Kœc pan Roma 11

1Kë thiëëc, cïï Nhialic kuec kacke? Acie tɛ̈de. Ɣɛn nhom guɔ̈p, ɣɛn ë raan Itharel, ɣɛn ë raan kuat Abaram, raan many Benjamin. 2Nhialic akëc kuec kacke, kɔc yen lɔc ke thɛɛr. Wek aa ŋic käk cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic, käwäär ye Elija Nhialic cɔɔl rin kärɛc cï kɔc Itharel looi, 3"Bɛ̈ny, keek aacï kɔc käkku tïŋ nɔ̈k ku thurkë ariäkku piny, ee ɣɛn raan töŋ käkku tïŋ cï döŋ, ku keek awïckë bïk ɣa nɔ̈k." 4Ku tɛ̈ cï Nhialic ye bɛ̈ɛ̈r thïn tënë ye akïn, "Ku ɣɛn acï röör tiim kadhorou cɔl arɛ̈ɛ̈r kek ɣa, röör këc jɔŋ cɔl Baal ye kɔc kɔ̈k cɔl aye Nhialicden kaŋ door." 5Ëmën kë thöŋ kek ë kënë acï rot looi, Nhialic acï kɔc lik lɔc rin dhɛ̈ɛ̈ŋde. 6Nhialic acie kɔc ë lɔc rin käk cïk looi. Rin na Nhialic ë kɔc lɔc rin käk cïk ke looi, ke ŋuɔ̈t acïï dhɛ̈ɛ̈ŋde ye nyuɔɔth acïn. 7Ku ë yic kɔc Itharel aa këc kënë yen wïckë apɛi yök, ku aa kɔc ke cï Nhialic lɔc kek aacï ye yök. Ku Nhialic acï kɔc kɔ̈k looi bïk kë ye lueel cïï piŋ. 8Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Keek aacï Nhialic looi bïk käŋ cïï ye deet yiic agut cït akölë, aacït kɔc cie piŋ ku cɔɔrkë." 9Ku aye Debit lueel, "Ɣɛn ee röök tënë Nhialic lɔn bï yen ke deep ku dɔm keek yäiken yiic. Bïk wïïk bï keek tɛ̈m awuɔ̈c. 10Ku cɔl Nhialic keek aa la nyïn dum bïk ciɛ̈n kë yekë tïŋ. Bï käkken rɛc yekë keek looi ciɛ̈t käthiek kekɔ̈th." 11Aluɛɛl piändiɛ̈ ëbën lɔn na cɔk alɔn cï kɔc Itharel kecök dɛɛny bïk wïïk, ke keek aa këc gɛ̈ɛ̈k piny. Ku rin cï kek adumuɔ̈ɔ̈m looi, ke kuɔɔny Nhialic acï bɛ̈n tënë kɔc cie kɔc Itharel. Kënë acï rot looi rin bï tiɛɛl kɔc Itharel nɔ̈k ë riɛnken. 12Ku rin cï kɔc Itharel adumuɔ̈ɔ̈m looi, ke kɔc kɔ̈k pinynhom aacï dɔɔc. Ku rin këc kɔc Itharel kepuɔ̈th yiëk dhël pïr, dɔ̈cdït acï gam tënë kɔc cie kɔc Itharel. Ku bï dɔ̈c jäl dït këdë tɛ̈ jɔl kɔc Itharel mɛt thïn. 13Kë luɛɛl ëmën ë kë lɛ̈k kɔc cie kɔc Itharel. Cïmën ye ɣɛn atuny kɔc cie kɔc Itharel, ɣɛn abï nhiam luɔi cï Nhialic yiëk ɣa ba looi. 14Tɛ̈dë, ke ɣɛn abï kɔc kuatdiɛ̈ cɔl adɔm tiɛɛl, ku rin luɔidiɛ̈n ca looi, Nhialic abï kɔc kɔ̈k kony keyiic. 15Tɛ̈wën cï Nhialic kuec ke, go kɔc kɔ̈k pinynhom cɔl aala dɔ̈ɔ̈r kek ye. Ku tɛ̈ le kɔc Itharel gam aya, ka bï ciɛ̈t kɔc cï thou cï bɛn pïr. 16Na gɛm raan abaŋ ayup tënë Nhialic, ka ayup ëbën ë kënë Nhialic aya. Ku na ye mei tim käk Nhialic ke kër aa käkke aya. 17Kër kɔ̈k tim ye com cɔl Olip aacï yɛp wei, ku nuet kër Olip cil roor ë rot tɛ̈den wën, ku jɔl dït apɛi abï ciɛ̈t Olip ye com baai, ye ŋiɛc muk apath. Këya, wek kɔc cie kɔc Itharel kɔ̈k bɛ̈n tënë kɔc Itharel, wek aa käpath yök thïn aya cïmën ye kër Olip piɛ̈rden yök tënë Olip dɛ̈t cï ye nuɛt yekɔ̈u. 18Këya, duɔ̈kkë kɔc cï Nhialic yɛp wei cïmën kër tim ye bui. Acïn kënë yï cɔl anhiam, acie yïn meei looi bï riɛl, ee meei yen ë yï looi