Kœc pan Roma 10

1Miɛ̈thakäi, kë wïc piändiɛ̈ ku rɔ̈ɔ̈kkiɛ̈ tënë Nhialic riɛnken, ee lɔn bï kɔckiɛ̈n Itharel ŋic tɛ̈ bï Nhialic ke kuɔny thïn. 2Alɛ̈u ba ya raan ŋic ye lɔn awïckë bïk luui apɛi bïk Nhialic cɔl amit puɔ̈u tënë ke. Ku dhël ye kek ye wïc bïk Nhialic cɔl amit puɔ̈u, acïk ye deet yic apath. 3Ku rin këc kek dhël ye Nhialic kɔc cɔl aala cök tënë ye deet, acïk them bïk dhël yök ë röt, dhël bï ke cɔl aala cök tënë Nhialic. Ku aa këc dhël ye Nhialic kɔc cɔl aala cök tënë ye gam. 4Ku Raan cï lɔc ku dɔc yen aye löŋ thök thïn. Ku këya, Nhialic ë kuat raan cï gam ëbën cɔl ala cök tënë ye. 5Mothith acï tɛ̈ ye kɔc la cök thïn tënë Nhialic tɛ̈ theek ë löŋ gɔ̈t ëlä, "Na loi raan kë ye löŋ lueel, ke yeen abï löŋ cɔl apïr." 6Kë ye wël Nhialic cï gɔ̈t thɛɛr lueel rin bï raan la cök tënë Nhialic rin gam akïn, "Duk rot ye thiëëc, yeŋa bï la pan Nhialic." Rin bï yen Raan cï lɔc ku dɔc la thiëëc bï bɛ̈n piny tënë ɣo. 7"Duk rot ye thiëëc aya, yeŋa bï la piny." Ku wɛ̈tde yic bï Raan cï lɔc ku dɔc la bɛ̈ɛ̈i bei kam kɔc cï thou. 8Kë ye wël Nhialic cï gɔ̈t thɛɛr lueel akïn, "Wɛ̈t Nhialic athiɔ̈k kek yï, arɛ̈ɛ̈r yïthok ku yïpuɔ̈u." Ku kënë yen ë wɛ̈t töŋ yeku lɛ̈k we. 9Na ye lueel kɔc nhïïm ëlä, "Jethu ë Bɛ̈ny ku gam yïpuɔ̈u lɔn cï Nhialic ye jɔt thou yic, ke Nhialic abï kony. 10Gam ë bɛ̈n bei ɣopuɔ̈th ku cɔl ɣo aala cök tënë Nhialic, ku luɛl ye ɣok gam lueel ɣothook kɔc nhïïm aye Nhialic ɣo kony." 11Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Ku raan bï wɛ̈tde gam acïï bï rac puɔ̈u." 12Kënë atɔ̈ raan ëbën thïn, rin Nhialic Bɛ̈ny athöŋ tënë kɔc ëbën, kɔc Itharel ku cie kɔc Itharel aya. Ku ë kɔc röök tënë ye ëbën gäm käjuëc path apɛi. 13Cïmën ye wël Nhialic cï gɔ̈t thɛɛr ye lueel ëlä, "Na le raan Bɛ̈ny cɔɔl ke yen akony Bɛ̈ny." 14Ku yeen acïk bï cɔɔl ayic tɛ̈ këc kek gam. Ku keek aacïï bï gam tɛ̈ këc kek wɛ̈t piŋ. Ku wɛ̈t acïk bï piŋ tɛ̈ këc ye lɛ̈k ke. 15Ku bïk wɛ̈t piŋ këdë tɛ̈ cïn yen raan cï tuɔ̈c ke. Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Ee këpath apɛi, kɔc bïï wɛ̈t puɔth yam aa bɔ̈." 16Ku acie raan ëbën yen cï Wɛ̈t Puɔth Yam gam. Acï Ithaya nhom guɔ̈p lueel ëlä, "Bɛ̈ny yeŋa cï wɛ̈tda gam?" 17Këya, keek aa wɛ̈t kaŋ piŋ tueŋ ku jɔlkë gam. Ku wɛ̈t kënë aye piŋ tɛ̈ piööc kɔc rin Raan cï lɔc ku dɔc. 18Ku ë yic alanden, keek aacï wɛ̈t piŋ. Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Wël cïk lueel apɛi aacï thiëi piny. Wël thuɔŋden aacï ɣet pinynhom ëbën." 19Ku kɔc Itharel guɔ̈p ë ŋickë. Mothith nhom ke jam nyin Nhialic, yen abï ye kaŋ lueel, "Wek wundiɛ̈n Itharel, wek aaba cɔl adɔm tiɛɛl. Rin kɔc cïï cɔk a wut, wek aaba cɔl ariääk puɔ̈th rin kɔc wun cïn kë cïk deet." 20Ku jam Ithaya nyin Nhialic, ku gɛi yic ëlä, "Ɣɛn acï kɔc ke cïï ɣɛn wïc yök. Ɣɛn acï rot nyuɔ̈th kɔc ke cie ɣɛn ë thiëëc." 21Ku acï lɛ̈k ɣo lɔn cï Nhialic ye lueel rin kɔc Itharel ëlä, "Ɣɛn acä cin taar akɔ̈l thok ëbën tënë kɔc dhɛ̈l ɣɛn, kɔc cie wɛ̈tdiɛ̈ ye piŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\