Marko 15

1Naɣɔn nhiäk rial yic, ke kɔcdït käk Nhialic, ku kɔcdït baai ku kɔc piööc lööŋ mɛ̈t tɛ̈ bïk luɔ̈i Jethu. Gokë rek ku kuɛɛthkë tënë bɛ̈ny Pilato. 2- 3Kɔc luk aake cï Jethu gaany lɔn cï yen kärɛc apɛi looi. Go Pilato thiëëc, "Ye yïn bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ee ɣɛn, cït tɛ̈ ca luɛ̈l ye." 4Go Pilato bɛn thiëëc, "Cïï käjuëc cï yï gaanykä ye bɛ̈ɛ̈r, piŋ käkkith yeke kuɛɛn yïguɔ̈p." 5Go Jethu biɛt ku cïï wɛ̈t Pilato bëër. Go Pilato gäi. 6Ruɔ̈ɔ̈n ëbën, aköl Yan Ayum cïn yic luɔu, bɛ̈nyŋaknhom ë raan tök kam kɔc cï mac lony, tɛ̈ wïc kɔc baai ye bï lony. 7Ke mony cɔl Barabath ë mac, kek kɔc cï kɔc nɔ̈k ke thär kek kɔc mac baai. 8Go kɔc juëc apɛi la tënë Pilato, ku thiëckë bï ke luɔ̈i kë ye looi aköl yai. 9Go Pilato ke thiëëc, "Wiɛ̈ckë ba Jethu bɛ̈nyŋaknhom Itharel, lony tënë we?" 10Ee ŋic lɔn yen tiɛɛl ku män mɛɛn kɔc luk Jethu, yen aabï kek Jethu tënë ye. 11Ku kɔc ater Jethu aake ye kɔc kuɔ̈ɔ̈t thook, bïk lɛ̈k Pilato bï ya Barabath yen lony. 12Go Pilato ke thiëëc, "Yeŋö ba looi tënë raan yakë cɔɔl ke bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel?" 13Gokë rek yïc röldït, "Apiëët tim cï rïïu kɔ̈u." 14Go Pilato ke bɛn thiëëc, "Yeŋö? Ye awäc ŋö cï looi?" Gokë bɛn rek yic röldït apɛi, "Apiëët tim cï rïïu kɔ̈u." 15Go Pilato Barabath lony rin wïc yen kɔc bïk puɔ̈th miɛt. Ku wën cï yen apuruuk yɔ̈ɔ̈k bïk that ku ŋakkë nhom ë kuɔɔth, ke gɛ̈m ke bïk la piäät tim cï rïïu kɔ̈u. 16Go apuruuk Jethu kuaath aɣeer pan bɛ̈ny. Ku cɔlkë apuruukken kɔ̈k bïk röt mät ke. 17Ku rukkë alanh mathiäŋ Jethu kɔ̈u. Ku jɔlkë kër la kuɔɔth riic yiic ku ŋɛk kek yenhom. 18Ku jɔlkë aa cɔɔl, ku muɔ̈thkë ku buikë, "Mädho bɛ̈nyŋaknhom Itharel." 19Ku yuupkë nhom wai, ku ŋuutkë guɔ̈p, ku gutkë kenhiɔl piny bïk nyuɔɔth ciɛ̈t leckë. 20Wën cï kek ye jal bui, ke ke bïï alanh mathiäŋ awën bei, ku dhukkë aläthke yekɔ̈u, ku kuathkë bïk la piäät tim cï rïïu kɔ̈u. 21Tɛ̈wën cï tim cï rïïu Jethu göök këtkët, ke mony cɔl Thaimon, raan pan Thirene, wun Alekdhändɛ̈r ku Ruputh, ë bɔ̈ baai ke kuany dhël yic ke la geeu. Go apuruuk dɔm riɛl bï tim cï rïïu ket. 22Ku ɣeetkë tɛ̈ cɔl Golgotha, ku wɛ̈tde yic, gɔn la ŋueŋ-ŋeŋ cït apen nhom raan. 23Ku gɛ̈mkë Jethu muɔ̈n abiëc cï liääp wäl kec cɔl mir bï dek, go kuec ye. 24Gokë jäl piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Ku cuɛtkë gɛk bïk alɛ̈th Jethu tek kamken. 