Marko 6

1Go Jethu jäl tɛ̈den awën ku ler gɛnden Nadharet, ku buɔɔth kɔcken ye buɔɔth. 2Nawën aköl ë lɔ̈ŋ, ke piɔ̈ɔ̈c tɛ̈n amat. Ku kɔc juëc aake tɔ̈ thïn. Nawën piŋkë piɔ̈ɔ̈cde ke gɛ̈i, ku luelkë, "Cï käŋ bɛ̈n aa ŋic nɛn?" "Ku ye käkkä looi këdë? 3Yen ë raan guëŋguëŋ tiim, ku ë wën Maria, ku ë mɛ̈nh ë Jemith, ku Jothep, ku Jut ku Thaimon. Ku cie nyiɛ̈rakën kä rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈n kek ɣo?" Ku jɔlkë jai bïk piɔ̈ɔ̈cde cïï gam. 4Go Jethu lɛ̈k ke, "Raan cï Nhialic lööny yeguɔ̈p aye baai ëbën theek, ka kɔc gɛnden ku kɔc ruääi kek ye, ku paan wun kek paan man kek aacïï ye ye theek." 5- 6Ku akëc lëu bï käk jäŋ gɔ̈i looi, ka kɔc tuany lik kek aacï yen yecin tääu kenhïïm, ku kony ke bïk pial. Ee cï gäi apɛi rin këc kek ye gam. Go Jethu jäl ku ler bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic ku le kɔc piɔ̈ɔ̈c thïn. 7Ku tuum atuɔ̈ɔ̈cke ku tooc ke wei, bï kɔc karou aa cath ë tök bïk aala piööc Wɛ̈t Puɔth Yam ë Nhialic, ku yïk ke riɛl bïk kek kɔc aala kony. 8Ku lëk ke apɛi. "Duɔ̈kkë muk ë mïïth yakë cam dhël yic, muɔ̈kkë ke wɛi kepɛ̈c. 9Cɛŋkë war ku duɔ̈kkë muk alɛ̈th kɔ̈k." 10Ku lëk ke aya, "Yakë rëër pan ye we lor thïn ɣet tɛ̈ bï wek jäl. 11Ku na lak pan cïï we lor thïn, ku pan cïï wɛ̈lkun ye piŋ thïn, ke we jiël ku tɛŋkë wecök. Ku abï nyooth lɔn cï wek kuec ë ke!" 12Ku jiëlkë ku lek kɔc piɔ̈ɔ̈c bïk luɔi adumuɔ̈ɔ̈m puɔ̈l. 13Ku copkë jakrɛc juëc wei, ku tɔckë kɔc juëc tuany nhïïm. Ku röökkë bï ke kony bïk pial. 14Ku bɛ̈ny Antipäth Ɣërot ëcï wɛ̈t piŋ rin cï ke Jethu ŋic apɛi. Ku ë ye kɔc kɔ̈k lueel, "Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm acï bɛn pïr, ee yen ale yen riɛl yen käkkä looi." 15Ku lueel kɔc kɔ̈k, "Mony kënë adhil a Elija raan wäär käk Nhialic tïŋ." Ku ben kɔc kɔ̈k lueel, "Ee raan tök kam kɔc thɛɛr, kɔc käk Nhialic tïŋ." 16Ku wën piŋ Antipäth Ɣërot ë wɛ̈t kënë go lueel, "Ee Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm wäär ca cɔl atök yeth yen acï jɔt thou yic." 17Antipäth Ɣërot ëcï Joon cɔl anäk këlä, ee cï cɔl adɔm ku rek, ku cɔl amac rin wɛ̈t Ɣërodia tiŋ Pilipo wämënh cï rum bï ya tiɛŋde, 18rin cï Joon ye lueel tënë ye ëlä, "Acïï path ba tiŋ wämuuth rum