Pilipi 3

1Ku wɛ̈t dɛ̈t ba lɛ̈k we miɛ̈thakäi cï gam ë ku bäk puɔ̈th miɛt rin cï wek mat kek Bɛ̈ny. Acïï rac ba käk ca gät we thɛɛr bɛn dhuɔ̈k yiic, ku ë yen abï we kuɔny tɛ̈ looi ɣɛn ye këya. 2Tiɛtkë röt kɔc rɛc, kɔc luui cïmën jɔ̈k. Acie ŋuɔ̈t ë rot yen wïckë, wek aa wïc käjuëc kɔ̈k bäk ke looi. 3Aa ɣook, aacie kek cï ŋuɔ̈t yic yök, rin ɣok aa Nhialic door riɛl ë Wɛ̈ike. Ku ɣok aa mit puɔ̈th piɛ̈rda yic rin cï ɣok aa kɔc Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. Acie käk ye raan ë path looi ye tïŋ kek yeku ke ŋɔ̈ɔ̈th. 4Na le raan ye tak lɔn bï yen pïr Nhialic nhom rin käk ye looi kɔc gup, ka cïn raan wär ɣɛn mukmuk nhom löŋ thɛɛr. Na ye kɔc pïïr, ŋuɔ̈t ɣɛn acï pïr. 5Ɣɛn a ɣa ŋot ke ɣa la nïn kadhorou tën dhiëëth ɣa. Ɣɛn ë raan Itharel, raan dhiënh Benjamin, kuat Itharel ë gɛi. Rin muŋ löŋ nhom, ɣɛn ë raan akut Parathï. 6Rin ye ɣɛn raan akut Parathï yen aye ɣɛn kɔc cï gam cɔl aa nɛ̈k, ku rin ye raan la cök tɛ̈ theek yen löŋ, ke ɣɛn a ɣa cïn guɔ̈p awuɔ̈c. 7Kuat käwäär ya ŋɔ̈ɔ̈th kecït käpath, aacïï bɛ̈n cïï ye käpath. 8Acïn këpuɔth wär ŋïny bï ɣɛn Bänydiɛ̈ Raan cï lɔc ku dɔc Jethu ŋic. Ɣɛn acï këriëëc ëbën puɔ̈l rin bï ɣɛn a raande, 9ku ba ya tök ke ye. Rin acä lëu ba la cök ë Nhialic nhom tɛ̈ theek ɣɛn löŋ. Ku ɣɛn acï jal la cök rin cï ɣɛn Jethu gam, la cök tënë Nhialic rin ë gam. 10Kë wiëc ë lɔn ba Raan cï lɔc ku dɔc, ku riɛl wäär jɔt ye kam kɔc cï thou ŋic. Awiëc ba ya tök ke ye ë gum ku thuɔnde yic. 11Ku ŋääth lɔn bï ɣɛn jɔt thou yic ba pïr. 12Acä ye lueel lɔn cï ɣɛn jal a raan la cök, aŋot wiëc apɛi ba ya raan la cök cït tɛ̈ wïc Jethu raan cï lɔc ku dɔc ye thïn. 13Wɛ̈t lɛ̈k we akïn miɛ̈thakäi cï gam, acä ŋic lɔn le ɣɛn kë ca lëu, ɣɛn acie dɛɛi ciëën, ɣɛn ë daai tueŋ bï ya wɛ̈t aköldä yen thuuth ɣɛn ku päl käthɛɛr. 14Ɣɛn abuɔth dhël yic apath rin bï ɣɛn arïöp yök. Ee yen ariöp bï Nhialic gäm ɣa rin kë cï Raan cï lɔc ku dɔc looi. 15Ɣok kɔc la gam ril ɣok aa dhil luui ë dhël kënë. Ku na le kɔc kɔ̈k kamkun cïï lui ë dhël kënë, ke Nhialic yen abï ye dɛ̈t yic we. 16Lokku tueŋ kek löŋ Nhialic cïmën wäär ŋic ɣok ye. 17Miɛ̈thakäi cï gam biathkë ɣacök, ku piɔ̈ckë tënë kɔc käwäär ca piɔ̈ɔ̈c tënë ke buɔɔth yiic. 18Wek aaca lɛ̈k ë kënë arak juëc, ku ëmën abɛn ber yic pïu ë nyin guɔ̈p, kɔc kɔ̈k aacie thon Jethu tim cï rïïu kɔ̈u rin bï yen ke waar adumuɔ̈ɔ̈mken yiic ë gam. 19Aabï la pan mac rin ye kek kepuɔ̈th yiëk käk wïc guäpken. Aa nhiam käk ke bï ke cɔl ayär gup, ku aa käk pinynhom kek aa yekë tak kepɛ̈c. 20Ku ɣook pan Nhialic yen këda. Ɣok aa tit Aluäŋdan bï bɛ̈n nhial, Bɛ̈ny Jethu Raan cï lɔc ku dɔc, 21yen la riɛl ë yen këriëëc ëbën cɔl aa bɔ̈ yecök, abï gupkuan cï thiäŋ adumuɔ̈ɔ̈m looi bïk ɣɛr cïmën guäpde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\