Kœc pan Roma 14

1Gamkë raan koor gamde bï rëër ke we, ku duɔ̈kkë ye teer ke ke käk yekë tak, käk cïï ril. 2Gam raan dɛ̈t, ee ye cɔl acam kuat miëth ë path, ku raan koor gamde acïn kuat rïŋ ye cuet. 3Ku raan cïn kën ye yen ke kuec bï cam, acïï raan kuec mïïth kɔ̈k dhäl guɔ̈p. Ku raan kuec mïïth kɔ̈k acïï raan cïn kën ë yen kuec bï cam ye yɔ̈ɔ̈k lɔn ë yen kërac looi, rin kë ye raan cïn kën ye yen kuec looi acï Nhialic gam. 4Ye yïn ë ŋa, ba kë cï alony raan dɛ̈t looi, lueel ke yic, tɛ̈dë ke cie yic? Ee wun alony yen alëu ye bï lueel lɔn le aluɔnyde cök ku lɔn cïï yen la cök. Ku yen abï la cök rin abï Bɛ̈ny cɔl ala cök. 5Aye kɔc kɔ̈k tak lɔn ala aköl dït tɛ̈në aakööl kɔ̈k, ku aye kɔc kɔ̈k tak lɔn akööl aa thöŋ ëbën. Ŋɛk adhil kë ye yen ye tak këya ŋic apath. 6Raan kën looi aye looi rin wïc yen Bɛ̈ny bï theek. Ku raan cïn kënë ë yen ke kuec bï cam, aye looi rin wïc yen ye bï athɛ̈ɛ̈k nyuɔɔth tënë Bɛ̈ny, rin ë Nhialic leec rin miëth. Ku raan kuec bï mïïth kɔ̈k cïï cam aye looi këya rin athɛ̈ɛ̈k tënë Bɛ̈ny, ku athɛ̈ɛ̈k gäm Nhialic. 7Acïn raan tök kamkua pïr riɛnke ë rot, ku na thou raan acie thou riɛnke ë rot. 8Na pïïrku ke rin Bɛ̈ny, ku na thouku, ke rin Bɛ̈ny aya. Tɛ̈ pïïr ɣok ayï tɛ̈ thou ɣok, ke ɣok aa kɔc ë Bɛ̈ny. 9Rin Raan cï lɔc ku dɔc acï thou ku jɔt rot bï pïr rin bï yen a Bɛ̈ny kɔc pïr ku kɔc cï thou. 10Ku këya, yeŋö ye wek miɛ̈thakun luɔ̈k wei, tɛ̈dë ke dhälkë gup, rin ɣook ɣodhie ɣok aabï kɔ̈ɔ̈c Nhialic nhom luk yic aköldä. 11Cïmën ye athör thɛɛr wël Bɛ̈ny cï gɔ̈t ye lueel ëlä, "Cïmën pïïr ɣɛn ayic, aluɛɛl alanden lɔn raan ëbën abä door. Ku abï raan ëbën lueel lɔn ye ɣɛn Nhialic." 12Këya, ŋɛk ɣoyiic abï Nhialic ya tɛ̈t këden cï looi, ku ye rin ŋö yen looi yen ye. 13Ɣok aacïï röt dhil tëm awuɔ̈c kamkua, ku duk kë bï raan dɛ̈t cɔl aloi awuɔ̈c loi. 14Ku rin ye ɣɛn raan buɔth Bɛ̈ny Jethu aŋiɛc alanden lɔn acïn miëth rɛ̈ɛ̈c yetök ë rot. Ku na gɛm raan lɔn miëth arac, ka rac tënë ye. 15Na cɔl wämuuth arac puɔ̈u rin ciɛm yïn miëth ye tak lɔn rɛɛc yen, ka ye kë loi nyuɔɔth lɔn yeen acïï nhiar. Ku duk wämuuth cï Raan cï lɔc ku dɔc thou riɛnke rɛc miëth ye cam. 16Duk tɛ̈ ye yïn käkkun path luɔɔi thïn cɔl aye kɔc kɔ̈k tak lɔn rɛɛc yen. 17Rin bääny Nhialic acie cäm ku dëk, ee la cök ku dɔ̈ɔ̈r ku miɛt puɔ̈u ye Wëi Nhialic gam. 18Ku kuat raan, Raan cï lɔc ku dɔc luɔ̈ɔ̈i këlä ë Nhialic cɔl amit puɔ̈u, ku cɔl raan ëbën agam këden ye looi. 19Këya, adhilku them buk käk kɔc kɛ̈ɛ̈k nyaai ku loiku käk kɔc kɔ̈k kony bïk riɛl gamden yic. 20Na ye këya, duk kë cï Nhialic looi rɛc rin miëth, mïïth aa path ëbën. Ku na ye raan dɛ̈t cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m rin kë ye cam, ka cïï path. 21Këpath akïn, duk rïŋ cuet ku duk mɔ̈u dek, ku duk kuat kë bï wämuuth cɔl aloi adumuɔ̈ɔ̈m loi. 22Këya, kë ye tak ke path ë käkkä, muk kamkun wek Nhialic. Na cïï raan ye lueel lɔn kë cï looi awuɔ̈c, tɛ̈ looi yen kë ye tak ke ye yic, ke yeen amit puɔ̈u. 23Ku na ye raan puɔ̈u rou tɛ̈ cɛm yen kuat mïïth kɔ̈k, ka ye Nhialic cɔl aye kërac yen looi tɛ̈ cɛm yen ye, rin acie gam yen cɔl ye aloi ë kënë. Ku na yeku këdäŋ looi ëbën ke cïn gam, ke yeen adumuɔ̈ɔ̈m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\