Nyuuth tënë Joon 16

1Guɔ röldït apɛi piŋ ke cöt luaŋ pan Nhialic yic, ke ye lueel tënë atuuc nhial kadhorou ëlä, "Lak pinynhom ku gamkë kädït rɛc ciëënkä kadhorou, kärɛc riäŋ puɔ̈u ë Nhialic." 2Go atuny tueŋ kërɛɛc cï Nhialic lɛ̈k ye bï gäm kɔc ë pinynhom gam. Go ya ɣɔ̈ntöök rɛc rem apɛi kek tul kɔc la gup kïn lɛ̈i gup, ku kɔc këden cï kiɛ̈ɛ̈t door aya. 3Go atuny ë rou kërɛɛc cï Nhialic gäm ye bï gäm kɔc pinynhom gam. Go ya pïu adɛ̈kdiɛɛt kek wel röt bïk ya riɛm, ku thou käk pïr rɛ̈ɛ̈r pïu yiic ëbën. 4Go atuny ë diäk kärɛɛc cï Nhialic gäm ye bï gäm kɔc pinynhom gam. Go ya pïu wër yïth ye dek kek wel röt bïk ya riɛm. 5Guɔ atuny yen muk pïu pinynhom piŋ ke lëk Nhialic, "Yïn acï yic tɛ̈k kɔc ë kärɛckä yiic, tɛ̈du kan ëmën ku tɛ̈thɛɛr ɣɔn, ee yïn apath yïtök rin le luɔ̈ŋdu cök. 6Kɔc rɛc wäär cï kacku ku kɔc käkku tïŋ nɔ̈k aaca gäm riɛm bïk dek, yen këpath ke ke." 7Ku piɛŋ raan röl ke dhiau tɛ̈n ariäk ku lueel, "Ee tɛ̈de Bɛ̈ny Nhialic Madhɔl, kärɛc ca gam aa yith ku aa la cök, luk aca ŋiɛc looi!" 8Go atuny ë ŋuan kërɛɛc cï Nhialic gäm ye bï gäm kɔc pinynhom gam. Go akɔ̈l tuɔ̈c apɛi, ee cï Nhialic puɔ̈l bï kɔc nyop atuɔ̈c. 9Kɔc aake cï atuny akɔ̈l nyop apɛi abï ke gäm gup ɣɔ̈ntöök. Gokë Nhialic lat guɔ̈p, Nhialic yen bïï kärɛckä, ku cïk luɔi kärɛc päl ku cïk Nhialic ye leec. 10Ku gɛm atuny ë dhiëc kërɛɛc cï Nhialic gäm ye ku ler ku tɛ̈ɛ̈u thöny län rac nhom. Go ya muɔ̈ɔ̈th yen kum kɔc mɛc lɛ̈i piny arɛ̈k abïk kethook aa kac rin arɛɛm, 11ku yekë kärɛc apɛi luɛɛl ë Nhialic guɔ̈p rin arɛɛm ku ɣɔ̈ntöök rɛ̈ɛ̈r kegup, ku cïk luɔi kärɛc päl. 12Go atuny ë dätem kërɛɛc muk gam, go ya wärdït Yuparet yen döu, bï bänyŋaknhïïm lɔŋ ciëën puɔ̈l bïk tem kek apuruɔ̈ɔ̈kken. 13Ku tiɛ̈ŋ wëi jakrɛc kadiäk cït aguek. Keek aake bɔ̈ bei këdït cït jakanuaan thok, ku län rac thok, ku thoŋ län wäär aya bɔ̈ kek wɛ̈t ë lueth yen kɔc wëŋ nyïn. 14Keek aa wëi jakrɛc ë cath ke loi käk kɔc gɔ̈i. Wëi jakrɛckä kadiäk aa bäny pinynhom ëbën kuɔ̈ɔ̈t nhïïm bï ke ɣäth tɔŋ yic. Tɔŋ kënë ë tɔŋ bï rot looi luŋdït bï Nhialic Madhɔl luk looi tënë kɔc pinynhom ëbën. 15Aye Bɛ̈ny lueel, "Piɛŋkë! Ɣɛn abɔ̈ cït ɣa ye cuär wakɔ̈u. Raan mit guɔ̈p ë raan ba yök ke këc nin, ciëŋ aläthke, rin bï cïï cath ke cïn alanh cieŋ bï guɔ̈p yär tɛ̈ tïŋ ye." 16Ku jɔl wëi jakrɛckä bänyŋaknhïïm kuɔ̈ɔ̈t nhïïm tɛ̈ ye kɔc Itharel cɔɔl, Amagedon. 17Ku jɔl atuny ë dhorou kërɛɛc muk päl aliir yic. Go Nhialic jam röldït nhial ë thööc nhom luaŋde ku lueel, "Kuat këkith ëbën acï luɔɔi tɛ̈cït tɛ̈de." 18Ku biɛr deŋ apɛi, ku mɛ̈ɛ̈r ë mär thiek ku looi ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k rot abï kɔc riɔ̈ɔ̈c ëbën. Acïn këdït cït kënë cï rot kaŋ looi tënë cɛk ke raan pinynhom, ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k rɛc piny cït kënë. 19Go gendït Babilon yeyic tek ë diäk, ku wit ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k gɛɛth ë pinynhom juëc, ku këya, ke Nhialic tëm gen Babilon awuɔ̈c thiek apɛi rin riäŋ piände. 20Tɛ̈wën le piny rot yääk ke ɣɔ̈n thöny wïïr mär, ku la gat dïr piny ëbën. 21Go gɔidït thiek apɛi lööny piny nhial ë kɔc nhïïm. Ku këya, ke kɔc lɛ̈ɛ̈t Nhialic rin cï yen deŋ cɔl atueny gɔi thiek apɛi cï piny bɛ̈n rac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\