ke pïr." 19Ku Ɣërodia ëcïï puɔ̈u mit tënë Joon rin ë wɛ̈t kënë. Ku wïc diɛ̈t nɛ̈k ku cïï lëu, 20rin Ɣërot ë riɔ̈c Joon, rin ye Joon raan puɔth wɛ̈t Nhialic, ku kony bï ciɛ̈n kë näk ye. Nawën piŋ Ɣërot wɛ̈t Joon, ke gɛ̈i apɛi ku ŋot nhiɛɛr bï wël Joon aa piŋ. 21Nawën ke Ɣërodia jɔl tɛ̈ bï yen Joon näk thïn yök, ku ë ye aköl looi Antipäth Ɣërot yan akölden dhiëëth ye, tënë kɔcken dït mɛc kek baai, ku bäny apuruuk ku jɔl aa kɔcdït pan Galilia. 22Ku nyan Ɣërodia nhom guɔ̈p, ee cï bɛ̈n yɛɛi bï bɛ̈n dier. Go Ɣërot kek jäälke puɔ̈th miɛt apɛi tënë ye. Go Antipäth Ɣërot bɛ̈ny lɛ̈k ë nyan ëlä, "Na le ke wïc, ke luel tënë ɣa ku ba gäm yï." 23Ku kuëëŋ tënë ye jɔ̈ɔ̈l nhïïm ku lueel, "Kuat këdun ba thiëëc tënë ɣa aba dhiɛl yiëk yï, cɔk alɔn ë yen abaŋ ë bäänydiɛ̈." 24Go nya la aɣeer ku lëk man, "Yeŋö ba thiëëc?" Go man lueel, "Lɛ̈k ye bï Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm tök yeth, ku gɛ̈m yï nhiamde ba bɛ̈ɛ̈i." 25Go nya dhuk tënë bɛ̈ny nyin yic ku lueel, "Yïn awiëc ba gäm nhom Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm tɛ̈n ëmën thiin, ke cï tääu aduɔ̈k yic!" 26Kënë acï bɛ̈ny rac puɔ̈u apɛi, ku akëc kuec rin cï yen mël kuëëŋ ë jɔ̈ɔ̈l nhïïm. 27Go bɛ̈ny apuruɔ̈kde tooc nyin yic, ku lëk ye bï nhom Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm bɛ̈ɛ̈i. Go apuruk la tɛ̈wën mɛc yen thïn ku tök yeth. 28Ku bïï nhom ke cï tääu aduɔ̈k yic, ku yïk nya, ku jɔl nya gäm man. 29Nawën piŋ kɔc Joon buɔɔth lɔn cï ye nɔ̈k, gokë la ku nyɛɛikë guäpde ku thiäkkë. 30Kɔc Jethu buɔɔth aake ye bɛ̈n yenhom ku lëkkë käk cïk looi, ku käk cïk piɔ̈ɔ̈c ëbën. 31Kɔc juëc apɛi aake ye wääc, kɔc jiël ku kɔc bɔ̈ tënë Jethu bï ke bɛ̈n kony, abï Jethu kek atuɔ̈ɔ̈cke cïï lääu bïk cak mïth. Go lɛ̈k atuɔ̈ɔ̈cke, "Jiëlku buk la tɛ̈ cïn yic kɔc buk la lɔ̈ŋ." 32Gokë jäl ë riäi ë röt bïk la tɛ̈ cïï ceŋ, ku aake këc kɔc lɛ̈k tɛ̈ ler kek thïn. 33Go kɔc juëc ke tïŋ, ku ŋickë ke. Gokë miööt gɛɛth yiic ku riŋkë tueŋ ke kuany wär kɔ̈u, ke la tɛ̈wën cï Jethu kek atuɔ̈ɔ̈cke kenhïïm wɛl thïn. Ku ye kek kɔŋ ɣet tɛ̈wën. 34Wën kɛɛc Jethu piny riäi yic, ke tïŋ kɔc juëckä. Go wïc bï ke kony rin acï tïŋ kecït amɛ̈l pap cïn nhïïm abiöök. Ku jɔlke piɔ̈ɔ̈c käjuëc. 