Matheo 9

1Go Jethu dhuk riäi yic, ku teem wär, ku ler gɛnden Kapernaum. 2Go kɔc kɔ̈k mony cï ruai bɛ̈ɛ̈i tënë ye ke ketkë, ke cï tɔ̈c biöök alom yic. Tɛ̈wën tïŋ Jethu gamdït tɔ̈ ke ke, ke lueel tënë mony aduany, "Dɛɛt yïpuɔ̈u manhdiɛ̈! Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny." 3Tɛ̈wën piŋ kɔc piööc ë lööŋ ë wɛ̈t kënë, gokë jam kamken ëlä, "Mony kënë adhäl Nhialic!" 4Go Jethu lɛ̈k ke wën ŋic yen kë yekë tak, "Yeŋö ye wek tak kärac cït käkkä? 5Ëmën ye kënɛn puɔl yic käkkä yiic, ba lueel, 'Adumuɔ̈ɔ̈mku aacï päl piny,' Tɛ̈dë ke luɛɛl, 'Jɔt rot ku cathë'? 6Ku aba nyuɔ̈th we lɔn le Manh Raan riɛl pinynhom ba adumuɔ̈ɔ̈m päl piny." Ku lëk mony aduany, "Jɔt rot ku kuany biɔ̈ŋdu ku lɔɔr baai!" 7Go mony kënë rot jɔt ku dhuk baai. 8Go thän awën riɔ̈ɔ̈c wën tïŋ kek mony kënë, ku leckë Nhialic rin cï yen riɛldïït cït kënë gäm raan ë path. 9Tɛ̈wën jiël Jethu tɛ̈n awën, ke tïŋ mony ajuër kut cɔl Matheo ke rɛ̈ɛ̈r tɛ̈den luɔi, go lɛ̈k ye, "Buɔth ɣa." Go Matheo rot jɔt ku buɔɔth. 10Tɛ̈wën mïth Jethu pan Matheo kek kɔcken ye buɔɔth, ke kɔc ajuër kut, ku kɔc kɔ̈k la gup anyon, mɛ̈t röt ke bïk mïth ë tök. 11Nawën tïŋ Parathï ë kënë, ke thiëc kɔcken ye buɔɔth, "Yeŋö ye raandun piööc mïth kek kɔc ajuër kut ku kɔc kɔ̈k la gup adumuɔ̈ɔ̈m?" 12Go Jethu wɛ̈lken piŋ ku bëër, "Aacie kɔc puɔl kek la tënë akïïm, aa kɔc tuany. 13Lak bäk wëlkä la deet yiic, kë wiëc ë ɣɛr puɔ̈u, acä wïc bï ɣa näk ɣɔ̈k. Ɣɛn akëc bɛ̈n ba kɔc path bɛ̈n cɔɔl, aa kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m." 14Go kɔc Joon raan kɔc muɔɔc nhïïm bɛ̈n tënë Jethu ku thiëckë, "Ɣook, ku kɔc Parathï ɣok aa thek buk cïï mïth, ku kɔckun yï buɔɔth aacie thek, yeŋö?" 15Go Jethu lɔ̈ŋden bɛ̈ɛ̈r ëlä, "Yakë tak lɔn bï kɔc cï bɛ̈n ruääi yic rëër ke cïï mïth, ku ɣɛn athiëëk nhom ɣa rɛ̈ɛ̈r ke ke? Acie tɛ̈de! Aköl bï athiëëk dɔm ku nyɛɛi keyiic, yen aköl bï kek thek. 16"Ɣɛn acï bɛ̈n ba we bɛ̈n lɛ̈k, lɔn nadë acïn raan bï abaŋ alanh rɛt wei alanh yam kɔ̈u bï la buɔ̈ɔ̈p ë dhiäth alath kɔ̈u. 17Ku acïn raan bï muɔ̈n abiëc ë yam puɔ̈k töny thɛɛr yic, na looi këya, ke töny abï yic pät ku puɔ̈k mɔ̈u wei, ku riëëkkë kedhie. Muɔ̈n yam adhil puɔ̈k töny ë yam yic. Ku na ye muɔ̈n abiëc ë yam, ka ye tääu töny ë yam yic, ku keek ëbën aacïï bï riääk." 