Matheo 19

1Wën cï Jethu wɛ̈t wïc bï lueel thöl, go jäl Galilia ku ler Judia ku teem wär Jordan. 2Go kɔc juëc apɛi buɔɔth, goke kony. 3Go Parathï kɔ̈k bɛ̈n tënë ye, ku wïckë bïk deep ë wɛ̈t ku thiëckë ëlä, "Ye lɔ̈ŋda raan puɔ̈l bï tiɛŋde liɔ̈ɔ̈i ë path?" 4Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Kɛ̈ckë kaŋ kueen athöör yic lɔn wär ciɛk Aciëk kɔc wäthɛɛr, aacï cak moc ku tik. 5Ku lueel, 'Rin ë wɛ̈t kënë yen abï raan wun ku man nyääŋ piny ku le ker kek tiɛŋde, ku keek karou aabï ya many tök.' 6Këya, aacïï ŋot ke ben aa rou, ee tök. Ku këya, na cï Nhialic ke puɔ̈l bï ya moc ku tik, ka cïn raan päl ŋɛk ë kamken." 7Go Parathï bɛn thiëëc, "Na ye këya, yeŋö pɛ̈l Mothith ye bï raan athör liɔ̈ɔ̈i gɔ̈t ku pɛ̈l tik?" 8Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Mothith acï wärkuan dït puɔ̈l bïk diäärken aa liɔ̈ɔ̈i rin aake cie yith ye lac gam. Ku ëcie këya wäthɛɛr ciɛk kɔc. 9Ku aba lɛ̈k we ëmën, na ye mony liɔ̈i tiɛŋde, ke këc wïc mony dɛ̈t, ka cï kërac looi." 10Go kɔcken ye buɔɔth lɛ̈k ye ëlä, "Na ye yen tɛ̈n ye käŋ röt luɔi thïn kam moc ku tik akan, ka ŋuɛ̈ɛ̈n bï raan cïï thiëk." 11Go dhuɔ̈k ke ku lueel, "Acie raan ëbën yen bï kë ca lueel gam, aa kɔc ye Nhialic kuɔny. 12Raan dɛ̈t aye dhiëëth ke ya aboi, na cɔk thiëëk tɛ̈ le yen dït ka cïï dhiëth, ku kɔc kɔ̈k aaye roc bïk cïï dhiëth tɛ̈ cɔk kek thiëëk. Ku kɔc kɔ̈k aacie thiëëk rin wïc kek ye bïk wɛ̈t Nhialic ɣäth tueŋ. Këya, na ye raan gam ë wɛ̈t kënë, ke gɛm ku piööc." 13Kɔc kɔ̈k aake cï mïth bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu bï ke bɛ̈n dɔɔc, go kɔc Jethu buɔɔth kɔc läät. 14Go Jethu lueel tënë ke, "Calkë mïth aabɔ̈ tënë ɣa, duɔ̈kkë ke pën. Raan wïc ye bï la pan Nhialic adhil gam cïmën ee mïth thiikä." 15Ku cɔɔl mïth yelɔ̈ɔ̈m ku tɛ̈ɛ̈u yecin kenhïïm, ku dɔɔc ke ku jiël. 16Go mony dɛ̈t kaaŋ nhom ku thiëëc ëlä, "Raan piööc ye këpiath ŋö ba looi ba pïr akölriëëc ëbën yök?" 17Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Yeŋö ye yïn ɣa thiëëc këpath ba looi? Ee Nhialic rot yen apath. Na wïc ba pïr akölriëëc ëbën yök, ke yï thek lɔ̈ɔ̈ŋke." 18Go mony kënë Jethu bɛn thiëëc ëlä, "Ye lööŋ nɛn?" Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Duk raan näk, duk tiŋ raan dɛ̈t kɔr, duk cuëër, duk kuëëŋ wɛ̈t ë lueth. 19Thek wuur ku moor, ku nhiar raan dɛ̈t cïmën nhiɛɛr yïn rot." 20Go riënythii awën dhuɔ̈k ye ku lueel ëlä, "Lööŋkä aaca muk nhïïm ëbën. Ye kë nɛn ba bɛn looi?" 21Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Na wïc ba la cök tënë Nhialic, ke yï la ba käkku la ɣaac ëbën, ku gam wëëu tënë kɔc ŋɔ̈ŋ, yïn abï jiɛɛk la yök pan Nhialic, ku bäär buɔth ɣa." 22Nawën piŋ ë wëlkä ke mɛɛn, ku jiël ke cï puɔ̈u dak rin ë la käjuëc apɛi. 23Go Jethu yenhom wɛ̈l kɔcken ye buɔɔth ku lëk ke, "Abï riɛl tënë raan ajak bï la pan Nhialic. 24Ku abɛn lɛ̈k we, apuɔl yic bï thɔ̈rɔ̈l bak with cök, tɛ̈në lɔn bï raan ajak la pan Nhialic." 25Nawën piŋ kɔcken ye buɔɔth ë kënë, ke gɛ̈i apɛi ku luelkë, "Na ye këya, ke yeŋa bï la pan Nhialic." 26Go Jethu ke döt ku bëër, "Acïï raan bï lëu ë rot, bï gam tɛ̈ këc Nhialic ye kony, rin Nhialic ë këriëëc ëbën lëu, acïn kë dhal ye." 27Go Pïtɛr rot jɔt ku lueel, "Na ɣook, ɣok kɔc cï käkkua ëbën nyääŋ piny ku buɔthku yï, yeŋö bï ya këda?" 28Go Jethu bɛ̈ɛ̈r, "Wek alɛ̈k kënë, tɛ̈ le käŋ röt waar, ke Manh Raan abï nyuc thɔ̈nyde nhom ë diik yic pan Nhialic, ku week wathiäär ku rou, wek aabï nyuc thöc nhïïm aya bäk luŋ kuat Itharel kathiäär ku rou looi. 29Ku kuat raan cï paande nyääŋ wei kek paan ë man ku nyiɛ̈rakën, ku wun ku man ku miɛ̈thke ku dum ë riɛnkiɛ̈, abï käjuëc yök arak buɔɔt, ku abï pïr akölriëëc ëbën yök aya. 30Ku kɔc juëc tɔ̈ tueŋ ëmën aabï döŋ ciëën, ku kɔc kɔ̈k juëc tɔ̈ ciëën aabï la tueŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\