Marko 2

1Nïn juëc cök, ke Jethu ben dhuk Kapernaum. Go guɔ piŋ lɔn cï yen dhuk baai. 2Go kɔc juëc wɛt tënë ye abï ciɛ̈n tɛ̈ lääu, ye cök cak la piny ɣööt agut ɣöt thok aɣeer. Ku Jethu ë piööc kɔc Wël Puɔth Yam ë Nhialic. 3Tɛ̈wën ke raan aduany ke ket kɔc kaŋuan bïï tënë Jethu. 4Nawën cïn tɛ̈ ɣɛ̈th kek ye tënë Jethu, rin cï ɣöt thok thiäŋ kɔc, gokë la ku ŋanykë ɣöt nhom lɔŋ awën rëër Jethu thïn. Ku luɛɛckë raan aduany piny yenhom. 5Tɛ̈wën tïŋ Jethu gamdït tɔ̈ ke ke, ke lueel tënë mony aduany, "Manhdiɛ̈, adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny." 6Go kɔc piööc lööŋ kɔc Itharel ke tɔ̈ thïn, jäl tak ku luelkë kepuɔ̈th, 7"Yeŋö ye mony kënë jam këlä. Adhäl Nhialic! Yeŋa adumuɔ̈ɔ̈m päl piny? Ciɛ̈t ë Nhialic ë rot." 8Go Jethu käk yekë tak guɔ ŋic ku lueel, "Yeŋö ye wek ye tak lɔn lueel ɣɛn lueth? 9Ye kënɛn ril yic ë käkkä yiic ba lueel tënë raan aduany, 'Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny,' Tɛ̈dë ke luɛɛl, 'Jɔt rot ku löm biɔ̈ŋdu ku cathë?' 10Aba nyuɔ̈th we ëmën lɔn Manh Raan ala riɛl pinynhom ba adumuɔ̈ɔ̈m päl piny." Ku lueel tënë mony aduany, 11"Alɛ̈k yï, jɔt rot ku kuany biɔ̈ŋdu ku lɔɔr baai." 12Go rot jɔt ku kuɛny biɔ̈ŋde ke dɛɛi kek ëbën. Kënë acï raan ëbën gɔ̈i. Ku leckë Nhialic ku luelkë, "Ɣok aakëc këcït kënë kaŋ tïŋ." 13Nawën ke Jethu ben dhuk wär Galilia yɔu. Go kɔc juëc apɛi bɛ̈n tënë ye. Goke piɔ̈ɔ̈c. 14Wën ben yen la tueŋ ke dhuk geeu, ke tïŋ raan ajuër kut cɔl Lebï Alpawuth ke rɛ̈ɛ̈r tɛ̈den luɔi. Go Jethu lɛ̈k ye, "Buɔth ɣa." Go rot jɔt ku buɔɔth. 15Tɛ̈wën mïth Jethu pan Lebï, kek kɔc juëc ajuër kut, ku kɔc kɔ̈k la gup anyon, ke kɔcken ye buɔɔth ku kɔc juëc kɔ̈k ye buɔɔth aya, aake mïth kek ye ë tök. 16Wën tïŋ kɔc piööc lööŋ, kɔc akut Parathï ye, ke mïth kek kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m ku kɔc ajuër kut, gokë kɔcken ye buɔɔth thiëëc, "Yeŋö ye bänydun mïth kek kɔc ajuër kut ku kɔc kɔ̈k la gup adumuɔ̈ɔ̈m?" 17Wën piŋ Jethu wɛ̈t kënë, go lɛ̈k ke, "Acie kɔc puɔl kek akïïm wïc, aa kɔc tuany. Ɣɛn akëc bɛ̈n ba kɔc path bɛ̈n cɔɔl, aa kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m." 18Ye nïnkä, kɔc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm buɔɔth ku jɔl aa Parathï, aake la nïn ye kek thek bïk cïï mïth. Go kɔc kɔ̈k bɛ̈n tënë Jethu ku thiëckë, "Ɣok kɔc abiöth Parathï ku abiöth Joon ɣok aa thek, ku yïïn ku kacku wek aacie thek, yeŋö?" 19Go Jethu bɛ̈ɛ̈r ku lueel, "Yakë wïc bï kɔc cï bɛ̈n ruääi yic rëër ke cïï mïth? Acie tɛ̈de! Na rɛ̈ɛ̈r raan thiëk ke ke, ka cïk loi këya. 20Aköl bï athiëëk dɔm ku nyɛɛi keyiic, yen aköl bï kek thek. 21"Acïn raan alanh thiin ë yam buɔ̈ɔ̈p alanh thɛɛr kɔ̈u, rin alanh thiin yam abï rot rɔt ku abï abaŋ alanh thɛɛr rɛ̈t bei. 22Ku acïn raan muɔ̈n abiëc ë yam puɔ̈k töny thɛɛr yic, rin muɔ̈n abiëc abï töny puɔ̈t yic, ku riääk muɔ̈n abiëc kek töny kedhie. Ku acïï bï ya këya, muɔ̈n abiëc ë yam adhil puɔ̈k töny yam yic." 23Naɣɔn aköl cïï kɔc Itharel ye luui, ke Jethu kek kɔcken ye buɔɔth aake cath ke kuany dhël yic kam ë dum. Go kɔc Jethu buɔɔth rap lek cam dhoŋ. 24Go Parathï ke cath ke ke Jethu thiëëc, "Yeŋö ye kacku luui aköl cï löŋdan Itharel pëën bï kɔc cïï ye luui thïn?" 25Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Kɛ̈ckë kë cï Debit looi wäthɛɛr kaŋ kueen? Wäär nɛ̈k cɔk ye kek kɔcken ke cath ke ye, ku wïckë miëth camkë, 26go la luaŋ Nhialic ku ciɛm ayum ë yath cï tɔ̈ɔ̈u tënë Nhialic, kënë aloi rot wäär ye Abiathär raandït käk Nhialic. Ayum kënë ee raan käk Nhialic ë rot yen ë ye cam. Ku yeen acï Debit bɛ̈n cam, ku gɛm abak tënë kɔcken awën cath kek ye. Këya, acïn kërɛɛc cï kackiɛ̈ looi aya." 27Ku jɔl Jethu lɛ̈k ke, "Aköl lɔ̈ŋ acï looi ke ye aköl lɔ̈ŋ path tënë raan. Akëc looi bï kɔc röt aa baŋ thïn. 28Këya, Manh Raan ë bɛ̈ny këriëëc ëbën agut aköl ë lɔ̈ŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\