Kœc pan Roma 13

1Week ëbën wek aa dhil bäny mɛc baai theek rin acïn raan kɔc mac tɛ̈ këc Nhialic ye gam bï kɔc mac. Ee Nhialic yen ë kɔc yiëk bääny. 2Këya, raan cie wɛ̈t bɛ̈ny mɛc baai ë gam, ee bääny cï Nhialic gam dhɔ̈l yic, ku raan loi kë cït kënë abï tɛ̈m awuɔ̈c. 3Rin bäny aacïï kɔc käpath looi ye riɔ̈ɔ̈c, aa kɔc kärɛc looi kek aa riɔ̈ɔ̈c ke. Ye looi këpath yen abï bɛ̈ny yï aleec. 4Rin yen aluui Nhialic käpath kony yen yï, ku na loi kärɛc, ke yï riɔ̈c ye rin riɛl tɔ̈ kek ye acïï muk ë path. Rin bɛ̈ny ë Nhialic luɔ̈ɔ̈i ku nyooth riääk puɔ̈u Nhialic, ku tɛ̈m kɔc kärɛc looi awuɔ̈c. Ee kɔc awuɔ̈c looi cɔl agum. 5Këya, wek aa dhil bäny theek ku acie rin ë wɛ̈t kënë rot, ku yeen aya aŋiɛckë wepuɔ̈th lɔn ë kë dhiɛlkë looi. 6Kënë yen ë wɛ̈t dhil wek ajuër tääu piny aya, rin bäny aa luui tënë Nhialic tɛ̈ looi kek luɔiden ë cök bïk kɔc mac. 7Tääu ajuër piny ajuër yen ba juaar tënë ke, ku nyuɔɔthkë athɛ̈ɛ̈kdun ëbën tënë bäny. 8Duɔ̈kkë röt cɔl akɔ̈ɔ̈ny raan dɛ̈t, kë tɔ̈ thïn ë tök yen adhil looi, ku ë kë bï wek röt nhiaar kamkun, ku raan nhiar kɔc ëbën ë kë wïc löŋ yen aye looi. 9Lööŋkä, "Duk akɔr loi, duk raan näk, duk cuëër, duk kënë raandä wïc yïpuɔ̈u," lööŋkä ku lööŋ kɔ̈k aa mɛt löŋ töŋ ye lueel ëlä, "Yïn adhil kɔc ëbën nhiaar cïmën nhiɛɛr yïn rot." 10Raan nhiar raan dɛ̈t ka cïn kërɛɛc ye raan kënë looi tënë ye. Këya raan nhiar kɔc kɔ̈k, ee kë wïc löŋ yen aye looi. 11Wek aa dhil kënë looi rin aŋiɛckë lɔn aköl dhil wek nhïïm tïr acï bɛ̈n. Rin aköl bï Nhialic ɣo kony acï thiɔ̈k ëmën tɛ̈n tɛ̈wäär tueŋ gɛm ɣok wɛ̈t. 12Acït lɔn nadë ke wakɔ̈u athök ku aköl abɔ̈, pälku kärɛc yeke looi muɔ̈ɔ̈th yic wakɔ̈u, ku këya lɔ̈mkë käk bï ɣo cɔl apïr apath aköl bï Jethu dhuk. 13Ɣok aa dhil röt mac apath cïmën kɔc ë rëër ɣɛr yic aköl cïn kë yekë thiaan. Wek aacïï röt mɛt akut luui kärɛc yic, kärɛc cïmën wiɛɛt ë määu ku wïny ë diäär. Ku duɔ̈kkë ater ye looi ku tiɛlkë röt kamkun. 14Lɔ̈mkë Bɛ̈ny Jethu Krïtho, bï thiääk ke we. Duɔ̈kkë wepuɔ̈th ye yiëk käk we cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m, bäk kënë yen wïc piändun looi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\