Nyuuth tënë Joon 5

1Ku tiɛ̈ŋ athöör ke muk raan cï nyuc thööc nhom ciinden cuëc. Athöör acï gɔ̈t yic ku yekɔ̈u aya, ku acï nuet thok thɛny kadhorou. 2Ku tiɛ̈ŋ atuny Nhialic ril apɛi, ke thiëc röldït, "Yeŋa la yic bï thaany kuem athöör thok ku liep athöör yic?" 3Ku acïn raan pan Nhialic, nadë ke ye pinynhom ku piiny tiɔp yic la riɛl bï athöör pet yic ku kueen. 4Guɔ dhiau apɛi rin cïn yen raan cï yök ke la cök bï looi këya. 5Go raan tök kɔcdït lɛ̈k ɣa, "Päl dhiëëu! Tïŋ köör, raan kuat Juda wundït Debit wäär ë bɛ̈nyŋaknhom yen acï jɔŋrac tiaam, këya yen alëu ye bï thɛny kadhorou kuem ku pet athöör yic." 6Ku tiɛ̈ŋ Manh Amääl ë thɔn ke kääc ë thöny bɛ̈nyŋaknhom ciɛl yic. Yeen acï lääi pïr kaŋuan ku kɔcdït gɔ̈ɔ̈m piny. Ku Manh Amääl aca tïŋ ke ciɛ̈t cï nɔ̈k. Ku ala tuŋ kadhorou ku nyïn kadhorou kek Wëi Nhialic kadhorou cï tuɔ̈ɔ̈c pinynhom ëbën. 7Go Manh Amääl la ku lööm athör tɔ̈ ciin cuëc tënë ye cï nyuc thööc nhom. 8Tɛ̈wën cï yen ye lööm, ke lääi pïr kaŋuan ku kɔcdït kathiärou ku ŋuan, gut kenhiɔl piny yenhom, ku kɔcdït aake muk thoom ku aduuk cï looi mïlɔ̈ɔ̈ŋ tɔ̈c cï thiäŋ adöŋ ŋïr, yen tɔ̈ nyin röök kɔc ë Nhialic luɔ̈ɔ̈i. 9Ku ketkë waak ë yam ëlä, "Yïn ala yic ba athöör lööm ku kuem thɛny yethok. Rin cï kɔc yï nɔ̈k ku riɛmdu yen acï yïn kɔc pinynhom, dhiëth ku wuɔ̈t ku thok ëbën ɣɔɔc bïk aa kɔc ë Nhialic ëmën. 10Yïn acï keek cɔl aaye kɔc Nhialicda luɔ̈ɔ̈i. Ku aabï pinynhom mac." 11Ku bɛn daai, ku piɛŋ röl atuuc nhial juëc apɛidït cïï kuen ke kääc ke cï thööc gɔ̈ɔ̈m piny, ku lääi pïr kaŋuan ku kɔcdït, 12aake kët waak röldït apɛi, "Manh Amääl wäär cï nɔ̈k yen ala yic. Adhil leec rin riɛlden tɔ̈ kek yeen, ku jiɛɛk ku ŋïny käŋ, ku diik, aa dhil athɛ̈ɛ̈kdït apɛi yök thïn." 13Ku piɛŋ kuat kë pïr ëbën tɔ̈ pan Nhialic ku pinynhom, ku piiny tiɔp yic ku wër yiic ëbën ke kët ëlä, "Tënë yeen cï nyuc thööc nhom ku tënë Manh Amääl, bï alɛɛc ku athɛ̈ɛ̈k ku diik ku riɛl aa käkke akölriëëc ëbën!" 14Ku gɛm lääi pïr kaŋuan, "Yenakan." Ku gut kɔcdït kenhiɔl piny ku dorkë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\