Kœc pan Roma 1

1Ee ɣɛn Paulo alony Jethu Krïtho. Ɣɛn raan cï Nhialic cɔɔl ba ya atuuc ba Wɛ̈t Puɔth Yam luɛɛl. 2Wɛ̈t Puɔth Yam, ee wɛ̈t cï Nhialic thɔn thɛɛr, ku ëcï kɔc käkke tïŋ lueel tɛ̈cït tɛ̈ cï gät ye wël thɛɛr Nhialic yiic. 3Wɛ̈t yam kënë ë wɛ̈t Wën Nhialic cï bɛ̈n a raan kuat Bɛ̈nyŋaknhom Debit. 4Ku Jethu acï nyuɔɔth ë Wëi Nhialic ke ye Bänyda, Wën ril Nhialic, wäär jöt ye bei raŋ yic. 5Ku ë riɛnke yen acï Nhialic ɣɛn yiëk dhɛ̈ɛ̈ŋde ku cɔl ɣɛn aye atuny Jethu, ku ba kɔc pinynhom ëbën cie kɔc Itharel cɔɔl bïk gam ku thekkë Nhialic. 6Ku wek kɔc cï gam tɔ̈ Roma aya, wek aacï Nhialic cɔɔl bäk aa kɔc Jethu raan cï lɔc ku dɔc. 7Këya, ɣɛn agɛ̈t tënë we ëbën, wek kɔc nhiɛɛr Nhialic, cï ke cɔɔl bäk aa kacke, Bï Nhialic Wäda ku Bɛ̈ny Jethu we tuɔ̈c dhëëŋ ku dɔ̈ɔ̈r. 8Tueŋ, ɣɛn alec Nhialicdiɛ̈ rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc ë riɛnkun, rin kɔc ëbën pinynhom aacï gamdun ŋic ëbën. 9Nhialic yen luɔ̈ɔ̈i piändiɛ̈ ye ɣɛn kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam cï Wënde lɛ̈k kɔc, aŋic tɛ̈ ye ɣɛn we 10tak thïn akölaköl ë rɔ̈ɔ̈kkiɛ̈ yiic. Ɣɛn ë röök lɔn bï Nhialic ɣa puɔ̈l tɛ̈ wïc yen ye ba we la neem. 11Rin awiëc apɛidït ba we la tïŋ ku ba we gäm athiɛɛi Wëi Nhialic bäk riɛl ë gamdun yic. 12Ku kë luɛɛl akïn, rin bï gamda we ku ɣɛn ɣo dɛɛt puɔ̈th ɣodhie. 13Awiëc bäk ŋic miɛ̈thakäi lɔn ë ca guiir arak juëc ba la tënë we, ku ala kën ye ɣɛn gël ba cïï la. Ee wiëc ba la tënë we ba kɔc kɔ̈k lɛ̈k bïk gam kamkun aya, cïmën le ɣɛn kɔc kɔ̈k pinynhom cï gam cie kɔc Itharel. 14Rin ala kë cï yiëk ɣa ba dhiɛl looi tënë kɔc ëbën, kɔc pɛth ciɛɛŋ ku kɔc rɛɛc ciɛɛŋden, ku tënë kɔc cï piöc ku kɔc këc piöc. 15Ku ë wɛ̈t kënë yen awïc ɣɛn ye apɛi ba we dhiɛl lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam wek kɔc rɛ̈ɛ̈r Roma aya. 16Ɣɛn acie guɔ̈p ë yär Wɛ̈t Puɔth Yam, rin ë yen riɛl Nhialic kɔc cï ye gam kony, kɔc Itharel ku kɔc pinynhom cie kɔc kɔ̈k Itharel aya. 17Ku Wɛ̈t Puɔth Yam aye nyuɔɔth tɛ̈ ye Nhialic kɔc kuɔny thïn bïk la cök yenhom. Ku kënë aye Nhialic jɔɔk ku rëër thïn këya rin gam ë raan, cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Ku raan la cök Nhialic nhom abï pïr ë gam." 18Rɛ̈ɛ̈c puɔ̈u ë Nhialic ë rot nyuɔɔth pan Nhialic tënë kɔc man Nhialic. Ku kärɛc yekë ke looi aa yic