Kœc pan Roma 15

1Ɣok kɔc ril ë gamda yic, ɣok aadhil kɔc cïï ril kony bïk la tueŋ kek gamden apath, ku acie kënë ɣo cɔl amit puɔ̈th yen dhilku aa looi. 2Ŋɛk ɣoyiic adhil wämääthdan cï gam luɔ̈i këpath, kë bï yeen cɔl amit puɔ̈u. Ɣok aa dhil kënë looi rin bï ɣok gamde cɔl adhil riɛl. 3Rin Raan cï lɔc ku dɔc akëc kë cï looi looi rin bï yen ke puɔ̈u miɛt, cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Wäär lɛt yï, lɛ̈ɛ̈t aacï bɛ̈n aa käkkiɛ̈." 4Këriëëc ëbën cï gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ë ɣo piɔ̈ɔ̈c, rin wël thɛɛr Nhialic aa ɣo cɔl aŋɔ̈th, ku aa ɣo dɛɛt puɔ̈th. 5Bï Nhialic yen kɔc cɔl agum, ku deet kepuɔ̈th we yiëk dɔ̈ɔ̈r kamkun, cïmën ye wek kɔc buɔth Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. 6Rin week ëbën bäk Nhialic wun Bänyda Jethu Krïtho aa leec. 7Nhiarkë röt kamkun rin bï kɔc ëbën Nhialic leec, luɔikë kënë cïmën tɛ̈ cï Jethu we nhiaar thïn. 8Rin alɛ̈k we lɔn cï Raan cï lɔc ku dɔc a raan luui kɔc Itharel, ku nyuth ke lɔn kë cï Nhialic lueel ë yic, rin bï käk cï thɔ̈n wärkuan dït aa yith. 9Ku dɛ̈t aya, bï kɔc cie kɔc Itharel cɔl aa lec Nhialic rin liɛr piände, cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, acï Bɛ̈ny Debit lueel, "Këya, tɛ̈ rëër ɣɛn kam kɔc cie kɔc Itharel ke wek ba gäm lɛc. Ku waak alɛɛc aba ket tënë yïïn." 10Ku ben athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä, "Miɛtkë puɔ̈th wek kɔc cie kɔc Itharel kek kɔc cï Nhialic lɔc." 11Ku ben athör thɛɛr wël Nhialic lueel aya, "Wuɔ̈t ëbën aa dhil Bɛ̈ny leec, ku kɔc ëbën aa dhil ye leec apɛi." 12Ku ben Ithaya lueel athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Ala raan many Jethe wun Debit bï bɛ̈n. Abï Nhialic looi bï ya Bɛ̈ny kɔc cie kɔc Itharel. Ku ŋäthden abï tɔ̈ tënë yeen." 13Bï Nhialic ŋɔ̈th bɛ̈ɛ̈i ku cɔl we athiäŋ miɛt puɔ̈u dït apɛi ku dɔ̈ɔ̈r, cïmën ye wek ye gam bï Wëi Nhialic we cɔl aala ŋɔ̈th dït apɛi. 14Wämäthkiɛ̈n cï gam, ɣɛn nhom, aŋiɛc alanden lɔn week nhïïm wek aa path apɛi, wek aa ŋic kë bäk dhiɛl looi ku alɛ̈ukë bäk röt piɔ̈ɔ̈c kamkun. 15Wek aca gät athöör puɔ̈u ëbën ke cïn kë muɔɔny rin käk wiëc ba ke bɛn lɛ̈k we, rin dhëëŋ cï Nhialic gäm ɣa, 16ba ya raan luui Jethu Krïtho, ba luui rin kɔc cie kɔc Itharel. Ɣɛn ë luɔi käk raan Nhialic looi tɛ̈ lëk ɣɛn kɔc Wɛ̈t Puɔth Yam. Rin bï kɔc cie kɔc Itharel ciɛ̈t kë cï Nhialic door, kë cï Nhialic gam apɛi. Ku bï Wëi Nhialic ke cɔl aye kacke. 