Matheo 14

1Tɛ̈wën ke bɛ̈nyŋaknhom Antipäth Ɣërot, bɛ̈ny Galilia ëcï wɛ̈t cï Jethu ŋic apɛi piŋ. 2Go lɛ̈k bänyken luk, "Kënë ë Joon raan kɔc muɔc nhïïm guɔ̈p, yen acï bɛn pïr. Ee yen le yen riɛl yen käkkä looi." 3Antipäth Ɣërot ëcï Joon cɔl adɔm ku rek ku mac, rin wɛ̈t Ɣërodia tiŋ Pilipo wämënh cï rum bï ya tiɛŋde. 4Rin cï Joon ye lɛ̈k ye ëlä, "Acïï path ba tiŋ wämuuth rum ke pïr!" 5Go Antipäth Ɣërot wïc bï Joon nɔ̈k, ku ë riɔ̈c kɔc Itharel, rin ŋic kek Joon ke ye raan käk Nhialic tïŋ. 6Nawën aköl yan dhiëëth Antipäth Ɣërot, ke nyan Ɣërodia diër kɔc nhïïm, abï Antipäth Ɣërot puɔ̈u miɛt apɛi, 7ku kuëëŋ lɔn bï yen ye gäm kuat këden bï wïc! 8Go lɛ̈k ye tɛ̈ cït tɛ̈ cï man ye than thïn, "Yiëk ɣa nhom Joon ëmën ke cï tääu aduɔ̈k yic!" 9Kënë ëcï bɛ̈ny rac puɔ̈u, ku rin cï yen kuëëŋ ë jɔ̈ɔ̈l nhïïm, acï gam bï nhom Joon gäm ye. 10Ku cɔl Joon ala tök yeth tɛ̈wën mɛc yen thïn. 11Ku bïï nhom ke cï tääu aduɔ̈k yic, ku gɛ̈m nya ku le gäm man. 12Go kɔc Joon buɔɔth bɛ̈n ku nyɛɛikë guäpde, ku lek tɔ̈ɔ̈u, ku lek lɛ̈k Jethu. 13Wën piŋ Jethu kë cï rot looi, go jäl ë riäi bï la tɛ̈de ë rot. Ku tɛ̈wën piŋ kɔc ë kënë, ke jiël gɛɛthken yiic kecök ku buɔthkë. 14Nawën kɛɛc Jethu piny ë riäi yic, ke tïŋ kɔc juëc apɛi, go yic ŋɛɛr ë ke, ku kony kɔcken tuany. 15Nawën col piny, ke kɔcken ye buɔɔth bɔ̈ tënë ye ku luelkë, "Piny acï cuɔl, ku tɛ̈n ë ror cïn kë kuany thïn. Cɔl kɔc aa thiɛ̈i bïk la bɛ̈ɛ̈i yiic ku bïk röt la ɣɔ̈c miëthden." 16Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Acïn tɛ̈ bï kek jäl, na le miëth ke gämkë ke!" 17Gokë bɛ̈ɛ̈r, "Käk mukku ëbën, aa ayuɔ̈p kadhiëc ku rec karou." 18Go Jethu lueel, "Bɛ̈ɛ̈ikë ke tɛ̈n tënë ɣa." 19Ku yöök kɔc bïk nyuc ë noon nhom, ku lööm ayuɔ̈p awën kadhiëc ku rec karou, ku döt nhial ku leec Nhialic. Ku bɛny ayuɔ̈p yiic, ku gɛ̈m ke kɔcken ye buɔɔth bïk ke tek agut rec, tënë thän awën. 20Ku mïthkë ëbën abï miëth ke göök, ku jɔl kɔcken ye buɔɔth awuthueei ayuɔ̈p ku rec cï döŋ piny, kuany gääc kathiäär ku rou. 21Kɔc ke cï mïth ëbën, röör röt aake ye tiim kadhiëc. 22Ku kaam awën ke Jethu yöök kɔcken ye buɔɔth bïk la riäi yic, ku lek tueŋ yenhom agör alɔŋtui, ku cɔl thɛ̈i ajiël. 23Wën cï yen kɔc cɔl athiɛ̈i, ke la gɔt nhom ë rot bï la röök. Nawën la thëi bɛ̈n, ke Jethu ë rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈ɛ̈n yetök, 24ku riäi ke cï ɣet tɛ̈mec, ke cïï cath apath rin lor yen yom nhom. 25Nawën bɛ̈ɛ̈k piny ke Jethu bɔ̈ tënë ke ke cath pïu nhïïm. 26Nawën tïŋ kɔcken ye buɔɔth ke cath pïu nhïïm gokë riɔ̈ɔ̈c apɛi, ku luelkë, "Atïm raan cï thou," ku dhiɛɛukë rin cï kek riɔ̈ɔ̈c. 27Ku kaam awën ke lëk Jethu ke, "Dɛɛtkë wepuɔ̈th, ee ɣɛn Jethu, Duɔ̈kkë riɔ̈c!" 28Go Pïtɛr lueel, "Bɛ̈ny, na ye yï ayic, ke yï yïk ɣa riɛl ba la tënë yï, ɣa cath pïu nhïïm." 29Go Jethu lueel, "Bäär!" Go Pïtɛr bɛ̈n bei riäi yic, ku ciɛth pïu nhïïm ke la tënë Jethu. 30Ku wën tïŋ yen yom ke biök apɛi, go riɔ̈ɔ̈c ku duër dïïr, go dhiau, "Luäk ɣa Bɛ̈ny!" 31Go Jethu dɔm nyin yic ku lueel, "Yïn raan la gam koor, yeŋö diiu yïn?" 32Ku wën le kek riäi yic, ke yom kääc. 33Go atuuc ke tɔ̈ riäi yic Jethu door ku luelkë, "Yïn ë Manh Nhialic alanden." 34Gokë wär teem ku lek Jenetharet. 35Nawën ŋic kɔc Jenetharet Jethu, gokë kɔc thiääk ke ke lɛ̈k, ku ɣɛ̈thkë kɔc tuany ëbën tënë ye. 36Ku läŋkë bïk gɔɔt, cɔk alanhde thok ë path, ku kuat raan cï ye gɔɔt ëbën ee pial.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\