Marko 4

1Go Jethu bɛn piööc wär Galilia yɔu. Nawën le kɔc juëc apɛi gööm, ke la riäi yic ë pïu thook ku nyuuc thïn, ku jɔl kɔc ëbën nyuc piiny ë pïu thook aɣeer. 2Ku jɔl Jethu kɛ̈ŋ aa lueel bï yen kɔc piɔ̈ɔ̈c käjuëc, ku lɛ̈k ke. 3"Piɛŋkë! Raan puɔ̈r ëcï la dom bï la pur. 4Ke wën yen rap wɛɛr dom yic, ke kɔ̈th abɛ̈k lööny dhël yic. Go diɛt bɛ̈n ku tetkë ke. 5Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k alɛl nhom tɛ̈ koor tiɔp thïn. Gokë guɔ cil. 6Nawën la akɔ̈l ruɛl apɛi ke rap awën go yom, ku riɛɛukë rin këc mɛiken ɣet piny apath. 7Ku lööny kɔ̈th abɛ̈k tɛ̈ ye tiim la kuɔɔth cil thïn, na la tiim juäk ke dec rap ku cïk lok apath. 8Ku lööny kɔ̈th kɔ̈k tiɔm path yic, ku ciilkë apath ku dïïtkë ku lokkë apath. Rap abɛ̈k aake cï luɔk ke thoi nhïïm, ku kɔ̈k ke thööŋ röt, ku rap kɔ̈k ke dït nhïïm." 9Ku wit Jethu lɔ̈ŋde ëlä, "Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth." 10Nawën cï kɔc juëc jäl, go atuɔ̈ɔ̈cke kathiäär ku rou, ku kɔc ke cï döŋ kek ye, thiëc bï kɛ̈ŋ teet yiic tënë ke. 11Go lɛ̈k ke, "Wek aacï nyuɔ̈th kë cï rot moony ë bääny Nhialic yic, ku kɔc kɔ̈k këc gam aabï käŋ ŋic tɛ̈ lɛ̈k ke kɛ̈ŋ, 12këya, rin na cɔk alɔn ye kɔckä daai, ka cïï käŋ bï tïŋ. Ku na cɔk alɔn ye kek wɛ̈t piŋ, ka cïk bï deet yic. Na ke bï röt waar, ŋuɔ̈t aa käŋ tïŋ ku detkë keyiic. Ku ŋuɔ̈t aacï röt thɔ̈n Nhialic, ku pɛ̈l wɛ̈t piny tënë ke." 13Go Jethu lɛ̈k ke, "Na këckë kääŋ kënë deet yic ke wek aacïï kɛ̈ŋ kɔ̈k bï deet yiic. 14Kɔ̈th cï com aa cït wɛ̈tdiɛ̈n ya piɔ̈ɔ̈c tënë we. 15Kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï lööny dhël yic, ye diɛt ke tet. Tɛ̈ piŋ kek wɛ̈t Nhialic, ke jɔŋrac bɔ̈ ku nyɛɛi wɛ̈t awën kepuɔ̈th ku mɛ̈rkë nhïïm wɛ̈t ë Nhialic. 16Kɔc kɔ̈k aya aa cït kɔ̈th cï lööny alel la nhom tiɔm koor ye rap guɔ yom thïn, rin këc mɛiken ɣet piny. Ku kɔc kɔ̈k aacït kɔ̈th cï com alɛl nhom, aa löŋ Nhialic gam nyin yic ke mit puɔ̈th. 17Ku aacie kepuɔ̈th ye dɛɛt, aa wɛ̈t Nhialic guɔ wai wei tɛ̈ looi aliääp rot, ku tɛ̈ yɔŋ ke rin wɛ̈t Nhialic. 18Kɔc kɔ̈k aya aa cït kɔ̈th cï lööny tɛ̈ ye tiim la kuɔɔth cil thïn, keek aa wɛ̈t Nhialic piŋ, 19ku käjuëc ke diir, rin pïr pinynhom ë tɛ̈n, nhiɛ̈r jiɛɛk, ku käpuɔth yekë wïc aa bɛ̈n thïn, ku rɛckë löŋ Nhialic kepuɔ̈th. 20Ku kɔc kɔ̈k aa cït kɔ̈th cï puur tiɔm path yic, keek aa löŋ Nhialic piŋ ku gamkë apɛi, ku käjuëc path aaye yök tënë ke, cïmën rap cï ŋiɛc luɔk ke thoi nhïïm, ku rap kɔ̈k ke thööŋ kenhïïm ku kɔ̈k ke dït nhïïm." 