Nyuuth tënë Joon 2

1"Yïn awiëc ba athöör gät akut kɔc cï gam gen Epethuth, raan muk kuɛl kadhorou ciinden cuëc ku ciɛth kam käŋ kadhorou ye many adök took kenhïïm, aye lueel tënë we ëlä. 2Aŋiɛc yen tɛ̈ cï wek pïïr thïn ë piɛ̈rdun yic. Aŋiɛc yen tɛ̈ril cï wek luui thïn ke we kɔc cï gam, ku tɛ̈ cï wek käril yiic gɔ̈ɔ̈k thïn. Aŋiɛc lɔn cïï wek ye bï lëu bäk kɔc ë luui kärɛc puɔ̈l bïk ke ya looi welɔ̈m. Wek aacï kɔc ye lueel lɔn ye kek atuuc Jethu them, ku acäk bɛ̈n yök lɔn ye kek alueth ë path. 3Aŋiɛc lɔn guum wek riɛnkiɛ̈ we lir puɔ̈th, ku wek këc puɔ̈th bath. 4Ku kë maan tënë we akïn, wek acïï ɣɛn nhiar ëmën cïmën thɛɛr wäär puɔc wek gam. 5Këya, muɔ̈kkë wenhïïm yen tɛ̈ cäk dööt luɔi kärɛc yiic! Pälkë luɔi kärɛc, ku piɛ̈ɛ̈rkë cït tɛ̈thɛɛr wäär puɔc wek wɛ̈t ca lɛ̈k we gam. Na lak tueŋ ke we lui kärɛc, ke ɣɛn abï la tënë we, ku la we tɛ̈m awuɔ̈c bï ɣɛn këdun ye wek many adök took yenhom nyaai tɛ̈den kɛ̈ɛ̈c yen thïn. 6Ku wek ya leec rin mɛɛn wek käk ye kɔc Nikolauth looi cïmën mɛɛn ɣɛn ke aya. 7"Na lakkë yïth, ke we piŋ kë ye Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam. Ɣɛn abï kɔc cï jɔŋrac tiaam gäm yic bïk mïth tim ë pïr cam, tim rɛ̈ɛ̈r gör ë Nhialic yic! 8"Yïn awiëc ba athöör gät tënë akut kɔc cï gam gen Thimirna ëlä, kënë ë wɛ̈t raan käŋ cɔl ajɔk röt ku cɔl ke aa thök, raan cï thou ku ben pïr aya, aye lueel, 9Ɣɛn aŋic käril rëër wek thïn, aŋiɛc lɔn wek aa ŋɔ̈ŋ ku wek ajiɛɛk wepuɔ̈th. Ɣɛn aŋic kärɛc ye luɛɛl wegup kɔc ye lueel ka kɔc cï Nhialic lɔc, ku ë lueth ë path. Ku keek aa kɔc akut jɔŋrac. 10Duɔ̈kkë riɔ̈c gum bï wek gum ëmën. Piɛŋkë! Jɔŋrac acï thiɔ̈k kek tɛ̈ bï yen kɔc kɔ̈k kamkun mac rin bï yen gamdun them. Wek abï rëër ater yic nïn kathiäär ku duɔ̈kkë puɔ̈th go bath wɛ̈tdiɛ̈ yic cɔk alɔn nɛ̈k we, rin wek aaba gäm pïr akölriëëc ëbën ke ye yen ariöp. 11"Na lakkë yïth, ke we piŋ kë ye Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam. Ku raan bï jɔŋrac tiaam, acïn kërɛɛc bï ye yök alanaɣɔn ë thon yic rou. 12"Yïn awiëc bä athöör gät tënë akut kɔc cï gam gen Pergamum, kënë athön bɔ̈ tënë raan muk pal cï ther thok kedhie. 13Ɣɛn aŋic tɛ̈ rëër wek thïn gen mɛc jɔŋrac. Wek aa kɔc wɛ̈tdiɛ̈ ë cök, ku wek akëc puɔ̈th dhɔ̈r gamdun yic tënë ɣa. Wek akëc gamdun waar yic, agut wäär cɔk Antipäth raan ye nyuɔɔth käk ye looi yiic lɔn ee yen raandiɛ̈ nɔ̈k gɛndun ë tɛ̈ɛ̈n, gen mɛc jɔŋrac. 