35Nawën col piny, ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye ku luelkë, "Piny acï cuɔl ku tɛ̈n ë ror cïn kë kuany thïn, 36cɔl kɔc aa jiël bïk la bɛ̈ɛ̈i yiic bïk la ɣɔɔc miëth camkë." 37Go bɛ̈ɛ̈r, "Miackë ke ë miëth." Gokë lɛ̈k ye, "Wïc buk ayuɔ̈p lëu ë kɔc kithkä ɣɔɔc tënë ke bïk ke cam? Aa wïc wëëu juëc apɛi." 38Go Jethu ke thiëëc, "Ye ayuɔ̈p kadë tɔ̈ thïn? Lak bäk ke la tïŋ." Gokë dhuk ku lëkkë ye, "Aa yuɔ̈p kadhiëc ku rec karou." 39Go lɛ̈k ke bïk kɔc cɔl anyuc piiny akuut noon tɔ̈c nhom. 40Gokë nyuc piiny akuut buɔt ku akuut thiärdhiëc. 41Go ayuɔ̈p awën kadhiëc ku rec karou lööm, ku döt nhial ku leec Nhialic. Ku bɛny ayuɔ̈p yiic ku gɛ̈m ke kɔcken ye buɔɔth bïk ke tek agut rec, tënë kɔc. 42Ku mïthkë abï miëth ke göök. 43Ku jɔl kɔcken ye buɔɔth awuthueei ayuɔ̈p ku rec cï döŋ piny kuany gääc kathiäär ku rou. 44Kɔc ke cï mïth ëbën, röör röt aake ye tiim kadhiëc. 45Kaam thin awën, ke Jethu yöök kɔcken ye buɔɔth bïk la riäi yic, ku lek tueŋ yenhom agör alɔŋtui gen cɔl Bethaida. Ku cɔl thɛ̈i ajiël. 46Wën cï yen kɔc tɔ̈ɔ̈ŋ, ke jiël bï la gɔt nhom bï la röök. 47Nawën la thëi bɛ̈n, ke atuɔ̈ɔ̈cke aake ŋoot ë riäi yic wär ciɛl yic, ku yeen ë rot agör nhom. 48Goke tïŋ ke cï gök gɛ̈r ë riäi rin cï kek kenhïïm wɛ̈l yom. Nawën bääk ë piny, ke bɔ̈ tënë ke ke cath pïu nhïïm, ku ë wïc bï ke waan thook. 49Ku wën tïŋ kek ye ke cath wïïr pïu nhïïm, ke tïŋkë kecït atïm raan cï thou, ku dhiɛɛukë, 50rin ë cïk tïŋ kedhie ku riɔ̈ɔ̈ckë. Go guɔ jam tënë ke ku lueel, "Dɛɛtkë wepuɔ̈th, ee ɣɛn Jethu, duɔ̈kkë riɔ̈c." 51Ku mɛt rot riäi yic tënë ke. Go yom kɔ̈ɔ̈c. Gokë gäi apɛi, 52ë rin këc kek kënë ayuɔ̈p wäär cï gäm röör tiim kadhiëc deet yic, rin ril kek nhïïm. 53Nawën aköl dɛ̈t cï kek wär teem, ke ɣet Jenetharet tɔ̈ agör nhom ku dɔmkë riäi. 54Nawën bïkkë bei ë riäi yic, go Jethu guɔ ŋic kɔc ëbën. 55Gokë kat ku riŋkë bɛ̈ɛ̈i yiic ku lek kɔc tuany kɛ̈t, ku ɣɛ̈thkë ke tɛ̈ cï kek ye piɛŋ thïn. 56Ku kuat tɛ̈n cï Jethu la thïn ëbën, bɛ̈ɛ̈i yiic ku gɛɛth yiic, kɔc juëc tuany aake ye tääc tënë ɣɔɔc ku dhɔ̈l yiic, ku läŋkë bïk gɔɔt, cɔk alanhde thok ë path. Ku kuat raan cï ye gɔɔt ëbën, ee ye pial.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\