Marko 3

1Naɣɔn aköl dɛ̈t, aköl cïï kɔc Itharel ye luui, ke Jethu la tɛ̈n amat kɔc Itharel, ku mony cï cin ruai ë tɔ̈ thïn. 2Ku kɔc kɔ̈k aake tɔ̈ thïn, ku ë wïckë bïk tïŋ lɔn bï Jethu mony kënë kony bïk la luɔm, rin cï yen ye kony aköl cïï kɔc ye luui. 3Wën ŋic Jethu kë tɔ̈ kepuɔ̈th, ke lëk mony awën cï cin ruai, "Jɔt rot ku bäär tueŋ tɛ̈n kɔc nhïïm." 4Ku lëk Jethu Parathï ëlä, "Wek kɔc ŋoot nhïïm lööŋ thɛɛr yic, ye kënɛn yic lëu bï looi aköl cïï kɔc ye luui, ye këpath aye kërac, bï raan kony bï pïr, kua pɛ̈l wei bï thou?" Gokë biɛt ëbën. 5Go Jethu ke döt ke cï puɔ̈u riääk apɛi, rin ŋic kek yic ku cïk luel. Ku lëk mony awën cï cin ruai, "Nyoth yïcin." Go yecin nyooth. Go ciɛɛnde piath. 6Go Parathï, kɔc wïc ye bï Jethu nɔ̈k jäl tɛ̈n amat ku lek tënë kɔc Ɣërot. Ku lek mat ke ke tɛ̈ bï kek Jethu näk thïn. 7Go Jethu jäl kek kɔcken ye buɔɔth ku lek wär Galilia kɔ̈u. Go kɔc juëc pan Galilia ke buɔɔth. 8Wën piŋ kek käjuëc ye Jethu looi, ke kɔc juëc apɛi bɔ̈ tënë ye pan Judia, ku gen Jeruthalem ku Idumiɛ, ku jɔl aa bɛ̈ɛ̈i tɔ̈ wär Jordan kɔ̈u, ayï gen Tire ku Thidon. 9Go Jethu lɛ̈k kɔcken ye buɔɔth bïk riäi guiir tënë ye bï yen la thïn, bïk cïï bɛr piny, 10rin Jethu ëcï kɔc juëc tuany kony. Go kɔc juëc kɔ̈k tuany wïc bïk la tënë ye bïk la gɔɔt. 11Na tïŋ kɔc la gup jakrɛc ë ke cuɛt röt piny yenhom ku dhiɛɛukë, "Yïn ee Manh Nhialic." 12Go Jethu jakrɛc yɔ̈ɔ̈k bïk cïï nyooth. 13Go Jethu kɔcken wïc cɔɔl ku jiël ke ke, ku lek gat nhïïm tɛ̈ cïï ceŋ. Wën cï kek ɣet tɛ̈n awën, 14ke kuëny raan thiäär ku rou bei kɔc yiic. Ku ciëk ke ke cɔl atuuc ku lëk ke, "Wek aca kuany bäk rëër ke ɣa. Ku wek aba ya tuɔɔc aɣeer bäk wɛ̈tdiɛ̈ aa la piɔ̈ɔ̈c. 15Ku wek aabï la riɛl bäk jakrɛc aa cuɔp wei kɔc gup." 16Kɔc ke cï Jethu kuany bïk ya atuɔ̈ɔ̈cke aayï, Thaimon (cï Jethu bɛ̈n cäk ke cɔl Pïtɛr.) 17Jemith Dhubedï kek wämënh koor cɔl Joon (kek aacï Jethu cäk ke cɔl Boanergeth, ku wɛ̈tde yic kɔc ë mär deŋ.) 18Ku Andria, Pilipo, Bartholomeo, Matheo, (cɔl Lebï) Thomath, Jemith wën Alpawuth, Thadawuth, Thaimon, 19ku jɔl a Judath Ithkariöt, raan wäär cï Jethu bɛ̈n luɔm bï dɔm. 20Nawën ke Jethu dhuk Kapernaum. Go kɔc juëc apɛi bɛn buɔɔth abï ciɛ̈n tɛ̈ cɔk yen nhom lääu kek kacke bïk mïth. 21Nawën piŋ kɔc ruääi kek Jethu lɔn ye kɔc rɛ̈ɛ̈r kek ye ye lueel, lɔn cïï yen nhom path, gokë la nyaai. 22Ku ëcï kɔc kɔ̈k piööc lööŋ Itharel bɔ̈ Jeruthalem lueel, "Ala guɔ̈p riɛl Beldhebul. Ee yen bɛ̈ny jakrɛc, yen ye yiëk riɛl bï ke aa cuɔp wei." 23Go Jethu ke yɔ̈ɔ̈k, ku thööŋ wɛ̈t ëlä, "Ye jɔŋrac jɔŋ rɛɛc dɛ̈t cuɔp wei këdë. 24Na tek kɔc paan tök keyiic ku thɛ̈rkë kamken, ke pan kënë abï riääk. 25Na tuum dhiënh tök yenhom aya ku thɛ̈rkë kamken ë röt, ke dhiënh kënë abï wɛɛr aya. 26Këya, na tek jakrɛc keyiic ku thɛ̈rkë kamken, ka thök. 27"Acïn raan lëu ye bï ɣön raan ril dhoŋ ku nyɛɛi käkke, akɔŋ raan ril kënë dɔm ku der, ku jɔl käk tɔ̈ baai nyaai. 28"Wek aa lɛ̈k yic lɔn nadë adumuɔ̈ɔ̈m, ku kärɛc yekë ke looi, ku käk yekë lueel, aa lëu bï ke päl piny ëbën tënë kɔc. 29Ku na ye raan Wëi Nhialic yɔ̈ɔ̈k lɔn ye yen jɔŋrac, ka adumuɔ̈ɔ̈mke aacïï kɔŋ päl piny akölriëëc ëbën." 30Ee lueel Jethu këlä ë rin cï kɔc kɔ̈k ye lueel, "Ka la guɔ̈p jakrɛc." 31Go man Jethu kek wämäthakën ë Jethu bɛ̈n ku kɛ̈ɛ̈ckë aɣeer ku tockë raan bï Jethu la cɔɔl. 32Go kɔc ke rɛ̈ɛ̈r, ke cï ye gööm lɛ̈k ye, "Moor ku wämäthakui aatɔ̈ aɣeer, ku aa wïc yï." 33Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Yeŋa ë ma ku wämäthakäi? 34Ku kë wiëc bäk ŋic, kɔc rɛ̈ɛ̈r kek ɣa aa nhiaar, aa cït paan ë ma. 35Kuat raan wɛ̈t Nhialic looi yen ë wämääth, ku nyankäi ku ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\