Kœc pan Roma 3

1Ye këpuɔth nɛn wɛ̈r kɔc Itharel kɔc cie kɔc Itharel? Tɛ̈dɛ̈t ye këpiath ŋö ye yök ŋuɔ̈t yic? 2Käjuëc aaye yök ayic! Tueŋ, kɔc Itharel aacï Nhialic thɔ̈n wɛ̈tde bïk muk apath. 3Ku yeŋö bï yiëndë tɛ̈ cïn kɔc kɔ̈k Itharel gam? Bï kë cïn kek gam Nhialic cɔl awar athɔ̈nde yic? 4Acïï bï waar yic! Yiny Nhialic adhil tɔ̈ thïn akölaköl cɔk alɔn ye kɔc alueth. Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Këya, bï ŋic lɔn le yïn yic, wël ye lueel yiic, ku luk yïïn yic." 5Ku na kärɛc yeku ke looi ye Nhialic nyuɔɔth lɔn le yen cök alanden, ke yeŋö buk lueel? Buk lueel Nhialic acïn yic tɛ̈ tëm yen ɣo awuɔ̈c? (Ee tɛ̈ ye kɔc jiɛɛm thïn yen aluɛɛl.) 6Acie tɛ̈de! Na Nhialic cïï la cök ke lëu bï luk looi tënë kɔc pinynhom? 7Alëu raan dɛ̈t bï lueel ëlä, "Na ye lueth ya ke lueel yic Nhialic nyuɔɔth thïn alanden ku juɛk duaarde yic, ke yeŋö ŋot ye ɣa cɔl aye raan cï kërac looi ku tëm ɣa awuɔ̈c?" 8Yeŋö cïï ye luel, cïmën ye kɔc kɔ̈k ɣa cäk thok ku luelkë lɔn cï ɣɛn ye lueel ëlä, "Loiku kërac bï këpath bɛ̈n." Ee yic bï kɔckä tɛ̈m awuɔ̈c. 9Këya, ye ɣok ŋuɛ̈ɛ̈n tënë kɔc cie kɔc ë kuatda ɣok kɔc Itharel? Acie yic! Aca nyooth wënthɛɛr lɔn ɣok kɔc Itharel ku kɔc cie kuatda ɣok arɛ̈ɛ̈r adumuɔ̈ɔ̈m yic ɣodhie, 10cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Acïn raan töŋ la cök, 11acïn raan käŋ deet yiic, acïn raan wïc yeen bï Nhialic ŋic. 12Kɔc aacï kekɔ̈th wɛ̈l Nhialic, keek aacï rɛ̈ɛ̈c ëbën ka cï la bïth, acïn raan këpath looi, acïn mën raan tök." 13"Wël yekë keek lueel aa nhiany, aa cït raŋ cï ŋaany nhom, liëpken aacï luɛl lueth ŋic." "Wël yekë keek lueel aa cït wäl këpiiny kɔc luaaŋ." 14"Aa wël ye kɔc lam ku wël rem apɛi kek aatɔ̈ kethook." 15"Aa kɔc lac nɔ̈k path, 16riääk ku mam aa döŋ tɛ̈ cï kek tëëk thïn, 17ku keek aacïï dhël dɔ̈ɔ̈r ŋic." 18"Ku riɔ̈ɔ̈c, riɔ̈ɔ̈c kek Nhialic aliu käk yekë looi yiic." 19Ku aŋicku kuat kë ye löŋ lueel, aye lueel tënë kɔc la ye rin bï ciɛ̈n raan la kë kony yen rot, ku bï raan ëbën kɔ̈ɔ̈c Nhialic nhom. 20Këya, acïn raan bï la cök Nhialic nhom tɛ̈ cɔk yen ye them bï kë wïc löŋ looi. Kë ye löŋ looi ë lɔn bï nyuɔ̈th raan lɔn cï yen kërac looi. 21Ku ëmën tɛ̈ ye Nhialic kɔc cɔ̈k thïn yenhom acï nyooth. Acï löŋ ku kɔc käk Nhialic tïŋ lueel thɛɛr. 22Nhialic ë kɔc cök tɛ̈ le kek gam tënë Jethu Krïtho. Ee kënë looi tënë kuat raan ëbën cï Raan cï lɔc ku dɔc gam, kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel aa thöŋ ëbën. 23Ku rin cï kek ëbën kärɛc looi, ee keek cɔl amec tënë duaar Nhialic. 24Ku keek aacï Nhialic muɔɔc dhɛ̈ɛ̈ŋde piände ëbën bïk la cök tënë ye. Ku dhëëŋ ye yök tënë Raan cï lɔc ku dɔc Jethu yen ë kɔc kony bïk kärɛc cïï loi. 25Jethu acï Nhialic gam rin bï thuɔnde a kë ye adumuɔ̈ɔ̈m päl piny tɛ̈ le raan gam tënë ye. Kënë acï Nhialic looi bï nyuɔɔth thïn lɔn le yen cök. Ku wäthɛɛr Nhialic ë lir puɔ̈u, ëcie kɔc ye tëm awuɔ̈c rin kärɛc cïk looi. 26Ku ëmën acï adumuɔ̈ɔ̈m cï looi ëbën päl piny bï nyuɔɔth lɔn le yen cök. Nhialic acï kënë looi rin le yen cök. Ku tɛ̈ looi yen kënë ë raan ëbën cï Jethu gam cɔl ala cök. 27Na ye këya, yeŋö ye ɣok jam nhiaam ë path? Acïn këdäŋ! Ku ye wɛ̈t nɛn ye ɣok nhiam? Ye rin cï ɣok löŋ theek? Acie tɛ̈de, ee tɛ̈ cï ɣok gam. 28Rin aŋicku raan ë la cök tënë Nhialic rin gam ku acie thɛ̈k löŋ ë rot. 29Ye Nhialic, Nhialic kɔc Itharel kepɛ̈c? Yeen cïï ye Nhialic kɔc cie kɔc Itharel aya? Ee yic ë Nhialic kɔc cie kɔc Itharel aya, 30rin yen Nhialic töŋ bï kɔc Itharel cɔl ala cök ë gamden, ku cɔl kɔc cie kɔc Itharel aala cök rin gamden aya. 31Yeku löŋ dhɔ̈l yic tɛ̈ le ɣok gam kënë? Acie tɛ̈de acïn, ɣok aa löŋ juak bï riɛl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\