Pilemon 1

1Paulo raan cï mac ë wɛ̈t Jethu raan cï lɔc ku dɔc, yen agät athör tënë wämääth ë gam yic Timothï ku mäthda Pilemon raan luui ɣok, 2ku nyanakäida Apia ku mäthdan dɛ̈t lui apɛi cïmënda cɔl Arkiputh ku tënë kɔc cï gam ë rɔ̈m paandu. 3Bï dɔ̈ɔ̈r ku dhëëŋ Nhialic ku Bɛ̈ny Jethu raan cï lɔc ku dɔc, aa rëër kek we. 4Wämääth cï gam Pilemon, na rɔ̈ɔ̈k akölaköl ke yïn aya tak rɔ̈ɔ̈kdiɛ̈ yic ku lɛɛc Nhialic riɛnku. 5Rin ɣɛn ë nhiërdun nhiɛɛr yïn kɔc ë Nhialic, ku gamdu tënë Bɛ̈ny Jethu, piŋ. 6Rɔ̈ɔ̈kkiɛ̈ ë lɔn bï piath bɛ̈ɛ̈i kamkua buk athiɛɛi cuk yök piɛ̈rda yic tënë Raan cï lɔc ku dɔc aa deet yic. 7Nhiɛ̈rdu acä cɔl amit puɔ̈u apɛi ku deet ɣapuɔ̈u rin cï yïn kɔc cï Nhialic gam nyuɔ̈ɔ̈th apath. 8Këya, rin wɛ̈t kënë, alɛ̈u ba yï yɔ̈ɔ̈k ke ɣa cït wämuuth rin Raan cï lɔc ku dɔc, kë wiëc ba looi, 9ku rin nhiër nhiaar ɣɛn yï yen abï ɣɛn yï thiëëc. Kënë aya looi rin ë ɣɛn Paulo tit nyin Jethu raan cï lɔc ku dɔc yic, cï mac ëmën wɛ̈tde. 10Yïn aläŋ rin Onethimuth cï jäl a manhdiɛ̈ rin Raan cï lɔc ku dɔc, rin cï ɣɛn bɛ̈n ya wun wɛ̈ike wäär mɛ̈c ɣa. 11Wäär tueŋ acïn kën ye kony tënë yï, ku ëmën ala kë lëu bï kony tënë ɣo ɣodhie, yïïn ku ɣɛn. 12Yeen atuɔɔc ciëën tënë yï, cɔk alɔn cïï piändiɛ̈ ye wïc. 13Ee nhiaar bï lɔ̈k rɛ̈ɛ̈r ke ɣɛn tɛ̈thin-nyɔɔt, bï ɣɛn kony nyiɛndu mënë lɔ̈k mɛc ɣɛn rin piööc ë wɛ̈t Nhialic. 14Acä wïc ba yï näk kuɔɔnydiɛ̈, awïëc ba këdu tak ë rot. Acïn kë luɔɔi ke kɛ̈c ë gam. 15Tɛ̈dë, wɛ̈t jiël Onethimuth tënë yï ë rin bï yen bɛn dhuk bäk la rëër ke we cïï ben puɔ̈k rin cï gamdun a tök. 16Yeen adhuk tënë yï rin ë yen aluɔnydu, ku ŋic lɔn ye yen wämuuth aya rin cï yen gam. Yeen anhiaar apɛi ku aba nhiaar apɛidït aya ke cït aluɔnydu, ku ye wämuuth rin Bänyda. 17Na luuiku ë tök, ke yï lor Onethimuth cït lɔn bï yïn ɣa lor. 18Na le kërɛɛc cï luɔ̈i yï, tɛ̈dë ke kɔ̈ny ë wëëu, ku wïc ke ke nyaai ke käkkiɛ̈ yiic. 19Ee ɣɛn Paulo ɣɛn agät kënë ë ciɛɛndiɛ̈. Yïïn aba cuɔ̈ɔ̈t. Ku duk nhom mär yïn acï pïr akölriëëc ëbën yök ë riɛnkiɛ̈. 20Ke yïn manh ma, loi kënë apath rin Bänyda. Ku ë wɛ̈t ca lim tënë yï ke ɣo cït mïth ë tik rin Raan cï lɔc ku dɔc, dɛɛt ɣapuɔ̈u. 21Aŋiɛc lɔn bï yïn kë ca thiëëc tënë yï looi ku käjuëc kɔ̈k. 22Ku dɛ̈t aya, guir tɛ̈n anïïn tënë ɣa, tɛk ke Nhialic abï rɔ̈ɔ̈kkun piŋ ku abä cɔl adhuk tënë we. 23Epaprath raan cï mac kek ɣɛn rin wɛ̈t Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ee we muɔ̈ɔ̈th. 24Ku kɔc lui kek ɣa, Marko ku Arithtarkuth ku Demath ku Luka, aa week muɔ̈ɔ̈th aya. 25Bï dhëëŋ Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc rëër ke we ëbën.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\