Pilipi 2

1Piɛ̈rdun ke we ye kɔc Raan cï lɔc ku dɔc, ee we cɔl aril ku nhiërde ë we liër puɔ̈th. Wek aa rɛ̈ɛ̈r ke Wëi Nhialic, wek aa la piath ku nhiër nhiɛɛr wek röt kamkun. 2Matkë weyiic bäk aa looi ë tök, ku nhiarkë röt, yen abï miɛt ë puɔ̈u bɛ̈ɛ̈i tënë ɣa. 3Duɔ̈kkë puɔ̈th ë dit bäk käŋ aa wïc ë riɛnkiɛ̈ ku yakë nhiam, yakë röt dhuɔ̈k piny kɔc kɔ̈k nhïïm. Yakë kɔc kɔ̈k tïŋ ciɛ̈t kek path tënë we. 4Acïn raan ben a lui kënë nhiamde, yakë jal looi kë kony we ëbën. 5Wek aadhil thöŋ kek Jethu raan cï lɔc ku dɔc ë täktäkdun yic. 6Wën cɔk Bänyda Jethu aa Nhialic guɔ̈p akëc rot thɔ̈ɔ̈ŋ ke Nhialic. 7Ku acï tɛ̈den dïït yen thïn puɔ̈l, ku cɔl rot aye alony cïmën raan ë path. 8Acï rot bɛ̈n dhuɔ̈k piny, ku gɛm bï gum ku thou, cïmën raan la guɔ̈p awuɔ̈c, arɛ̈k abï piäät ë tim cï rïïu kɔ̈u. 9Rin ë wɛ̈t kënë yen acï Nhialic ye bɛ̈n jɔ̈t bei raŋ yic kam kɔc cï thou, ku ɣɛ̈th nhial ku ler ku yïk riɛl këriëëc ëbën nhom. 10Ku këya rin athɛ̈ɛ̈k rin Jethu, käk nhial ku pinynhom, ku piny tɛ̈n kɔc cï thou aa dhil kenhiɔl guɔ̈t piny. 11Ku keek ëbën abïk lueel lɔn ye Jethu raan cï lɔc ku dɔc Bɛ̈ny, rin duaar ë Nhialic Wun. 12Këya, wäär rëër ɣɛn kek we miɛ̈thakäi cï gam, wek aa we ɣa theek, ku ëmën awiëc bäk ŋot we thek ɣɛn ke ɣa cïï rɛ̈ɛ̈r kek we. Lak tueŋ ke we thek Nhialic rin cï we wɛ̈ɛ̈r bei. 13Rin Nhialic alui weyiic, ee we kony bï we cök puɔ̈th ku bäk kë wïc looi. 14Luɔikë këriëëc ke cïn ater kamkun ku agɔ̈th, 15rin bï wek aa mïth Nhialic cïn gup awuɔ̈c ë piny cï thiäŋ kɔc rɛc la gup adumuɔ̈ɔ̈m. Calkë röt aa la gɛi kamken cïmën pɛɛi nhial, 16cïmën ye wek ke lɛ̈k wɛ̈t pïr. Na luɔikë këya, ke ɣɛn abï nhiam riɛnkun aköl le Raan cï lɔc ku dɔc dhuk pinynhom, rin bï ye nyuɔɔth lɔn këc luɔidiɛ̈n ca looi nhom dɛɛr piny ë path. 17Na cɔk aa lɔn guum ɣɛn rin bï gamdun riɛl tënë Nhialic, ke ɣɛn abï puɔ̈u miɛt apɛidït ke we ëbën. 18Ku këlä aya, wek aabï puɔth miɛt kek ɣa. 19Na wïc Bɛ̈ny ke wek aba tuɔ̈c Timothï ë nïnkä, rin bï tɛ̈ luui wek thïn ɣa dɛɛt puɔ̈u. 20Ee yen raan töŋ ë tak cïmëndiɛ̈, kë tɔ̈ ɣapuɔ̈u looi, ku acïn raan nhiar we apɛi cïmënde. 21Raan ëbën ë yenhom yiëk këden looi, ku cïï yepuɔ̈u yïk kë wïc Jethu raan cï lɔc ku dɔc. 22Ku aŋiɛckë kek we ë röt yen tɛ̈ cï Timothï rot nyuɔɔth thïn cïmën meth ke wun. Ɣok aacï luui ë tök rin Wɛ̈t Puɔth Yam. 23Këya aba tuɔ̈c we, tɛ̈ le ɣɛn ye ŋic yeŋö bï rot looi tënë ɣɛn ëmën cï ɣa mac. 24Ku ɣɛn aŋɔ̈th Bɛ̈ny lɔn bï yen rot lëu ba bɛ̈n tënë we ë nïnkä. 25Aca tak ba wämääth cï gam, Epaprodituth cɔl adhuk. Yeen ë raan ë luɔi apɛi buɔth Bɛ̈ny cïmëndiɛ̈. Ee cäk tuɔ̈c ɣɛn bä bɛ̈n a kony, 26ku ëmën awïc apɛi bï we tïŋ. Adiɛɛr rin cï wek ye piŋ lɔn cï ye tuaany. 27Ee cï tuaany abï duɛ̈r thou. Ku yeen acï Nhialic bɛ̈n cɔl apuɔl, ku acie yen ë rot, pial guɔ̈pde acï kënë bï ɣɛn cɔl aŋɛɛr yic bɛ̈n wel yic aya. 28Awiëc aya ba cɔl adhuk tënë we rin tɛ̈ ben wek ye tïŋ ke wek aabï puɔ̈th miɛt, ku acïn dɛ̈t bï ɣɛn bɛn diɛɛr. 29Luɔrkë ë puɔ̈n path apɛi ke cït mɛnhkui Jethu nhom. Nyuɔ̈thkë kuat raan cït ye ëbën athɛ̈ɛ̈k, 30rin ëcï duɛ̈r thou rin luɔi tënë Raan cï lɔc ku dɔc, ku akëc diɛɛr ë wɛ̈ike ku gɛ̈m ɣa kuɔɔny cïn tɛ̈ bäk lɛ̈u ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\