ba riɛl. 19Abï raan dɛ̈t kamkun lueel ëlä, "Kër aacï yɛp wei rin bï ɣo nuɛt nyiɛ̈nken yiic." 20Kënë ë yic. Aacï yɛp wei rin këc kek gam, ku dɔ̈ŋkë nyiɛ̈nken yiic alanden rin cï wek gam. Ku duɔ̈kkë nhiam ë kënë, riääckë kë bï bɛ̈n. 21Na këc Nhialic kɔc Itharel puɔ̈l bï ke cï tɛ̈m awuɔ̈c, kɔc cït kër tim cï com baai ka cïï we bï puɔ̈l aya. 22Ayeku tïŋ ëmën yen tɛ̈ pɛth Nhialic thïn, ku tɛ̈ yen kɔc tɛ̈m awuɔ̈c thïn. Ee kɔc ca adumuɔ̈ɔ̈m looi tɛ̈m awuɔ̈c. Ku ë piath tënë yï tɛ̈ ye yïn rëër ke yï ŋɔ̈th piathde ku looi käk ye cɔl apath puɔ̈u tënë yï. Ku na cïï kënë loi, ke Nhialic abï yï yɛp wei aya. 23Ku na dhuk kɔc Itharel kepuɔ̈th ciëën ku gamkë wɛ̈t Nhialic, ka dhuk tɛ̈den thɛɛr wäär yep ke wei thïn, rin alëu Nhialic bï ke bɛn dhuɔ̈k thïn. 24Këya, wek kɔc cie kɔc Itharel wek aa cït kër tim Olip cï yëp bei Olip cil roor kɔ̈u, ku nuëët ke kek tim Olip ye com. Kɔc Itharel aa cït tim cï com kënë, ku abï yic pial tënë Nhialic bï kër cï yɛp wei bɛn nuɛ̈ɛ̈t kek tim yëp ke bei thïn. 25Ala yic kɛ̈ckë kaŋ ŋic wämäthkiɛ̈ wiëc ku bäk ŋic. Na ŋiɛckë ë yiny kënë, ka cäk bï ya tak piäthkun ku luɛlkë, "Ɣok aa ŋic käŋ." Ku yiny kënë akïn. Wɛ̈t cï kɔc kɔ̈k Itharel kuec bïk cïï gɛ̈m acïï bï tɔ̈ thïn akölaköl, abï rëër thïn ɣet aköl bï akuën kɔc cie kɔc Itharel wïc Nhialic bɛ̈n bäänyde yic tënë ye. 26Ku ë yen tɛ̈ bï Nhialic kɔc Itharel ëbën kuɔny thïn, cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Raan luäk kɔc abï bɛ̈n Jeruthalem ku nyɛɛi adumuɔ̈ɔ̈m kɔc Itharel gup. 27Ku lueel Nhialic, ɣɛn abï dɔ̈ɔ̈r kënë looi ke keek, tɛ̈ le ɣɛn adumuɔ̈ɔ̈mken nyaai." 28Rin cï kek kuec Wɛ̈t Puɔth Yam, aacï ya kɔc ater tënë Nhialic, ku kënë acï rot wel ke ye kuɔɔny tënë we, wek kɔc cie kɔc Itharel. Ku rin cï Nhialic ke lɔc, acï wärken dït thɔn lɔn kuatden aabï ya mäthke akölaköl. 29Rin Nhialic acie yenhom ë waar tënë kɔc cï lɔc ku dɔɔc ke. 30Ku wek kɔc cie kɔc Itharel, wek aa we cï kuec Nhialic wäthɛɛr, ku ëmën wek aacï Nhialic ŋuään rin cï kɔc Itharel Nhialic dhɔ̈l. 31Këlä aya, rin ŋuɛ̈ɛ̈n cäk yök, ke kɔc Itharel aa dhäl Nhialic ëmën, rin bï kek ŋuɛ̈ɛ̈n yök ëmën aya. 32Nhialic acï kɔc ëbën cɔl aa cït kɔc cï mac rin cï kek ye dhɔ̈l guɔ̈p, ku bï ŋuäände nyuɔ̈th ke ëbën. 33Käpuɔth Nhialic aa juëc apɛi. Ku yeen acïn kënë ye wuɔ̈ɔ̈ŋ, aŋic käŋ ëbën. Yeŋa lëu ye bï tɛ̈ yen tɛk thïn teet yic? Acïn raan lëu ye bï tɛ̈ yen käkke luɔɔi thïn deet yic. 34Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Acïn raan ŋic tɛ̈ ye Bɛ̈ny tɛk thïn, acïn raan lëu yeen bï Bɛ̈ny wɛ̈ɛ̈t?" 35"Acïn raan lëu yeen bï Nhialic gäm këdäŋ, rin bï Nhialic yeen kɔ̈ɔ̈ny." 36Rin ë Nhialic yen ë cak këriëëc ëbën, ku ë yen amuk këriëëc ëbën, ku käriëëc ëbën aa tɔ̈ thïn ë riɛnke. Ɣok aa dhil Nhialic leec akölriëëc ëbën! Yenakan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\