Marko 8

1Ye nïnkä, ke kɔc juëc mat kenhïïm. Nawën cïn miëth ke Jethu cɔl kɔcken ye buɔɔth ku lueel, 2"Ɣɛn acï guɔ̈p ŋɔ̈ŋ, rin kɔckä aacï rëër kek ɣa nïn kadiäk ëmën, ku acïn kë camkë. 3Na cal ke aa dhuk bääiken yiic, ke cïn kë cïk cam, ka la wïïk dhël yic, rin kɔc kɔ̈k aabɔ̈ tɛ̈mec." 4Go kɔcken ye buɔɔth lɛ̈k ye, "Ye tɛ̈nɛn roor ë tɛ̈n bï raan miëth yök thïn bï kɔc juëckä cam?" 5Go Jethu ke thiëëc, "Lak ayuɔ̈p kadë?" Gokë lueel, "Aa dhorou." 6- 7Go lɛ̈k thän awën bïk nyuc piiny. Ku lööm ayuɔ̈p awën kadhorou ku rec thii lik ku röök Nhialic, ku bɛny keyiic, ku gɛ̈m ke kɔcken ye buɔɔth bïk ke tɛ̈k kɔc. Gokë looi këya. 8- 9Ku jɔl thän awën, kecït tiim kaŋuan mïth bïk kuɛth. Ku jɔl kɔc Jethu buɔɔth awuthueei ayuɔ̈p cï döŋ kuany gääc kadhorou. Ku jɔl Jethu kɔc cɔl ajiël, 10ku ler riäi yic kek kɔcken ye buɔɔth, ku lek pan cɔl Dalmanutha. 11Tɛ̈wën ke Parathï kɔ̈k ben bɛ̈n tënë Jethu ku teerkë wɛ̈t kek ye, ku wïckë bïk deep ë wɛ̈t, gokë yɔ̈ɔ̈k bï kënë jäŋ gɔ̈i looi, bï nyuɔ̈th ke lɔn ye Nhialic wɛ̈lke gam. 12Go Jethu keŋ apɛi ku lueel, "Yeŋö ye riëëc aköl thiëc kënë jäŋ gɔ̈i. Wek alɛ̈k yic. Acïn këcït kënë bï nyuɔ̈th ke." 13Ku nyiëëŋ ke piny, ku dhuk riäi yic, bï teem wär alɔŋtui. 14Kɔc Jethu buɔɔth aake cï nhïïm määr bïk ayuɔ̈p juëc cïï muk wën ler kek riäi yic, ku mukkë ayuɔ̈m tök giliŋ. 15Go Jethu lɛ̈k ke, "Tiëërkë nhïïm, ku tiɛtkë röt bäk cïï nhiam cïmën Parathï ku Antipäth Ɣërot, nhiaamden ke cɔl ago puɔ̈r cïmën ayum cï yiëk yic luɔu." 16Gokë jam kamken ëlä, "Ee wɛ̈t kënë lueel rin cïn ɣok ayup." 17Go Jethu kë luelkë guɔ ŋic, ku thiëëc ke, "Yeŋö ye wek ye tak wek acïn ayup. Cäk käŋ ye tak lɔn bï ɣɛn we muɔɔc ayup. Cäk käŋ ye tïŋ ku dɛtkë keyiic, kua cäk puɔ̈th cɔr? 18Wek aala nyïn, cäk ye daai? Ku wek aala yïth, cäk ye piŋ ku cäk ye tak? 19Ye gääc awuthueei kadë cäk bɛ̈n kuany wäär bɛny ɣɛn ayuɔ̈p kathiëc yiic tënë röör tiim kadhiëc?" Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Ee gäc thiäär ku rou." 20"Na wäär bɛny ɣɛn ayuɔ̈p kadhorou yiic tënë raan tiim kaŋuan, ye gääc awuthueei ayuɔ̈p cï döŋ piny kadë cäk bɛ̈n kuany?" Gokë lueel, "Aa dhorou." 