Pilipi 1

1Ɣɛn Paulo ku Timothï ɣok kɔc lui rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ɣɛn agät we athöör, wek kɔc ë tök kek Jethu gen Pilipi, ku kɔcdït akut ku kuat kɔc ke kony rɛ̈ɛ̈r thïn ëbën. 2Bï Nhialic Wäda kek Bɛ̈ny Jethu raan cï lɔc ku dɔc we gäm athiɛɛi ku dɔ̈ɔ̈r. 3Ɣɛn ë Nhialic wäda leec tɛ̈ tak ɣɛn we akölaköl. 4Ɣɛn ë puɔ̈u miɛt apɛi rɔ̈ɔ̈kdiɛ̈ yic riɛnkun ëbën, 5rin cï wek ɣɛn kony bäk Wɛ̈t Puɔth Yam nyuɔ̈th kɔc ya aköl töŋ wäär ŋic wek ye agut ëmën. 6Aŋiɛc ɣapuɔ̈u lɔn Nhialic, raan wäär loi ë kënë tënë we, abï dhiɛl muɔ̈k thïn këya ɣet aköl bï Raan cï lɔc ku dɔc Jethu dhuk pinynhom. 7Wek aa kɔckiɛ̈n nhiaar apɛi, wek aaya tak akölaköl. Ku ë yic, ba we aa tak wɛ̈t nhiɛɛr ɣɛn we. Rin wek aa lui ku kuɔnykë ɣɛn ë luɔi ril cï Nhialic yiëk ɣɛn ëmën. Ku ëmën mec ɣɛn ku wäär këc ɣɛn mac, ɣɛn acï bɛ̈n ŋiɛc la jam rin Wɛ̈t Puɔth Yam, ku acï bɛ̈n riɛl apɛi ɣet tɛ̈ cï ye gam kɔc juëc apɛi. 8Aŋic Nhialic lɔn kë luɛɛl ë yic lɔn nhiërdiɛ̈ tënë we acït nhiër Bänyda Jethu nhiɛɛr yen ɣo. 9Ɣɛn ë röök bï nhiërdun rot ajuak akölaköl, ku bäk yic ŋic, ku yakë ke looi käk la cök Nhialic nhom, 10bï we kony bäk aa looi këpath. Këya, ke wek aabï gup ciɛ̈n awuɔ̈c aköl le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom. 11Piɛ̈rdun abï yic thiäŋ käpath ë Jethu yen ye ke yök thïn, rin bï Nhialic aleec ku dor. 12Awiëc bäk ŋic miɛ̈thakäi cï gam, lɔn kuat käk cï röt luɔ̈i ɣɛn aacï Wɛ̈t Puɔth Yam cɔl ala tueŋ. 13Kuat raan rɛ̈ɛ̈r tɛ̈n ëbën agut kɔc tit pan bɛ̈nydït thok, aŋickë lɔn cï ɣɛn dɔm rin ye ɣɛn raan lui rin Jethu. 14Ku rin cï ɣɛn mac, acï miɛ̈thakäi cï gam cɔl aa ril puɔ̈th bïk Wɛ̈t Puɔth Yam aa lɛ̈k kɔc ke cïn riɔ̈ɔ̈c. 15Ee yic, kɔc kɔ̈k aa wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc piɔ̈ɔ̈c ë tiɛɛl ku rin cïï kek luɔidiɛ̈ nhiar. Ku kɔc kɔ̈k ayekë piɔ̈ɔ̈c piänden ëbën. 16Aye kɔckä looi rin nhiër ku rin ŋic kek ye aya lɔn cï Nhialic ɣa luɔ̈ɔ̈i ba wɛ̈tde tiit bï cïï riääk. 17Kɔc kɔ̈k kamken aya, aacie piööc ë cök, aa piööc rin nhiaam ë path, ku yekë tak lɔn bï kek ɣa luɔ̈i aliääp tɛ̈ ŋot mɛc ɣa. 18Acïn kë ye looi, ɣɛn amit puɔ̈u tɛ̈ ŋot ye wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc piɔ̈ɔ̈c kuat dhël cï yök, cɔk alɔn le yen kë tɔ̈ kepuɔ̈th. Ɣɛn abï rëër ɣa mit puɔ̈u. 19Rin aŋiɛc lɔn rɔ̈ɔ̈kkun ku kuɔɔny bɔ̈ tënë Wëi ë Jethu raan cï lɔc ku dɔc, aa bä cɔl alony. 20Aya ŋɔ̈ɔ̈th ɣapuɔ̈u lɔn bï yen a këpath yen luɔɔi akölaköl agut ëmën thiin, ɣɛn abï la riɛl ë puɔ̈u kek guäpdiɛ̈ ëbën, bï ya këpath yen luɔɔi rin bï ɣɛn lac bɛ̈ɛ̈i tënë Jethu tɛ̈ pïr ɣɛn, tɛ̈dë ke ɣa thou. 21Pïr ë wɛ̈t Raan cï lɔc ku dɔc juak tueŋ, ku na thuɔɔu rin wɛ̈tde ka path aya tënë ɣa. 22Ku na ye kë bï ɣɛn ŋot ɣa pïr yen bï ɣɛn luɔi juëc path looi, ka cä ŋic yeŋö ba kuany. 23Aköl dɛ̈t aya nhiaar ba cïï thou, ku aköl dɛ̈t awiëc ba thou rin anhiaar ba la rëër kek Raan cï lɔc ku dɔc, ku kënë yen aya yök ke path. 24Ku riɛnkun, apath apɛi ba pïr ë tɛ̈n pinynhom. 25Kënë aŋiɛc apɛi, kë yen ŋiɛc ɣɛn abï rëër. Ɣɛn abï rëër ë tɛ̈n kek we ëbën ba miɛt puɔ̈u gamdun juak yic. 26Këya, tɛ̈ ben ɣɛn la dhuk ba rëër kek we, ke wek aabï nhiam riɛnkiɛ̈ piɛ̈rdun yic, ke we ye tök kek Jethu Raan cï lɔc ku dɔc. 27Kuat kë bï rot looi tënë ɣa, muɔ̈kkë wenhïïm lɔn dhil wek pïr, pïr kɔc cï gam, cɔk alɔn cïï ɣɛn week bï bɛn tïŋ aköldä. Aba ya piŋ lɔn wek aa ril wɛ̈t Nhialic yic, ku week aa lui tök apɛi rin Wɛ̈t Puɔth Yam. 28Duɔ̈kkë ye riɔ̈ɔ̈c kɔc atɛrkun, yen abï ye nyuɔ̈th keek lɔn cïï kek we bï lëu, rin yeen Nhialic yen we gäm riɛl bï wek ke göök. 29Rin wek aacï gäm yic bäk Raan cï lɔc ku dɔc aa luɔ̈ɔ̈i ku acie gam ë rot, ee ku bäk gum cïmënde aya. 30Ëmën alɛ̈ukë bäk ɣɛn kony ye luɔi kënë. Yen luɔi töŋ wäär cäk tïŋ thɛɛr ke luɔɔi, ku cït tɛ̈ yakë piɛ̈ŋ ye, ɣɛn aŋot ɣa lui apɛi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\