Pilipi 4

1Miɛ̈thakäi cï gam wek aa nhiaar apɛi, dɛɛtkë wepuɔ̈th ku thɛkkë Bäny. Wek aaca dak, wek aa ɣɛn cɔl amit puɔ̈u, wek aa ɣɛn cɔl anhiam. 2Yïn Yuodia ku yïn Thintike wek läŋ, dɔ̈ɔ̈rkë, wek aa kɔc töŋ ë Bɛ̈ny. 3Ku tënë yï raandiɛ̈n nhiaar lui kek ɣa, awiëc ba diäärkä kony rin aacï luui kek ɣɛn apɛi buk Wɛ̈t Puɔth Yam tɛk piny, keek ëbën kek raan cɔl Klemɛn ku kɔckuan kɔ̈k lui ke ɣo tɔ̈ riɛnken athör Nhialic yic, athör pïr. 4Yakë puɔ̈th miɛt rin ye wek tök ke Bɛ̈ny. Abɛr yic, yakë puɔ̈th miɛt. 5Yakë röt piɛ̈ŋ wël ë kamkun. Bɛ̈ny acï thiɔ̈k. 6Acïn kë riɔ̈ɔ̈c wek, ku yakë Nhialic thiëëc rɔ̈ɔ̈kdun yic käk wiëckë ke, yakë thiëc ë puɔ̈n path akölaköl. 7Ku dɔ̈ɔ̈r Nhialic cie deet yic raan ë path, abï we kony bäk cïï ye diɛɛr ku cäk riɔ̈c käril we yök yiic, ke we ë tök kek Raan ci lɔc ku dɔc Jethu. 8Wɛ̈t cï jal döŋ ba lueel miɛ̈thakäi, yakë ke tak käpath, käk ye raan ëbën nhiaar, käk ye we leec thïn, käk yith thiek yiic, käk la cök ku lek gɛi, käk nhiar ke raan ëbën. 9Wek aa ŋic käwäär ca piɔ̈ɔ̈c tënë we, ku käk cäk piŋ ke ya lueel ku tiɛ̈ŋkë ɣɛn ke luɔɔi ke. Këya, biathkë luɔidiɛ̈ yic, ku Nhialic yen dɔ̈ɔ̈r gam abï rëër ke we. 10Piɛ̈rdiɛ̈ yic kek Bɛ̈ny, ɣɛn acï puɔ̈u miɛt rin tɛ̈dïït cäk nɔ̈k ku bɛnkë ɣɛn bɛn nyuɔ̈th tɛ̈duun muk wek ɣa thïn. Ku acie rin cï wek kɔ̈ɔ̈c we cïï wenhïïm yïk ɣɛn, ee rin cïn wek riɛl. 11Ɣɛn aacïï kënë luel rin cï wek ɣa päl wei, aa käk rɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn kek aaca ŋiɛ̈c rot. 12Alëu ba pïr ë path tɛ̈ cɔk ɣɛn la kälik, kuɛth ku cɔk aa thöŋ tënë ɣa, jiɛɛk ku ŋɔ̈ɔ̈ŋ aya, aa thöŋ. 13Kuat kë ya looi ëbën, aya looi riɛl ye Raan cï lɔc ku dɔc gäm ɣɛn. 14Ku apath apɛi yen wɛ̈t cï wek ɣa kony atɛrkiɛ̈ yiic. 15Wek kɔc gen Pilipi aŋiɛckë apath, lɔn wäär jiël ɣɛn Mathedonia nïn tueŋ wäär piööc Wɛ̈t Puɔth Yam, wek aa we kɔc cï gam ɣa kony. Wek aa we ye kɔ̈ɔ̈c kek ɣɛn käpiathkiɛ̈ ku kärackiɛ̈ yiic. 16Agut cï wäär cɔk ɣɛn rëër Thethalonika wek aacï kuɔɔnydun bɛ̈n aa tuɔ̈c ɣɛn ëmën ku ëmën. 17Acie ku bäk ɣa muɔɔc yen wiëc, ee dɔ̈c ye yök tɛ̈ muɔɔc raan kɔc yen awiëc ba juak yic. 18Käk wiëc aaca yök, ku aa juëc apɛi. Kuat käk wiëc ëbën aacï Epaprodituth bɛ̈ɛ̈i tënë ɣa. Aa cït tol adöŋ ŋïr ye took luaŋ ë Nhialic, ajuër cï Nhialic gam ku cɔl ye amit puɔ̈u. 19Ku Nhialic abï we gäm käk wiëckë ë käkken juëc yiic, käk ye ke yök rin Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. 20Bï Nhialic Wäda aleec akölaköl! Yenakan. 21Miäthkë kɔc cï gam, kɔc Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. Miɛ̈thakäi rɛ̈ɛ̈r kek ɣɛn aa we muɔ̈ɔ̈th. 22Kɔc cï gam ëbën ë tɛ̈në agut kɔc lui pan Bɛ̈nyŋaknhom Cithɛ̈r aa we muɔ̈ɔ̈th aya. 23Athiɛɛi ë Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc, abï ya rëër kek we ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\