21Go Jethu ke thiëëc, "Ku këya ëmën ŋot cäk ye deet lɔn le ɣɛn riɛl ba miëth gäm we?" 22Gokë bɛ̈n Bethaida. Go kɔc kɔ̈k mony cï cɔɔr thɛl tënë Jethu, ku läŋkë bï gɔɔt. 23Go Jethu cɔɔr dɔm cin ku thel wei baai. Nawën cï ŋuɔ̈ɔ̈t nyin, ke tɛ̈ɛ̈u yecin yenyin ku thiëëc, "Le kë ye tïŋ?" 24Go yenhom jɔt ku lueel, "Ɣɛn acie daai apath, ɣɛn ë kɔc tïŋ kecït tiim kek cath." 25Go Jethu yecin bɛn tääu yenyin, go daai ku tïŋ këriëëc ëbën apath. 26Go Jethu cɔl adhuk paande ku thɔn bï cïï la lɛ̈k kɔc kɔ̈k. 27Go Jethu kek kɔcken ye buɔɔth la Cetharia Pilipi. Tɛ̈wën ciɛth kek, ke thiëëc Jethu, "Lɛ̈kkë ɣa, ye jäŋ tak ye ɣɛn ë ŋa?" 28Gokë lueel, "Ayekë lueel lɔn ye yïn Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm. Ku lueel kuat dɛ̈t lɔn ye yïn Elija, ku kɔc kɔ̈k ayekë lueel lɔn ye yïn raan töŋ kam kɔc käk Nhialic tïŋ." 29Goke thiëëc, "Na week yakë lueel lɔn ye ɣɛn ŋa?" Go Pïtɛr bɛ̈ɛ̈r, "Yïïn nhom guɔ̈p, yïn ë Raan cï lɔc ku dɔc." 30"Kë ca lueel ë yic Pïtɛr." Ku lëk ke, "Duɔ̈kkë lëk raan dɛ̈t." 31Nawën ke jɔl Jethu piɔ̈ɔ̈c ëlä, "Manh Raan abï dhiɛl reem, ku yeen abï kɔcdït baai, ku bäny käk Nhialic ku jɔl aa kɔc piööc lööŋ kɔc Itharel jai, ku näkkë. Ku yeen abï nïn kadiäk nɔ̈k piiny ë raŋ yic, ku ben pïr ku jɔt rot raŋ yic." 32Ku teet kënë yic apath tënë ke. Go Pïtɛr miɛt wei kɔc yiic ku yöök bï cïï ye jam këya. 33Go Jethu yenhom wel ku tïŋ kɔcken ye buɔɔth ku rël Pïtɛr ku lueel, "Jäl ɣalɔ̈ɔ̈m jɔŋrac. Wïc ba käk cï Nhialic guiir waar yiic! Käk ye tak aacie käk Nhialic, aa wël raan ë path." 34Ku jɔl Jethu kɔcken ye buɔɔth cɔɔl ku lɛ̈k ke, "Na le raan wïc bä buɔɔth, ka dhil nhom määr käpuɔth bï yök piɛ̈rde yic pinynhom ë tɛ̈n. Ku dhil puɔ̈u riɛl ku buɔɔth ɣa, cɔk alɔn wïc kɔc kɔ̈k ye bïk nɔ̈k ë riɛnkiɛ̈. 35Rin raan wïc ye bï wɛ̈ike kony aabï muɔ̈r, ku na ye raan mär wɛ̈ike ë riɛnkiɛ̈ ku rin piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈, ka bï wɛ̈ike muk akölriëëc ëbën. 36Yeŋö bï raan kuany thin, bï jak apɛi pinynhom ku mɛ̈r wɛ̈ike? 37Pïr wëi akölriëëc apath, acïn kë lëu bï ye waar. 38Na ye raan guɔ̈p yär ɣa ku piɔ̈ɔ̈cdiɛ̈ ë riëëc cïï ye wïc bï wɛ̈t Nhialic gam, ke Manh Raan abï guɔ̈p yär ye aya, aköl dhuk yen kek diik Wun kek atuuc Nhialic."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\