Matheo 6

1"Tiɛtkë röt bäk käpath cïï ye looi ë kɔc nhïïm rin bï we tïŋ. Na luɔikë këya, ka cïn ariöp bäk yök tënë Wuurdun tɔ̈ nhial. 2"Na le raan ŋɔ̈ŋ ca kony, ke yï duk nhiam ba ya cath ke luel cïmën kɔc alueth, ye looi tɛ̈n amat ku dhɔ̈l yiic, rin bï ke leec. Dɛtkë apath, kek ë kɔckä acïn ariöp dɛ̈t benkë yök. 3Ku na gäm raan ŋɔ̈ŋ këdäŋ, ku cɔk a mäthdu ke duk cɔl aŋic. 4Rin bï këdun cï yïn raandä kony cïï ŋic. Na loi këya, ke yïn abï Nhialic cuɔ̈ɔ̈t, raan yen këriëëc ëbën ŋic, agut kë cï moony. 5"Ku tɛ̈ röök yïn, duk kɔc alueth kïït, anhiarkë bïk röök ke kääc tɛ̈n amat ku dhɔ̈l yöth, rin bï ke tïŋ. Ku alɛ̈k we, keek aacä ariɔ̈pden yök. 6"Tɛ̈ röök yïn, ke yï la tɛ̈du ë rot, ku rɔ̈ɔ̈k tënë Wuur Nhialic cie tïŋ, rɛ̈ɛ̈r ë tɛ̈në, ku yen Wuur daai yï, yen abï cuɔ̈ɔ̈t. 7"Ku tɛ̈ röök yïn, duk wël ye ber yiic ë path cïmën kɔc kuc wɛ̈t Nhialic, kɔc ye tak lɔn na luelkë wël juëc, ke yen bï Nhialic rɔ̈ɔ̈kken piŋ? 8Duk rot loi ba ciɛ̈t ke, rin Nhialic ë kë tɔ̈ yïpuɔ̈u guɔ ŋic ke kɛ̈c cak thiëëc. 9Këya, yïn adhil röök ëlä, 'Wädan tɔ̈ nhial, bï riɛnku aleec, 10bï bäänydu bɛ̈n ɣoyiic, bï wɛ̈tdu alooi piiny cïmën nhial. 11Muɔc ɣook miëth yaköl. 12Päl wɛ̈t piny tënë ɣook, cïmën ye ɣok ye puɔ̈l tënë kɔc rɛc ɣook. 13Ku duk ɣook cɔl athem kërac, ku ba ɣook lac waar kërac yic.' 14"Rin na ye wɛ̈t päl piny tënë kɔc kɔ̈k, ke Nhialic abï wɛ̈t päl piny tënë yï aya. 15Ku na cïï wɛ̈t ye päl piny tënë kɔc kɔ̈k, ke Nhialic acïï wɛ̈t pɛ̈l piny tënë yï. 16"Tɛ̈ thëk yïn, duk rɛ̈ɛ̈r yï ŋɔ̈ŋ nyin cïmën ye kɔc ruëëny ye looi. Aake nyïn looi ŋuarar bïk nyuɔɔth lɔn thëk kek. Alɛ̈k we, keek aacä ariɔ̈pden yök. 17Tɛ̈ thëk yïn, rɛ̈ɛ̈r ë path ku duk nyooth lɔn nɛ̈k cɔk yï, 18bï ciɛ̈n raan ŋic ye lɔn thëk yïn, ku Nhialic Aciëŋ yen kë ye ŋɛk looi ë rot ŋic, yen abï yiëk ariɔ̈pdu. 19"Duɔ̈kkë jak käk tɔ̈ pinynhom rin ye aruɔp ku keth ke rac, ku aaye cuɛ̈r kual aya. 20Këya, apath bï ya jiɛɛk pan Nhialic yen wïc, yen acïn kë bï ye rac. 21Rin piändu abï ya rëër akölaköl tɛ̈ tɔ̈ jaakdu thïn. 22"Këya, puɔ̈n path acït nyin path, raan path nyin ee daai apath, acïï thöŋ kek raan cï cɔr. Raan la puɔ̈n ɣer acït raan path nyin, 23ku raan ye ŋic këde ë rot, ee raan col puɔ̈u cït cɔr cie piny ë tïŋ! 24"Acïn raan bäny karou luɔ̈ɔ̈i ë tök, tɛ̈dë ka man bäny tök ku nhiɛɛr bɛ̈ny dɛ̈ɛ̈të, tɛ̈dë ka thek raan tök ku dhɛ̈l raan dɛ̈t. Acïï raan lëu bï Nhialic ku jiɛɛk nhiaar kedhie. 25"Këya, alɛ̈k we bäk cïï ye diɛɛr kë bäk cam, ku kë bäk dek, rin bï wek rëër we pïr, tɛ̈dë ke we diɛɛr käk bäk ceŋ. Wëi aŋuɛ̈ɛ̈n tënë miëth. Ku guɔ̈p raan cïï ŋuɛ̈ɛ̈n tënë alɛ̈th? 26Daaikë diɛt ë pär nhial, aa cie pur, ku aa cïn mïïth yekë ke tɔ̈ɔ̈u, ee Wuur tɔ̈ nhial yen ë diɛɛr ë ke! Na week cäk ye kädït apɛi tënë ke? 27Yeŋa kamkun na diir piɛ̈rde, ke juak ruɔ̈nke? 28"Ku yeŋö ye wek diɛɛr käk bäk ceŋ? Tiɛ̈ŋkë yɔ̈k pɛth ë cil roor, aa cie luui ku aa cie alɛ̈th ë kɔɔc ë riɛnken. 29Ku adhiɛl lɛ̈k we na cɔk a Bɛ̈nyŋaknhom Tholomon wäär ë jaakde yic, ee cïï cït ke. 30Ku na ye Nhialic wɛl tɔ̈ roor cɔl adhëŋ këya, wɛl tɔ̈ thïn ëmën, ku na nhiäk nïn lik ke ril wei ku took ke mac, ke yeen cïï we bï kuɛ̈ɛ̈c nhïïm? Ye gam thiin koor ŋö be rëër kek we këya! 31"Duɔ̈kkë ye diɛɛr ku luɛlkë, 'Yeŋö buk cam? Yeŋö buk dek? Buk kë ceŋku yök tɛ̈no?' 32(Aa kɔc kuc wɛ̈t Nhialic kek aa kepuɔ̈th yiëk ë käkkä.) Ku aŋic Wuurdun tɔ̈ nhial lɔn wïc wek käkkä ëbën. 33Yakë wepuɔ̈th wɛ̈l bäänyde kek käk wïc ke tënë we, käjuëc wiɛ̈ckë ke aabï yiëk we. 34Këya duɔ̈kkë ye diɛɛr ë nhiäk, nhiäk abï bɛ̈n kek käkke. Akɔ̈l ëbën ala yic këraacde ë rot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\