14Ku ala käthii maan tënë we, kɔc kɔ̈k weyiic aa piööc Balaam buɔɔth yic, Balaam wäär nyuth Balak tɛ̈ bï yen kɔc Itharel cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m thïn. Ku lëu bïk rïŋ cuet, rïŋ län cï näk jak, ku loikë käk bal. 15Ku këlä aya, kɔc kɔ̈k weyiic aa piööc kɔc Nikolauth buɔɔth yic. 16Pälkë luɔi kärɛc! Na cäk päl ke ɣɛn abï bɛ̈n kek ë pal bɛ̈n bei ɣathok bï ɣɛn kɔckä tɛ̈m awuɔ̈c. 17Na lakkë yïth, ke we piŋ kë ye Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam. Ɣɛn abï raan cï jɔŋrac tiaam gäm abaŋ ayum nhial cï Nhialic tɔ̈ɔ̈u, ku gäm alel ɣer, alel cï rin yam cïn raan ŋic ke gɔ̈t yekɔ̈u, na cie raan cï gäm ye. 18"Yïn awiëc ba athöör gät akut kɔc cï gam gen Thiatira ëlä, käkkä aa wël bɔ̈ tënë Wën Nhialic raan nyin dëp cït mac, ku le cök diardiar cït ban cï coth kɔ̈u. 19Ɣɛn aŋic käk yakë ke looi. Aŋiɛc lɔn wek aanhiar röt kamkun, ku wek aa muk gamdun. Aŋiɛc yen tɛ̈ cï wek röt kuɔny thïn kamkun, ku tɛ̈ guum wek thïn, aŋiɛc lɔn wek aaloi käjuëc wär käk wäär tueŋ. 20Ku ɣɛn ala këthiin maan tënë we, wek aacï tik puɔ̈l tiŋ cɔl Jedhebel ye lueel ke raan käk Nhialic tïŋ. Ku piɔ̈ɔ̈cde ë kackiɛ̈ thɛl luɔi käk bal yiic, ku camkë miëth cï juɛ̈r jak cï kiɛ̈ɛ̈t. 21Aca lɛ̈k bï yepuɔ̈u dhuɔ̈k ciëën adumuɔ̈ɔ̈mke yiic, ku acï jai bï yepuɔ̈u dhuɔ̈k ciëën. 22Ku këya, aba cɔl atuany ku kɔc käk bal looi kek ye aabï gum apɛi tɛ̈ cïï kek kepuɔ̈th dhuk ciëën, ku pälkë kärɛc yekë ke looi kek ye. 23Kɔc cï piɔ̈ɔ̈cde gam aa ba nɔ̈k, ku aabï akuut kɔc cï gam ëbën jal ŋic lɔn ɣɛn ë raan ë kë tɔ̈ raan puɔ̈u ëbën ŋic, ku ŋiɛc kuat kë wïc. Ku kuat raan ëbën aba tɛ̈m awuɔ̈c cït kë cï looi. 24"Ku ëmën aba lɛ̈k kɔc abɛ̈k kamkun gen Thiatira, kɔc këc piööc rɛɛc ë tiŋ buɔɔth yic, ku wek aakëc luui kë ye kacke cɔl, 'Aye kë cï thiaan apɛi cï jɔŋrac moony.' Aya lɛ̈k we lɔn wek acä bï mäc dɛ̈t ril yic. 25Wek aadhil la tueŋ ke we gam wɛ̈tdiɛ̈, ɣet tɛ̈ bï ɣɛn bɛ̈n. 26Ɣɛn abï kɔc cï jɔŋrac tiaam, ku lek tueŋ ke loi wɛ̈tdiɛ̈ ɣet tɛ̈ bï ɣɛn dhuk gäm riɛl bïk pinynhom mac. 27Aabï pinynhom mac riɛl ke cïn aŋuän, ku abïk thuɔ̈r piny ku thorkë ke cïmën töny cï looi ë tiɔp. 28Riɛlden abï thöŋ kek riɛl ca yök tënë Wä. Aaba gäm ciëër aya, ciëër bï ke nyuɔ̈th tiäm cï kek tiam. 29Na lakkë yïth, ke we piŋ kë cï Wëi Nhialic lɛ̈k akuut kɔc cï gam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\