Nyuuth tënë Joon 17

1Go atuɔ̈ny tök atuuc wäär bɔ̈ nhial kadhorou muk kärɛc kadhorou bɛ̈n tënë ɣa ku lueel ëlä, "Bäär ba yï nyuɔ̈th tɛ̈ bï Nhialic ë tiŋ rɛɛc adëjöök tɛ̈m awuɔ̈c thïn, yen tiŋ rɛ̈ɛ̈r wër yöth. 2Bänyŋaknhïïm ë pinynhom aacï kärɛc apɛi, käk ë bal looi kek ye, ku kɔc ë pinynhom aake ye miände dek bïk wiɛɛt, ku tɛ̈ cï kek wiɛɛt ka jɔl kärɛc apɛi käk ë bal looi kek ye." 3Go Wëi Nhialic la ɣaguɔ̈p, ku nyiɛɛi atuny Nhialic ɣa ku ɣɛ̈th ɣa roor tɛ̈ cïï cieŋ. Ee tɛ̈ɛ̈n ke ɣa tïŋ tiŋ cï nyuc län thith kɔ̈u, län la nhïïm kadhorou ku tuŋ kathiäär cï guɔ̈p thiäŋ rin ë Nhialic lat guɔ̈p. 4Tik a cieŋ alanh thith ku alanh mathiäŋ. Ku acï mïläŋ tɔ̈c ku käkkɔ̈k la diardiar ku guët dhëŋ thiääŋ yeguɔ̈p. Ku amuk aduŋ cï looi mïläŋ tɔ̈c cï thiäŋ käracken ë bal ye looi. 5Ku yenhom tueŋ acï rin gɔ̈t thïn rin cie deet yiic. Rin ye lueel ëlä, "Ee ɣɛn Babilondït, ɣɛn ë man diäär rɛc ëbën, ɣɛn aye kärɛc jäl thïn kärɛc ë pinynhom ëbën." 6Ku tiɛ̈ŋ tiŋ wën ke cï wiɛɛt riɛm ë kɔc Nhialic wäär cï ke nɔ̈k, rin cï kek wɛ̈t Jethu gam. Ku wën tïŋ ɣɛn ye, guɔ gäi apɛi. 7Go atuny nhial ɣa thiëëc, "Yeŋö cï gɔ̈i? Yïn aba lɛ̈k wɛ̈tde yic yen kënë, ku län ciɛth yen la nhïïm kadhorou ku tuŋ thiäär. 8Län yen ca tïŋ ëmën acï kaŋ pïr thɛɛr, ku acïï ben pïr ëmën rin abï bɛ̈n bei piiny tɛ̈thuth mec yic aköldä, ku abï jal la rɔ̈m ke riääk. Kɔc pïr ë pinynhom këc Nhialic gät athɔ̈rde yic, athör ë pïr thɛɛr këc piny cak, aabï gäi tɛ̈ tïŋ kek ë län kënë. Acï kaŋ pïr, ku acïï ben pïr ya akölë, ku abï bɛn dhuk pinynhom." 9Go atuny nhial lɛ̈k ɣä, "Kënë awïc raan ŋic tak. Nhïïm kadhorou aa rɛ̈ɛ̈r nyïn kuɔ̈r kadhorou kek cï tik nyuc kenhïïm. 10Kek aa bänyŋaknhïïm kadhorou aya. Bäny kadhiëc kamken aacï liu. Raan tök aŋot ye bɛ̈nyŋaknhom ëmën ku dɛ̈t aŋot këc bɛ̈n, ku na le bɛ̈n ka bï rëër ë bääny yic kam koor. 11Ku län bï bɛ̈n bei tɛ̈thuth, yen abï ya bɛ̈nyŋaknhom ye kek bɛ̈t. Ku yen ë raan kam bänyŋaknhïïm kadhorou, ku yeen abï rɔ̈m ke riääk. 12"Tuŋ kathiäär ye ke tïŋkä, aa rɛ̈ɛ̈r nyïn bänyŋaknhïïm kathiäär këc baai guɔ mac, ku aabï riɛl dhiɛl yök bïk baai mac kek lɛ̈i kam thiin koor. 13Wɛ̈tden ë tök, abïk gam kedhie bïk bäänyden thɔ̈n lɛ̈i. 14Bänyŋaknhïïm kathiäär ku lɛ̈i aabï keyiic mat ku thɛ̈rkë kek Manh Amääl. Ku keek aabï Manh Amääl kek kacke ke tiaam, rin Manh Amääl yen ë bɛ̈nydït ë bäny, ku bänyŋaknhïïm ku kacke kek aa kɔc cï Nhialic kuany ku cɔɔl ke, ku kek aa kɔc cï wɛ̈tde gam." 15Go atuuc lɛ̈k ɣa, "Pïu ye tïŋ cï tik nyuc kenhïïm, aa rɛ̈ɛ̈r nyin kɔc ë pinynhom ëbën. 16Lɛ̈i ku bänyŋaknhïïm kathiäär ca tïŋ aabï kenhïïm wɛ̈l adëjöŋ kënë. Abïk dɔm ku thatkë ku retkë kɔ̈u, ku pälkë ke cïn kë cieŋ. Aabï guäpde cuet. Abïk rac ku yɔt abaŋ cï döŋ ë mac. 17Bänyŋaknhïïm kathiäärkä aabï ë kënë looi, rin cï Nhialic ye tääu kepuɔ̈th bïk bäänyden gäm lɛ̈i, rin wïc Nhialic ye këya. Aabï lääi theek ɣet tɛ̈ bï kë wïc Nhialic thök." 18Go atuny nhial lɛ̈k ɣa, "Tiŋ ca tïŋ kënë ë gendït yen mac bäny pinynhom ëbën."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\