Marko 7

1Wën cï Parathï kek kɔc piööc lööŋ kɔc Itharel, ke cï bɛ̈n Jeruthalem Jethu gɔ̈ɔ̈m piny. 2Ke tïŋ kɔc Jethu buɔɔth ke mïth ke këc kecin lɔɔk apath, bïk ajuɛ̈ɛ̈c nyaai kegup cït tɛ̈ ye kɔc Itharel ye luɔɔi thïn. 3Kɔckä aake cï kë cï atuuc Jethu looi rac puɔ̈th, rin kɔc Itharel kek Parathï, aake cïï ye mïth tɛ̈ këc kek kecin kaŋ lɔɔk kecït ciɛɛŋ thɛɛr kɔcken dït. 4Ku na le mïïth cïk la bɛ̈ɛ̈i geeu, ka cïk cam ke këckë kaŋ lɔɔk kɔ̈th. Ku keek aake ye käk cï kɔcken dït thɛɛr lɛ̈k ke looi, cïmën lɔ̈k bïïny ku töny ku aduuk ë miëth. 5Go Parathï ku kɔc piööc ë lööŋ Jethu thiëëc, "Yeŋö cïï kɔckun yï buɔɔth ye ceŋ ë ciɛɛŋ wärkuan dït, ku yekë mïïth juääk ke këc kecin lɔɔk?" 6Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Ithaya acï yic lueel ë riɛnkun lɔn ye wek awëŋ puɔ̈th rou, ku gɛ̈t ëlä, 'Kɔckä aa ɣa leec kethook ku aliu kepuɔ̈th. 7Keek aa ɣa door ku acie duɔ̈ɔ̈r ë yic, rin keek aa kɔc piööc lööŋ ciɛɛŋ wärkuan dït ciɛ̈t ke ye lɔ̈ɔ̈ŋkiɛ̈!' 8"Ee yic, wek aacït kɔc ye Ithaya jam ë riɛnken. Wek aacï kuec lööŋ Nhialic ku ye lööŋ ciɛɛŋdun kek yakë gam." 9Ku lëk Jethu ke, "Ayakë tak lɔn ë yen këpath yen cäk looi ye wek kuec lööŋ Nhialic, ku muɔ̈kkë ciɛɛŋdun thɛɛr. 10Rin acï Mothith lueel, 'Thek wuur kek moor, ku na ye raan wun kek man jääm gup kärɛc, ka dhil nɔ̈k bï thou.' 11Ku ayakë lueel aya lɔn ye yen yic, bï raan wun kek man jäi tɛ̈ wïc kek këpïïr kek tënë ye, 'Acïn tɛ̈ kuɔ̈ny we, rin ɣɛn acï Nhialic gäm kën ba yiëk we.' 12Ke wek aa kuec bï käkkä cïï loi tënë wun ku man. 13Këya, tɛ̈ ye wek kɔc piɔ̈ɔ̈c thïn acïï thöŋ kek wël ye Nhialic lueel. Ku wek aa kärɛc juëc kɔ̈k cït käkkä looi aya." 14Go Jethu kɔc juëc bɛn cɔɔl ku lëk ke, "Piɛŋkë wɛ̈tdiɛ̈ wedhie ku dɛtkë yic. 15Acie kë ye raan cam, yen ye cɔl aye raan rac, aa käk ye tak ku käk ye lueel, ku käk ye looi kek aaye cɔl aye raan rac. [ 16Piɛŋkë tɛ̈ le wek yïth."] 17Wën cï yen kɔc nyääŋ piny aɣeer ku ler ɣöt, ke thiëëc kɔcken ye buɔɔth bï wɛ̈t awën cï lueel teet yic tënë ke. 18Go lɛ̈k ke, "Cäk käŋ ye deet yiic aya? Acie miëth ye raan cam yen ye cɔl ala guɔ̈p adumuɔ̈ɔ̈m, 19rin acie la yepuɔ̈u, ee la yeyäc ku le bɛ̈n bei." Këya, acï Jethu nyuɔɔth lɔn miëth ëbën apath. 20Ku ben lɛ̈k ke, "Aa käk ye raan tak ku looi ke, kek aa rɛc. 21Rin puɔ̈u yen aye kärɛc ye looi bɛ̈n bei thïn, cïmën bal ku ruɔ̈ɔ̈m, ku nääk raan ë path, ku kɔ̈r diäär. 22Ku kook ku wëëŋ ku nhiam ku tiɛɛl, ku yïk yepuɔ̈u kënë raandä, ku luɔɔm ku kuat kärɛc ëbën. 23Käkkä ëbën aa bɛ̈n bei raan puɔ̈u, ku looi ke ku rɛckë ye." 24Ku jɔl Jethu jäl ku ler wundɛ̈t tɛ̈thiääk kek Tire ku Thidon, ku ler ɣöt. Ku cïï wïc bï la raan ŋic ye. Ku akëc lëu bï thiaan. 25Go tiŋ la nyanden koor ŋot këc kuäc cï jɔŋrac la yeguɔ̈p, Jethu piŋ. Go bɛ̈n tënë ye ku gut yenhiaal piny Jethu nhom. 26Tiŋ kënë ë ye jam thoŋ Gïrïk, ku ee nyan pan Ponicia. Go bɛ̈n ku lɛ̈ŋ Jethu ëlä, "Bɛ̈ny, cɔk a lɔn cï ɣɛn ye tiŋ pandun ke yï bɔ̈ ba jɔŋrac cuɔp wei nyaandiɛ̈ guɔ̈p." 27Go Jethu lueel, "Ɣɛn ɣa cïï bɔ̈ ba miëth mïth bɛ̈n gäm jɔ̈k. Acie yic bï miëthden yiëk jɔ̈k, ke këc kuɛth." 28Go bɛ̈ɛ̈r, "Ee yic Bɛ̈ny, ku jɔ̈k rɛ̈ɛ̈r tɛ̈ mïth kɔc thïn awuthueei cï lööny piny kuany." 29Go Jethu lɛ̈k ye, "Rin cï yïn ye ŋiɛc bɛ̈ɛ̈r këya, dhuɔ̈k baai, yïn abï jɔŋrac yök ke cï jäl nyaandu guɔ̈p!" 30Go dhuk baai ku yök nyaande ke cï tɔ̈c biöök yic, ku jɔŋrac ke cï jäl yeguɔ̈p. 31Go Jethu jäl Tire ku dhuk wär Galilia ke kuany gɛɛth kathiäär Dekapolith yiic ku Thidon. 32Tɛ̈wën ke kɔc kɔ̈k bïï raan cï miŋ tënë Jethu, ku läŋkë bï gɔɔt. 33Go Jethu nyaai kɔc yiic ku ɣɛ̈th tɛ̈de ë rot, ku tɛ̈ɛ̈u yecin yeyïc, ku ŋuut ku gɔɔt liep. 34Ku döt nhial ku wëëi apɛi ku lɛ̈k ye, "Piɛ̈ŋë!" 35Kaam thiin awën, ke ɣɔ̈r yïth ku jiɛɛm. 36Ku yöök Jethu kɔc awën tɔ̈ thïn bïk cïï lëk raan dɛ̈t. Ku ŋot lek lueel. 37Ku kɔc cï ye piŋ aacï gäi apɛidït ku luelkë, "Mony cɔl Jethu kënë acï këriëëc ëbën lëu. Kɔc cï miŋ aa piŋ ëmën, ku kɔc ke cie jam, aacï ya jam aya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\