Nyuuth tënë Joon 12

1Ku loi këdïït kɔc gɔ̈i rot nhial. Tik ë tɔ̈ thïn ke cï akɔ̈l gɔ̈ɔ̈m piny ku pɛɛi yecök, ku cieŋ ajöm la kɔ̈u kuɛl kathiäär ku rou. 2Yeen ë tiŋ liac, nawën cï thiɔ̈k ke dhiëth, ke rɔ̈p ku rem abï dhiau apɛi. 3Ku ben dɛ̈t bɛ̈n bei nhial këdïït kɔc gɔ̈i, ku këdïït thith cït jakanuaan la nhïïm kadhorou ku tuŋ kathiäär ku ajɔ̈m kadhorou kenhïïm. 4Ku thël tööŋ ë diäk kuɛl bei nhial yeyɔ̈l ku piir ke pinynhom, ku bïï ku kɛ̈ɛ̈c tiŋ wën dhiëth nhom bï manh dhiëth tiit bï dhiëëth bï cam. 5Go tik manh ë moc dhiëëth, yen bï kɔc pinynhom mac ke cïn aŋuän. Go atuny nhial bɛ̈n ku rum meth man cin ku ɣɛ̈th nhial tënë Nhialic thɔ̈nyde nhom. 6Go tik riŋ roor tɛ̈ cïï ceŋ, tɛ̈ cï Nhialic guiir tënë ye bï yen la rëër thïn, bï la muk ë nïn tim ku buɔt karou ku thiärdätem. 7Go tɔŋ rot looi pan Nhialic. Atuny cɔl Maikel ku atuuc kɔ̈k aacï bɛ̈n thɔ̈r kek këdïït wën cït jakanuaan ku atuɔ̈ɔ̈cke. 8Ku këdïït kënë acï bɛ̈n tiaam, ku acï bɛ̈n cuɔp wei pan Nhialic. 9Maikel kek atuɔ̈ɔ̈cke aacï këdïït kënë kek atuɔ̈ɔ̈cke bɛ̈n cuɔp wei pan Nhialic. Kënë yen ë Bɛ̈ny jakrɛc dïït wäär ye lueel ka cɔl këpiiny, yen raan ëbën cɔl aloi awuɔ̈c. Acïk bɛ̈n cuat pinynhom kek atuɔ̈ɔ̈cke ëbën. 10Ku piɛŋ röldït ke cöt pan Nhialic ku lueel, "Ëmën, tɛ̈ bï Nhialic kɔc luɔ̈k acï bɛ̈n! Ëmën, Nhialic acï riɛlden yen bɛ̈nyŋaknhom nyuɔɔth! Ëmën, Raanden cï lɔc ku dɔɔc acï riɛlde nyuɔɔth! Rin raan wäär ë kɔ̈ɔ̈c Nhialic nhom ku gɔɔny miɛ̈thakua aköl ku wɛ̈ɛ̈r, acï cuɔp wei pan Nhialic. 11Miɛ̈thakua aacï jɔŋrac tiaam rin cï Manh Amääl rot juaar bï nɔ̈k riɛnkua ku rin cï kek wɛ̈t yic lɛ̈k raan ëbën, ku keek aa këc wɛ̈iken nhiaar bïk riɔ̈ɔ̈c ë thou. 12Week ëbën, wek kɔc rɛ̈ɛ̈r pan ë Nhialic miɛtkë puɔ̈th, ku kuat kë rɛ̈ɛ̈r ë pinynhom ku wär abï gum apɛi dït. Rin jɔŋrac acï cuɔp ë pinynhom tënë ke, ku yen acït puɔ̈u mac rin acïn nïn juëc cï päl ye bï yen luui." 13Nawën le këdïït cït jakanuaan ŋic lɔn cï ye cuat pinynhom, ke cop tiŋ wën cï manh moc dhiëëth bï dɔm. 14Go tik gäm wuɔ̈k cït wuɔ̈k acu ku bï cɔl apɛ̈ɛ̈r tɛ̈den wäär roor tɛ̈ cïï cieŋ. Ku bï yen la tïït thïn run kadiäk ku abak, ku akëc jɔŋrac bɛ̈n lëu bï yiëk tɛ̈tök. 15Ku ŋɔk këpiiny piɛ̈u dït cït aboor yethok rin bï tik mou. 16Go tiɔm pinynhom tik kony, rin cï ɣaardït apɛi piny dai yic, ku wɛt pïu thïn ɣɔrɣɔr. 17Go këdïït cït jakanuaan puɔ̈u riääk tënë tik apɛi ku le thɔ̈r kek mïthken kɔ̈k cï lööŋ Nhialic theek, ku mukkë wɛ̈t yic cï Jethu nyuɔɔth. 18Ku la jɔŋrac kɔ̈ɔ̈c ë wär nhom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\