Nyuuth tënë Joon 8

1Nawën ŋany Manh Amääl thaany ë dhorou thok, kam wën ke piny la bit tɛ̈thin-nyɔɔt koor. 2Ku tiɛ̈ŋ atuuc kadhorou ke kääc Nhialic nhom ku ŋɛk ke cï yiëk kaŋ. 3Ku bɔ̈ atuny dɛ̈t, ku kɛ̈ɛ̈c ariäk lɔ̈ɔ̈m ke muk kë ye adöŋ ŋïr took thïn cï looi mïläŋ tɔ̈c. Ku yeen ëcï gäm adɔ̈k juëc ŋïr apɛi, bï ke juaar kek röök kɔc ë Nhialic ariäk cï looi mïläŋ tɔ̈c nhom, rɛ̈ɛ̈r ë thööc lɔ̈ɔ̈m. 4Ku la tol adöŋ ŋïr cï took nhial, kek röök kɔc ë Nhialic muk atuny nhial kääc Nhialic nhom. 5Go atuny kë ye adök took thïn lööm, ku muɔɔc yic many rɛ̈ɛ̈r ariäk nhom ku cuɛt piny. Ku piŋ kë cït mär ë deŋ ku bir, ku loi ayiɛ̈ɛ̈kyiɛ̈ɛ̈k rot. 6Go atuuc kadhorou la kɛŋ kadhorou röt guiir bïk ke kooth. 7Go atuny tueŋ kaŋde kooth yic, go ya gɔi ku many cï liääp kek riɛm kek lööny pinynhom. Go mac tööŋ ë diäk tiim ku wal cï cil pinynhom nyop. 8Go atuny ë rou kaŋde kooth yic, go ya këdïït cït kuur ë mac yen piir rot adɛ̈kdiɛɛt yic. Go tööŋ ë diäk rot waar bï ya riɛm. 9Go tööŋ ë diäk käk pïr adɛ̈kdiɛɛt thou, ku rɛc tööŋ ë diäk riëth. 10Ku koth atuny ë diäk kaŋde. Go ya kueldït apɛi dɛ̈p yen lööny tööŋ ë diäk wër ku nyïn pïu ye dek yiic. 11Ku rin ë kuel kënë acɔl këkec ɣɔr. Go pïu röt wel bïk kɛc, ku kɔc juëc ke cï dek thïn aacï bɛ̈n thou rin cï pïu kɛc. 12Go atuny ë ŋuan kaŋde kooth. Go tööŋ ë diäk akɔ̈l ku pɛɛi ku kuɛl rac abï tööŋ ë diäk ruɛlden yic liu. Ku cïn ruɛl tööŋ ë diäk aköl ku wɛ̈ɛ̈r. 13Ku jal jat ɣanyin, ke ye acu yen tiɛ̈ŋ ke pär nhial, ku piɛŋ ke cöt röldït apɛi ku lueel, "Ye kërɛɛc ë dä! Ye kërɛɛc ë dä tënë kɔc ë pinynhom rin aabï kärɛc yök, tɛ̈ le atuuc kɔ̈k kadiäk kɛŋ kooth yiic."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\