21Ku ben ke thiëëc, "Le raan cï mermer kaŋ ɣäth ɣöt ku kum nyin, nadë ke tɛ̈ɛ̈u agen tɔ̈c cök, cie tɔ̈ɔ̈u ɣöt ciɛl yic? 22Kuat kë cï thiaan, aŋot bï rot nyuɔɔth, ku wɛ̈t Nhialic aŋot bïk piɔ̈ɔ̈c. 23Piɛŋkë, tɛ̈ le wek yïth!" 24Ku ben lɛ̈k ke ëlä, "Tɛ̈ ye wek kɔc kɔ̈k luɔɔi thïn yen ë tɛ̈ bï Nhialic we luɔɔi thïn aya. Dɛtkë käk yakë ke piŋ! 25Rin raan la këdäŋ abï bɛn muɔɔc, ku na ye raan cïn këdäŋ, ke këthiin ye tak lɔn tɔ̈ yen tënë ye, abï nyaai aya." 26Ku la Jethu tueŋ ku lueel, "Bääny Nhialic ë duɛ̈r thöŋ kek kënë. Monytui ëcï kɔ̈th wɛɛr dom yic. 27Ee rëër akölaköl ku kɔ̈th awën cï com aa la tueŋ ke cil ë röt, ke pïr ku dïïtkë ku akuc kën ë ke looi këya. 28Kɔ̈th ëbën aa cil piiny tiɔp yic. Käu ë kaŋ lou ku bïï yiɛ̈ny tök bei, ku jɔl la tueŋ ke dït agut tɛ̈ bï yen deer ku ɣeer ku lok. 29Ku tɛ̈ cï kek luɔk aaye tem rin cï tɛ̈n tëmtëm bɛ̈n." 30Ku ben lueel, "Yeŋö buk thɔ̈ŋ bääny Nhialic? Ye kääŋ piath ŋö buk thɔ̈ŋ ye? 31Bääny ë Nhialic acït käu koor nyin cï raan com duɔmde. 32Ku na le dït ka la nhial ke loi kër ku yïth dït apɛi, abï diɛt ɣɔ̈ɔ̈tken aa yïk thïn." 33Jethu acï Wɛ̈t Puɔth Yam piööc tënë kɔc ë kɛ̈ŋ cït kɛ̈ŋkä. Aake cï lɛ̈k käjuëc lëukë bïk ke deet yiic. 34Ee ye kɔc jääm ë kɛ̈ŋ tɛ̈ piööc yen kɔc, ku na ye yeen ë rot kek kɔcken ye buɔɔth, ka ye tɛ̈t këriëëc ëbën yiic. 35Na aköl dɛ̈t ɣɔnthëëi, ke lëk Jethu atuɔ̈ɔ̈cke, "Lok teemku wär alɔŋtui." 36Gokë kɔc kɔ̈k nyääŋ piny, ku lek riän awën rëër Jethu thïn yic, ku tëmkë agut Jethu. Ku riëth kɔ̈k ke tɔ̈ thïn aacï tem aya. 37Kaam thiin awën ke yomdït apɛi jɔt rot, ku jɔt atiaktiak rot abï riäi duɛ̈r thiäŋ ë pïu. 38Tɛ̈wën looi kënë rot, Jethu ë nin riäi yic ciëën, ke cï yenhom kan. Gokë puɔ̈ɔ̈c ku luelkë, "Bänyda! Ɣok aa muɔu, cïï diɛɛr ë ɣo?" 39Go Jethu rot jɔt ku rël yom, "Lɔ dïl!" Ku rël atiaktiak, "Kääc!" Go yom kɔ̈ɔ̈c ku le dïl. 40Ku thiëëc ke, "Yeŋö riɔ̈ɔ̈c wek ciɛ̈t we bï mou? Cäk ŋic lɔn bï ɣɛn we kony?" 41Gokë nhïïm la cɔ̈t riɛldït cït kënë ku jiɛɛmkë kamken, "Ye raan yïndë kënë? Na cɔk a yom ku atiaktiak ë ke piŋ wɛ̈tde!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\