gël bï cïï cɔl aŋic. 19Nhialic ë puɔ̈u rɛ̈ɛ̈c tënë ke rin kë lëu raan bï ŋic rin Nhialic ala gɛi apɛi, acï Nhialic tääu raan ëbën puɔ̈u bï ŋic. 20Tɛ̈thɛɛr ɣɔn cɛk Nhialic nhial ku piny, alëu raan ëbën bï ŋic ë gai lɔn riɛl Nhialic ë rëër thïn akölriëëc ëbën, ku yeen ë Nhialic alanden. Käjuëckä aacie tïŋ ku aaye ŋic rin käjuëc cï Nhialic cak. Këya, acïn kë kɔŋ kek röt kony. 21Keek aake ŋic Nhialic ku ŋot ke kuec bïk cïï dor. Ku kueeckë bïk cïï gɛ̈m alɛɛcden ë yen Nhialic. Ku jɔl käkken yekë tak ciɛ̈nkë konykë ku la piäthken bïth. 22Na cɔk alɔn ye kek ye lueel lɔn ŋic kek käŋ, ku acïn kë ŋickë. 23Ku lɔn bï kek ye aa door ë Nhialic pïr akölriëëc ëbën, ka yekë ke door käk cïï pïr ku raan ë thou. Ku kɔ̈k cï kiɛ̈ɛ̈t ke cït diɛt ku lääi. Ku käkkɔ̈k wuc piiny keyöth cïmën käpiɛny. 24Ku rin ë kënë, aacï Nhialic ke puɔ̈l bïk aa luui kärɛc wïc piäthken, käk la bïth. Ku wïcwïc ë diäär ku käkkɔ̈k yekë ke looi kamken käk kɔc cɔl ayär gup. 25Ku lɔn bï kek kën yic ŋickë rin Nhialic gam, ka yekë gam ë lueth ku yekë ke door käk ke cɛk Nhialic, ku kueeckë Aciëŋ yen cak käkkä yen dhil ya door akölriëëc ëbën. Yenakan. 26Ku ë yen acï Nhialic ke puɔ̈l bïk aa luui kärɛc kɔc yɔ̈ɔ̈r gup. Ayï diäärken aya aacï tɛ̈ cï kɔc cak thïn puɔ̈l, ku aa röt lööm ë röt. 27Këlä aya, röör aacï tɔ̈c ye kek tɔ̈c kek diäär, cït tɛ̈ cï kɔc cak thïn puɔ̈l, ku rum bal kepuɔ̈th bïk ke aa lööm röör kɔ̈k cït ke. Röör tuil röör kɔ̈k, ku yekë kärɛc cït käkkä looi, aaye tɛ̈m awuɔ̈c thöŋ kek kärɛc yekë ke looi. Käk këc puɔ̈l bï ke aa looi këya. 28Ku yeen aya rin cï kek kuec bïk yiny Nhialic cïï ŋic, aacï Nhialic puɔ̈l aya bïk aa tak kärɛc ku yekë luui kärɛc cïï ke lëu bï raan ke looi. 29Ku aacï puɔ̈th thiäŋ kuat kärɛc apɛi, adumuɔ̈ɔ̈m, kook ku kɔɔr. Ku aacï puɔ̈th thiäŋ aya ë tiɛɛl, nääk, thɔ̈r, ruëëny ku kuith, ku aa luum. 30Ku aa kegup tɔ̈r lueth ku aa man Nhialic. Aa kɔc nhiam, kɔc dhäl kɔc gup cïn gup athɛ̈ɛ̈k. Kɔc tak dhɔ̈l juëc bï kek kärɛc looi. Kɔc cie kɔc ke dhiëth ke ë theek. 31Kɔc cïn gup nhïm, kɔc këdäŋ gam ku cïk loi. Kɔc cïn puɔ̈th cie yiic ë ŋɛɛr raandä. 32Cɔk alɔn ŋic kek ye lɔn kärɛc yekë ke looi, alëu ke bï Nhialic ke tɛ̈m thou, ke keek aacie käkkä ë looi kepɛ̈c, aa kɔc kɔ̈k ke looi lɛc nhïïm aya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\