Kœc pan Roma 2

1Yïn acïn tɛ̈ bï yïn rot kony tɛ̈ luk yïn kɔc kɔ̈k wei. Rin tɛ̈ ye yïn kɔc kɔ̈k luɔ̈k wei, ku loi käwën yekë ke looi aya, ke yïn ë rot dɔm ë rot. 2Ku ëmën aŋicku lɔn Nhialic ala yic tɛ̈ luk yen kɔc wei, kɔc käkkä looi. 3Ku na ye kɔc luɔ̈k wei, yïn raan ë path, ku ŋot yï loi ë käkkä, ke ye tak lɔn bï yïn luŋ Nhialic ban? 4Tɛ̈dɛ̈t aya, yïn ë käjuëc rɛ̈ɛ̈r piath Nhialic yiic cïmën piathden dït, gum, ku lääu ë puɔ̈u yɔ̈ɔ̈ŋ yiic, rin akuc lɔn aye piath Nhialic nyooth ba yïpuɔ̈u dhuɔ̈k ciëën. 5Ku riɛl ë nhom, ku rin cï yïn kuec ba yïpuɔ̈u cïï dhuk ciëën abä awäcdu juak yic aköl bïï riääk puɔ̈u Nhialic, ku tɛ̈ bï yen ŋiɛc luk thïn abï rot nyuɔɔth. 6Rin Nhialic abï ŋɛk a gäm kë thöŋ kek tɛ̈ cï yen luui thïn. 7Kɔc bï kepuɔ̈th dɛɛt ku luuikë käpath ku wïckë duaar, lɛc ku pïr akölaköl, aabï Nhialic gäm pïr akölriëëc ëbën. 8Ku kɔc ke looi käk wïc piäthken ku kueckë yic ku buɔthkë kärɛc jɔŋrac, aabï Nhialic puɔ̈u riääk tënë ke. 9Kɔc ëbën ë luui kärɛc aaba arɛɛm ku gum rac apɛi yök. Ku abï rot kaŋ looi tënë kɔc Itharel, ku tënë kɔc cie kɔc Itharel aya. 10Ku Nhialic abï duaar ku lɛc ku dɔ̈ɔ̈r gäm kɔc luui käpath, tueŋ tënë kɔc Itharel ku jɔl aa kɔc kɔ̈k cie kɔc Itharel, 11rin Nhialic ë luk ŋiɛc looi tënë kɔc ëbën. 12Ku kɔc cie kɔc Itharel kuc löŋ Mothith, ku aa kärɛc looi luk abï looi tënë ke cɔk alɔn kuc kek löŋ. Ku kɔc Itharel aa ŋic löŋ Mothith, aa kärɛc looi ku luk aye looi tënë ke tɛ̈cït tɛ̈ ye löŋ ye luɛɛl thïn. 13Rin acie pïŋ ë löŋ yen kɔc cɔl aye kɔc path tënë Nhialic, aa kɔc ye looi kë ye löŋ lueel kek aabï ya kɔc la cök Nhialic nhom. 14Ku ë yic, kɔc kɔ̈k cie kɔc Itharel cïn löŋ, tɛ̈ looi kek këdäŋ tɛ̈cït tɛ̈ ye löŋ tɔ̈ kepuɔ̈th ë path ye luɛɛl thïn, ke keek aa cït kɔc la löŋ cɔk alɔn cïn kek löŋ Mothith. 15Tɛ̈ ye kek luui thïn aye nyuɔɔth lɔn käk wïc löŋ aacï gɔ̈t kepuɔ̈th, aa käpath ku kärɛc yekë ke looi ŋic rin aaye piäthken nyuɔ̈th ke. 16Ku këlä aya, cïmën Wɛ̈t Puɔth Yam ya lɛ̈k we, yen ë kë bï rot looi aköl luk tɛ̈ bï Jethu Krïtho luk looi rin Nhialic tënë kɔc ëbën, ŋɛk kek këden cï thiaan yeyic. 17Ku yïïn ëmën, yïn ë rot cɔl aye raan Itharel, ku yïn ë rot cɔl aye raan muk löŋ, ku ye jam nhiaam lɔn ye yïn raan Nhialic. 18Yïn aŋic kë wïc Nhialic ba looi ku yïn aŋic yic rin cï löŋ ye lɛ̈k yï. 19Aca gam lɔn yïn awat kɔc cï cɔɔr nhïïm, ku yïn ë ruɛl tënë kɔc tɔ̈ muɔ̈ɔ̈th yic, 20ku yïn ë kɔc piɔ̈ɔ̈c, kɔc kuc käŋ, ku yïn ë raan piööc mïth. Ku rin le yïn löŋ aye tak lɔn ŋic yïn käŋ ëbën. 21Yïn ë kɔc kɔ̈k piɔ̈ɔ̈c yeŋö cïï yïn rot ye piɔ̈ɔ̈c? Yïn ë kɔc wɛ̈ɛ̈t ëlä, "Duɔ̈kkë ye cuëër." Ku yïn cïï ë cuär ë yiɛnhdu? 22Aye lueel, "Duɔ̈kkë ye köör." Cïï akɔr ye looi? Yïn aman jak cï kiɛ̈ɛ̈t, cïï käpuɔth tɔ̈ yïïk jak cï kiɛ̈ɛ̈t yiic ye rum? 23Yïn ë jam nhiaam lɔn ŋic yïn löŋ Nhialic, cïï Nhialic ye dhɔ̈l guɔ̈p tɛ̈ cïï yïn lɔ̈ŋde loi? 24Aye athör thɛɛr wël Nhialic lueel ëlä, "Kɔc cie kɔc Itharel aa kärɛc luɛɛl Nhialic guɔ̈p ë riɛnkun." 25Ciɛɛŋ kɔc Itharel ye ke ŋoot ë piath tɛ̈ theek kek löŋ, ku na cïï löŋ thek ke yïn acït raan këc ŋoot. 26Na raan cie raan Itharel këc ŋoot, raan cïï kë wïc löŋ ë dhɔ̈l yic, cïï bï ciɛ̈t kɔc cï ŋoot? 27Ke wek kɔc Itharel wek aabï kɔc këc ë ŋoot, ku aa löŋ theek ya yɔ̈ɔ̈k lɔn acïn raan bäk gɔ̈k, tɛ̈ le we tɛ̈m awuɔ̈c rin wek aacie löŋ ye theek, cɔk alɔn ŋic wek kë cï gɔ̈t ku ŋot we. 28Yeŋa yen raan Itharel ayic, yen cï ŋoot? Acie raan yeke ŋuɔ̈t tïŋ yeguɔ̈p ë path yen ya raan Itharel. 29Raan Itharel guɔ̈p, ee ya raan yepuɔ̈u alɔŋthïn cï piände ŋoot Wëi Nhialic, ku acie löŋ cï gɔ̈t. Ku raan kënë acie lɛc yök tënë kɔc, aye yök tënë Nhialic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\