17Ɣɛn anhiam luɔidiɛ̈n ya luɔ̈i Nhialic, rin cï ɣɛn mat kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. 18Ɣɛn abï jam käk cï Raan cï lɔc ku dɔc cɔl aluɔɔi ë röt, käk ya lueel ku käk ya looi aacï kɔc cie kɔc Itharel cɔl athek Nhialic, 19rin käril ku käk kɔc gɔ̈i, cï Wëi looi dhël ril. Këya, ɣɔ̈n ca ke tëëk ëbën jäl Jeruthalem ku wun cɔl Dalmatia, ɣɛn acï kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam rin Raan cï lɔc ku dɔc. 20Kën yen tɔ̈ ɣapuɔ̈u ë tök ë path, ee lɔn ku ba kɔc lɛ̈k Wɛ̈t Puɔth Yam tɛ̈ këc rin Raan cï lɔc ku dɔc kaŋ piŋ thïn, rin bï ye cïï luel lɔn ye yen luɔi cï kɔc kɔ̈k jɔɔk yen luɔɔi. 21Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Kɔc këc kaŋ lɛ̈k wɛ̈tde abïk tiŋ. Ku kɔc këc ye piŋ abïk deet yic." 22Ku rin ë wɛ̈t kënë, aca them ku ɣɛn acï pëën arak juëc ba la tënë we. 23Ku ëmën cï ɣɛn kë luɔɔi thöl tɛ̈ rëër ɣɛn thïn tɛ̈n, ku tɛ̈ɣɔn wïc ɣɛn ye run juëc ba we la tïŋ, 24aŋääth ba jäl looi ëmën. Ku ëmën le ɣɛn Ithpeen, wek aa bar ba we tïŋ. Ku awiëc bäk ɣa kony ba ɣet thïn, tɛ̈ cï ɣɛn kaŋ rëër ke we tɛ̈thin-nyɔɔt. 25Ëmën thiin ɣɛn ala Jeruthalem ba kuɔɔny la gam tënë kɔc Nhialic rɛ̈ɛ̈r thïn. 26Ku akuut kɔc cï gam tɔ̈ Mathedonia ku Gïrïk aacï puɔ̈th miɛt, ku matkë bïk wëëu juaar tënë kɔc ŋɔ̈ŋ kam kɔc Nhialic tɔ̈ Jeruthalem. 27Kek aa mat yeyic ë röt bïk looi këya, ku ë yic keek aa dhil kɔc ŋɔ̈ŋkä kony. Kɔc Itharel aa käpuɔth yekë yök tënë Nhialic rin wëiken rɔm kek kɔc cie kɔc Itharel. Këya, kɔc cie kɔc Itharel cï gam aa dhil kɔc Itharel cï gam kony bïk ke yiëk käk yekë wïc akölaköl rin piɛ̈rden. 28Tɛ̈ cï ɣɛn kënë thöl, ba ke gäm wëëu ke cï kuɔ̈ɔ̈t yiic riɛnken, ke ɣɛn abï la Ithpeen, ku wek aaba kaŋ neem ba jäl la Ithpeen. 29Tɛ ɣeet ɣɛn tënë we, aŋiɛc ɣɛn abï dɔ̈cdït Raan cï lɔc ku dɔc la rɔm ke we. 30Rin gamda tënë Bɛ̈ny Jethu raan cï kɔc ku dɔc, ku rin nhiër cï Wëi Nhialic gäm ɣo, wek aa läŋ mätkë röt ɣɛn atɛrdiɛ̈ yic bäk röök kek ɣɛn apɛi tënë Nhialic riɛnkiɛ̈. 31Ɣɛn arɔ̈ɔ̈k bï kɔc Judia këc wɛ̈t Jethu Krïtho gam ɣɛn cïï baŋ, ku bï kɔc Nhialic tɔ̈ Jeruthalem puɔ̈th miɛt bïk kë ca looi bï ɣɛn ke kony gam. 32Ku këya, na wïc Nhialic, ke ɣɛn abï bɛ̈n tënë we ke miɛt puɔ̈u, ku mitku puɔ̈th nɛ̈m bï ɣo bɛn puɔ̈ɔ̈c. 33Ɣɛn arɔ̈ɔ̈k bï Nhialic yen ye ɣok dɔ̈ɔ̈r yök thïn, rëër kek we ëbën. Yenakan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\