Marko 16

1Naɣɔn thëëi aköl cïï kɔc Itharel ye luui, ke Maria Magdalena ku Thalome ku Maria man Jemith la miök ŋïr ɣɔɔc bï kek guɔ̈p Jethu la tɔc. 2Naɣɔn nhiäk rial, aköl Nhialic, abɔ̈ akɔ̈l nyin ke la raŋ nhom. 3Wën ŋoot kek dhël yic, aake röt thiëëc, "Yeŋa ba aleldït tɔ̈ raŋ thok la laar wei?" 4Nawën jɔtkë kenyïn ke tïŋ alɛl ke cï laar wei. 5Gokë la raŋ yic, ku tïŋkë riënythii ë köŋ cuëc ke rɛ̈ɛ̈r ke ceŋ alanh ɣer. Gokë gäi apɛi. 6Go lueel, "Duɔ̈kkë gɛ̈i, aŋiɛc wek awïc Jethu raan gen Nadharet wäär cï piäät tim cï rïïu kɔ̈u. Aliu ë tɛ̈n, acï rot jɔt. Tiɛ̈ŋkë tɛ̈wäär cï kek ye tääu thïn. 7Lakkë ku lɛ̈kkë kɔcken ye buɔɔth ku Pïtɛr, lɔn yen Jethu acï la Galilia. Abäk la yök thïn cïmën wäär cï yen ye lɛ̈k we." 8Gokë la aɣeer raŋ yic ku kɛtkë, ke lɛth, ke cï gäi. Acïn raan cïk lɛ̈k wɛ̈t kënë dhël yic, rin cï kek riɔ̈ɔ̈c.[ 9Wën cï Jethu rot jɔt ë raŋ yic ɣɔn nhiäk rial aköl Nhialic, ke kɔŋ rot nyuɔ̈th Maria Magdalena wäär cï yen jakrɛc kadhorou cuɔp wei yeguɔ̈p. 10Go la ku lëk atuuc Jethu ke rɛ̈ɛ̈r thuɔɔu yic ke dhiau, lɔn cï Jethu rot jɔt. 11Nawën piŋkë tënë ye lɔn cï Jethu bɛn pïr, ku acï tïŋ, gokë cïï gam. 12Nawën ke Jethu nyuth rot atuɔ̈ɔ̈cke karou ke cï rot waaŋ, tɛ̈wën kuɛny kek baai yic. Ku cïk ŋic lɔn ye yen Jethu. 13Gokë dhuk Jeruthalem nyin yic bïk kacken la lɛ̈k, ku akëc kacken gam. 14Nawën ke Jethu jɔl rot nyuɔɔth tënë atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku tök ke ke mïth. Ku nyieeny ke rin këc kek gam, ku rin cï kek nhïïm riɛl bïk wɛ̈t kɔc cï ye tïŋ ke cï pïr, cïï gam. 15Naɣɔn aköl dɛ̈t ke lëk ke, "Lak pinynhom ku lɛ̈kkë kɔc ëbën Wɛ̈t Puɔth Yam Nhialic. 16Raan bï gam ku yök lɔ̈kwëi, abï pïr akölriëëc ëbën, ku raan bï jai acïï bï kony. 17Kɔc cï gam abï yiëk riɛl kënë, aabï jakrɛc aa cuɔp wei ë riɛnkiɛ̈, ku aabï jam thok kɔ̈k. 18Aabï kecin aa tääu kɔc tuany nhïïm, ku aabï pial. Na cɔkkë käpiɛny kuany, ku dekkë käk ë kɔc luaaŋ, kacïn kë näk ke thïn." 19Nawën cï Jethu nïn nɔ̈k ke ke, ke ɣɛ̈th pan Nhialic ku nyuuc köŋ cuëc ë Nhialic. 20Ku jɔl atuuc Jethu thiëi pinynhom ke ke lëk kɔc. Ku jɔl käkken jäŋ gɔ̈i yekë ke looi kenhïïm aa tiɛɛŋ, rin tɔ̈ riɛl ë Nhialic ke ke.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\