 56Kɔc juëc aake cï Jethu luɔm ë lueth ku wɛ̈lken akëc rɔ̈m. 57Nawën ke kɔc kɔ̈k jɔt röt, ku lueelkë luenh kënë Jethu guɔ̈p. 58Acuk piŋ ke lueel, "Ɣɛn abï luaŋ Nhialic cï raan looi kënë thuɔ̈r piny, ku na ye aköl ye nin diäk, ke ɣɛn abï dɛ̈t buth nyiɛnde, ke cie kënë ë looi raan." 59Agut ke aya aa këc wɛ̈lken rɔ̈m. 60Go Kaipa rot jɔt kenhïïm ku thiëëc Jethu, "Cïn kë dhuk nhom wël cï luɛɛl yïguɔ̈pkä yiic?" 61Go Jethu biɛt ku cïï jam. Go Kaipa bɛn thiëëc, "Ye yök yïpuɔ̈u ye yïn Raan cï lɔc ku dɔc, Manh Nhialic yeku door?" 62Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ee ɣɛn, ku wek aabï Manh Raan tïŋ ke cï nyuc cuëny Nhialic ŋic käŋ looi ëbën, ku bïï ke pial nhial." 63Go Kaipa aläthke rɛt yiic yekɔ̈u ku lueel, "Yeŋö ŋot wïcku kɔc kɔ̈k bï bɛn jam käk cï looi. 64Wek acï tɛ̈ tɔɔn yen Nhialic thïn piŋ. Yeŋö yen wɛ̈tdun?" Gokë mat yic kedhie bï dhiɛl nɔ̈k. 65Ku jɔl kɔc kɔ̈k Jethu aa ŋuɔ̈ɔ̈t. Ku derkë nyin ku guutkë kecin ku yöökkë, "Mɛɛk raan yï gut." Ku dɔm apuruuk ku biɛ̈kkë. 66- 67Tɛ̈wën rëër Pïtɛr piiny ke ɣɔ̈c mac, ke nyan lui pan Kaipa bɔ̈. Ku tɛ̈wën tïŋ yen Pïtɛr, ke döt apɛi ku lueel, "Yïïn aya, yïn yï rëër kek Jethu raan Nadharet." 68Go jai, ku lueel, "Ɣɛn acïï raandun ye lueel ŋic diɛn. Ku kë ye lueel acä cak deet yic aya." Ku ler aɣeer. Ku kaam thiin awën, ke thɔn ajïth kiu. 69Go nyan awën tïŋ ku ben lɛ̈k kɔc kääc thïn, "Mony kënë ë raanden." 70Go Pïtɛr bɛn jai. Ku kaam awën, ke lueel kɔc ke kääc thïn tënë Pïtɛr, "Ee yic, yïn ë raanden, rin yïn ee raan Galilia." 71Go Pïtɛr rot kuëëŋ, "Nhialic abä nɔ̈k tɛ̈ cïï ɣɛn yic luel. Ɣɛn akuc raan jiɛɛm wek ë riɛnke." 72Nyin yic, tɛ̈wën ye dhiën ajïth yic rou bɛ̈ɛ̈k piny, ke Pïtɛr tak këwäär cï Jethu lɛ̈k ye, "Tueŋ ke thɔn ajïth këc kiu kënë ye kek rou, ke yïn abä jai arak diäk." Ku wel yenhom wei kɔc yiic ke cï guɔ̈p yär ku dhiɛɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\