18Tɛ̈wën lëk Jethu ke ë wëlkä, ke bɛ̈ny tɛ̈n amat kɔc Itharel bɔ̈ tënë ye ku gut yenhiɔl piny yenhom ku lɛ̈ŋ, "Nyaandiɛ̈ apuɔc thou ëmën thiin, bäär ba yïcin la tääu yenhom bï bɛn pïr." 19Go Jethu rot jɔt kek kɔcken ye buɔɔth ku buɔthkë. 20Nawën ke tiŋ tuany, cïï thɛ̈kde kɔ̈u ye tɛɛm ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku rou, bɔ̈ Jethu kɔ̈u ciëën ku gɔɔt alanhde. 21Rin ëcï jam yepuɔ̈u ëlä, "Na gaat alanhde ke ɣɛn abï pial." 22Go Jethu yenhom wel, ku tïŋ ku lueel tënë ye, "Dɛɛt yïpuɔ̈u nyaandiɛ̈, gamdu acï cɔl apuɔl." Ku kaam awën ke riɛm kääc. 23Tɛ̈wën cï Jethu ɣet pan bɛ̈ny tɛ̈n amat kɔc Itharel, ke yök kɔc ke näk röt ke dhiau apɛi, go lɛ̈k ke, 24"Jälkë tɛ̈n! Nyanthiin kënë akëc thou, anin!" Gokë dɔl guɔ̈p. 25Go la ɣöt wën cï kɔc la aɣeer ëbën, ku dɔm nyanthiin cin. Go rot jɔt. 26Ku thiëi thoŋ kënë piny pan awën. 27Wën cï Jethu jäl pan mony awën ke bɛr tueŋ, go cöör karou buɔɔth cök ke dhiau. "Yïn aŋɔ̈thku, kony ɣo Wën Debit." 28Nawën le ɣet ɣöt, ke buɔɔthkë thïn, goke thiëëc, "Yakë gam wepuɔ̈th lɔn bï ɣɛn kënë looi?" Gokë rek yic, "Bɛ̈ny, ayeku gam!" 29Goke gɔɔt nyïn ku lueel, "Abï rot looi këya, cïmën cï wek ye gam!" 30Gokë guɔ daai nyin yic, ku thɔn ke ëlä, "Duɔ̈kkë ë kënë lëk raan dɛ̈t!" 31Nawën lek jäl tënë Jethu, ke la jam riɛnke baai yic ëbën. 32Kaam wën puɔc kɔc awën karou jäl, ke mony la guɔ̈p jɔŋrac cie jam bïï tënë ye. 33Ku kam thin cï Jethu jɔŋrac cuɔp wei yeguɔ̈p, go guɔ jam, go kɔc gäi ëbën ku luelkë, "Ɣok aa këc këcït kënë kaŋ tïŋ Itharel ë tɛ̈n!" 34Go Parathï yɔ̈ɔ̈ŋ yic ku luelkë, "Ee bɛ̈ny jakrɛc yen ë ye yiëk riɛl bï ke aa cuɔp wei kɔc gup." 35Ku jɔl Jethu gɛɛth ku baai kuany yiic ke ye piööc tɛ̈n amat kɔc Itharel. Ku lëk kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam rin bääny Nhialic, ku kony kɔc ë tuɛny yiic ëbën. 36Nawën tïŋ thändïït guëër tënë ye, ke ŋɛɛr yic tënë ke, rin aacï tïŋ ke cïn raan piööc ke, kecït amɛ̈l pap cïn nhïïm abiöök. 37Ku lueel tënë kɔcken ye buɔɔth, "Käk tem ajuëc ku kɔc luɔi aa lik. 38Këya, rɔ̈ɔ̈kkë Bɛ̈ny la nhom käk tem, bï kɔc luɔi cɔl ajuak röt."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\