25Ee ye tɛ̈ cït lunyluny ɣɔ̈k yen ë piɛ̈ɛ̈t kek ye tim cï rïïu kɔ̈u. 26Ku jɔlkë awuɔ̈c yekë tak ke cï Jethu looi, gɔ̈t nhial tim cï rïïu kɔ̈u ëlä, "BƐ̈NYŊAKNHOM ITHAREL." 27Ku piɛ̈ɛ̈tkë cuɛ̈r karou kek Jethu tiim cï rïïu kɔ̈ɔ̈th aya, raan tök lɔŋ cuëc ku raan tök lɔŋ cam. 29Ku jɔl kɔc ke ye tëëk tɛ̈wën Jethu aa cuiit ku latkë ku luelkë, "Cie yïn wäär ye lueel lɔn bï yïn luaŋ Nhialic thuɔ̈r piny ku buth nïn kadiäk. 30Na ye këya, yeŋö cïï yïn rot kony ku bär piny tim cï rïïu kɔ̈u!" 31Këya, ee ye kɔcken ater bui ku luelkë kamken. "Ee kɔc kɔ̈k kony ku cïï rot kony. 32Raan cï lɔc ku dɔc cï Nhialic nhiaar ku yïk riɛl, cï rot looi bï ya bänyda, jɔl bɛ̈n piny tim cï rïïu kɔ̈u ëmën, buk jäl tïŋ ku gamku!" Ku acï kɔc awën cï piäät tiim kɔ̈ɔ̈th cïmënde aa bui ku lɛ̈ɛ̈tkë aya. 33Nawën akɔ̈l ciɛl yic ke muɔ̈th loi rot ɣet tääŋ aköl pan awën, 34Nawën tääŋ akɔ̈l, ke Jethu cöt röl dït, "Eloi, Eloi, lama thabakthanï?" Ku wɛ̈tde yic, "Nhialicdiɛ̈, Nhialicdiɛ̈, yeŋö pɛ̈l yïn ɣa wei?" 35Nawën piŋ kɔc kɔ̈k ke kääc thïn, ke luelkë, "Piɛŋkë acɔl Elija." 36Go raan tök kat ku lut alath muɔ̈n wac yic. Ku tɛ̈ɛ̈u wai thok ku ɣɔɔk Jethu thok, ku lueel, "Titku buk tïŋ lɔn bï Elija bɛ̈n bï bɛ̈n bɛ̈ɛ̈i bei tim cï rïïu kɔ̈u!" 37Ku jɔl Jethu keŋ apɛi, ku thou. 38Ku kaam wën ka alanh ye gɛ̈ɛ̈ŋ, bï luaŋ Nhialic tek yic alɔŋthïn rɛɛt yic ë rou, jɔɔk nhial ɣeet piny. 39Go bɛ̈ny apuruuk tɔ̈ thïn lueel wën tïŋ yen tɛ̈ cï Jethu thou thïn, "Mony kënë ë ye Manh Nhialic alanden!" 40- 41Diäär aake tɔ̈ thïn, ku keek aake daai tɛ̈mec. Wäär rëër Jethu Galilia, ee ye diäärkä buɔɔth bïk miëth aa looi tënë ye. Ku diäär juëc kɔ̈k ke cath kek ye, wäär le yen Jeruthalem aake tɔ̈ thïn aya. Kam ë diäärkä Maria Magdalena, ku Thalome, ku Maria man Jemith thii kek Jothep aake tɔ̈ thïn. 42- 43Wën col piny, bï aköl cïï kɔc Itharel ye luui guɔ bɛ̈n, ke Jothep raan gen Arimatheo bɔ̈. Ku ë ye raan kɔcdït luŋ Itharel, ku yeen aya ëcï Wɛ̈t Puɔth Yam gam. Nawën le tïŋ lɔn cï Jethu thou, ke riil yenyin ku ler tënë Pilato, ku thiëëc guɔ̈p Jethu bï la thiɔ̈k. 44Go Pilato gäi lɔn nadë ke Jethu cï guɔ thou. Ku cɔɔl bɛ̈ny apuruuk ku thiëëc lɔn cï Jethu guɔ thou ayic. 45Nawën piŋ tënë bɛ̈ny apuruuk lɔn cï Jethu thou, go guäpde puɔ̈l bï Jothep nyaai. 46Go Jothep kɔc tooc bïk alanh ɣer la ɣɔɔc, ku bïï guɔ̈p Jethu piny tim kɔ̈u, ku der alanh awën. Ku tɛ̈ɛ̈u raŋ cï wec kuur yic. Ku lɔɔr alel dïttet raŋ thok. 47Maria Magdalena ku Maria man Jothep aake daai, ku tïŋkë tɛ̈ cï ye thiɔ̈k thïn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\