Kœc pan Roma 12

1Këya miɛ̈thakäi, rin cï Nhialic ɣo nyuɔ̈th liɛr ë piände, alɛ̈k we piändiɛ̈ ëbën, tɛ̈ juër wek röt Nhialic bäk ciɛ̈t kë nɛ̈k ye, ku week ke we pïïr, ke we loi ë kënë bäk aa käkke alanden. Kënë yen ë dhël dhil wek Nhialic door wepuɔ̈th. 2Duɔ̈kkë tɛ̈ ye kɔc pinynhom ë tɛ̈n luui thïn ye buɔɔth yic, calkë Nhialic awar wepuɔ̈th papot, bï we gäm nhom yam ku bäk kë wïc Nhialic ŋic, ku kë wïc Nhialic ë këpɛth ye cɔl amit puɔ̈u, ku le cök. 3Ku rin dhëëŋ puɔth cï Nhialic yiëk ɣa, alɛ̈k we ëbën. Duɔ̈kkë ye tak lɔn ye wek kɔcdït wɛ̈r kɔc kɔ̈k ŋïny käŋ, tɛ̈n tɛ̈ rëër wek thïn ëmën wek kɔc ë path, ku ye ŋɛk rot tɔ̈ɔ̈u tɛ̈den thöŋ kek gam cï Nhialic yiëk ye. 4Ɣok aa le ŋɛk ke guɔ̈p, ku guɔ̈p ala käjuëc, ku käkkä aa ye tök la këden ye looi. 5Këlä aya, ɣok aa juëc, ku ɣok aa cït guäp tök rin ɣok aa tök kek Raan cï lɔc ku dɔc, ɣok aacï mat ë tök cïmën käk cïï thöŋ tɔ̈ guäp tök yic. 6Këya, ŋɛk kamkua adhil kë cï gäm ye luɔɔi tɛ̈cït tɛ̈ cï Nhialic ye gäm ye bï looi. Na ye kë cï Nhialic gäm ɣo lɔn bï ɣok wɛ̈tde lɛ̈k kɔc, ka dhilku looi tɛ̈cït tɛ̈ dïït gamdan cï Nhialic yiëk ɣo thïn. 7Na cï Nhialic ɣo cɔl aye kɔc luɔ̈ɔ̈i, ka dhilku kony. Na cï ɣo cɔl aye piööc, ke ɣok aa piɔ̈ɔ̈c. 8Na cï ɣo looi buk kɔc kɔ̈k aa dɛɛt puɔ̈th, ka dhil looi këya. Raan kë tɔ̈u kek ye tek kek kɔc kɔ̈k, adhil looi puɔ̈n biökruɛɛl. Raan cï Nhialic yiëk riɛl bï yen kɔc mac adhil looi puɔ̈u ëbën, ku raan liɛr puɔ̈u nyuɔɔth tënë kɔc kɔ̈k, adhil looi ke dal, ke mit puɔ̈u. 9Duɔ̈kkë röt ye nyuɔɔth ciɛ̈t we nhiar kɔc, dhiɛlkë kɔc nhiaar puɔ̈u ëbën. Mankë kërac ku muɔ̈kkë këpath riɛl. 10Nhiarkë röt piäthkun ëbën cïmën ŋɛk ke wämënh, ku nyuɔɔth tɛ̈ ye yïn raan dɛ̈t thɛɛk thïn, ku duk tɛ̈ bï yï thɛɛk thïn yïk yïnhom. 11Duɔ̈kkë röt dak, luɔ̈ɔ̈ikë apɛi. Luɔ̈ɔ̈ikë Bɛ̈ny piän tök. 12Rɛ̈ɛ̈rkë we mit puɔ̈th tɛ̈ cɔk kɔc kɔ̈k we jöör rin le wek ŋɔ̈th, ku rɔ̈ɔ̈kkë Nhialic akölaköl. 13Gämkë kɔc cï gam kë wïckë muɔ̈kkë liu tënë ke. Ku luɔrkë jɔ̈ɔ̈l bɔ̈ bääikun yiic. 14Rɔ̈ɔ̈kkë Nhialic rin bï yen kɔc jör we dɔɔc, ku duɔ̈kkë rɔ̈ɔ̈k tënë ye rin bï yen ke tɛ̈m awuɔ̈c. 15Miɛt puɔ̈u kek kɔc kɔ̈k mit puɔ̈th, ku dhiaaukë kek kɔc dhiau. 16Calkë ɣɛr piändun athöŋ tënë kɔc ëbën. Duɔ̈kkë nhiam, dhuɔ̈kkë röt piny ku luɔ̈ɔ̈ikë tënë kɔc kor tënë we. Ku duɔ̈kkë ye tak lɔn ë wek ŋic käŋ. 17Na loi raan dɛ̈t kërac tënë we, ke duɔ̈kkë col kërɛɛc dɛ̈t. Loi kë ye raan ëbën tak ke path. 18Luɔikë käpuɔth lɛ̈ukë ke bäk ke looi rin bï wek ŋiɛc ceŋ kek kɔc. 19Duɔ̈kkë këdäŋ guur mäthkiɛ̈, calkë aguur Nhialic. Rin aye Bɛ̈ny lueel athör wël thɛɛr yic ëlä, "Ɣɛn abï kërɛɛc cï kɔc kɔ̈k looi guɔ̈ɔ̈r." 20Duɔ̈kkë kënë kɔŋ looi, luɔikë kë ye athör thɛɛr wël Nhialic lueel, "Na raan atɛrdu anɛ̈k cɔk, ke gäm miëth, na nɛ̈k rou, ke gäm kë dek, rin tɛ̈ looi yïn käkkä ka ba cɔl ayär guɔ̈p." 21Duɔ̈kkë kërac cɔl arum wepuɔ̈th, luɔikë këpath bï wek kärɛc gɛ̈l wei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\