Kœc pan Roma 5

1Këya rin gamda Nhialic acï ɣo cɔl ala cök tënë ye, ku ɣok aala dɔ̈ɔ̈r kek ye rin Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc. 2Ɣok aacï gamda cɔl abïï Jethu dhëëŋ Nhialic yic, dhëëŋ yen rëër ɣok thïn ëmën. Ku ayeku ŋɔ̈ɔ̈th ɣo mit puɔ̈th lɔn ɣok aa duaar Nhialic rɔm kek ye. 3Ku acie këlä rot, ɣok aa puɔ̈th miɛt aya tɛ̈ guum ɣok, rin gum ë deet puɔ̈u bɛ̈ɛ̈i, 4ku gum ku deet ë puɔ̈u aye Nhialic gam. Ku gɛm ye Nhialic ye gam yen ë ŋɔ̈th bɛ̈ɛ̈i. 5Ku ŋɔ̈th acie ɣo cɔl ayär gup rin cï Nhialic nhiërde cɔl athiɔ̈ŋ ɣopuɔ̈th, Wɛ̈iken cï gäm ɣo. 6Rin wäär ŋot cïn yen tɛ̈ ye ɣok röt kuɔny thïn, ke Raan cï lɔc ku dɔc thou rin kɔc kuc Nhialic aköl cï Nhialic lɔc. 7Aril yic bï raan thou rin raan la cök, cɔk alɔn lëu yen rot bï raan dɛ̈t thou rin raan path. 8Ku Nhialic acï nhiër nhiɛɛr yen ɣo nyuɔɔth ë kënë yic, rin tɛ̈wäär ŋot ye ɣok kɔc la gup adumuɔ̈ɔ̈m, Raan cï lɔc ku dɔc acï thou riɛnkua. 9Ku ëmën thuɔnde acï ɣo cɔl ala cök tënë Nhialic. Ku na cï kënë looi, ke cïï ɣo bï wɛ̈ɛ̈r bei ayic riäŋ puɔ̈u Nhialic yic aköl ciëën? 10Ku wäär ye ɣok kɔc ater tënë Nhialic, ɣok aacï thon Wënde cɔl aben dɔ̈ɔ̈r kek ye. Ku na ye këya, ke pïr Raan cï lɔc ku dɔc cïï ɣo bï kony? 11Ku acie kënë ë rot, ɣok amit puɔ̈th aya tënë Nhialic rin Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc acï ɣo dɔ̈ɔ̈r ke Nhialic. 12Adumuɔ̈ɔ̈m acï bɛ̈n pinynhom rin raan tök, ku adumuɔ̈ɔ̈m cï looi yen acï bɛ̈n ke thou. Ku këlä, thou acï bɛ̈n tënë raan ëbën rin cï kek adumuɔ̈ɔ̈m looi ëbën. 13Adumuɔ̈ɔ̈m ë tɔ̈ pinynhom wäär këc löŋ Mothith gäm kɔc, ku tɛ̈ cïn yic löŋ tɔ̈ thïn, adumuɔ̈ɔ̈m acie kuɛ̈ɛ̈c nhom. 14Ku jɔɔk Adam bï bɛ̈n Mothith, thou ë ŋot ye tɛ̈m kɔc agut kɔc këc löŋ Nhialic dhɔ̈l yic, cïmën wäär cï Adam wɛ̈t cï Nhialic lɛ̈k ye dhɔ̈l yic. Adam yen ë ye kïn raan yen bï bɛ̈n. 15Ku keek karou aacïï thöŋ, rin miɔ̈c Nhialic cï gäm kɔc ë path acïï thöŋ kek adumuɔ̈ɔ̈m Adam. Raan tök, Adam, acä adumuɔ̈ɔ̈m looi, ku acï thou bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc juëc. Ku këdït apɛi aya, raan tök, Jethu raan cï lɔc ku dɔc acï miɔ̈cdït dhëëŋ Nhialic bɛ̈ɛ̈i tënë kɔc juëc. 16Ku miɔ̈c Nhialic acï thöŋ kek adumuɔ̈ɔ̈m ë raan kënë. Ku adumuɔ̈ɔ̈m töŋ kënë cök kɔc juëc aacï tëm awuɔ̈c, ku adumuɔ̈ɔ̈m juëckä cök, miɔ̈c töŋ Raan cï lɔc ku dɔc Nhialic acï bɛ̈n ku cɔl kɔc aa ben la cök yenhom. 17Rin adumuɔ̈ɔ̈m raan tök thou acï bɛ̈n pinynhom. Ku këdït apɛi kɔc cï miɔ̈cdït Nhialic yök cï jäl la cök, aabï mac ku pïïrkë akölriëëc rin Raan cï lɔc ku dɔc. 18Këya, cïmën ye adumuɔ̈ɔ̈m tök kɔc cɔl aa tëm awuɔ̈c ëbën, ke këlä aya, luɔi töŋ la cök ë kɔc ëbën cɔl aala cök Nhialic nhom, ku bïï pïr akölriëëc tënë raan ëbën. 19Ku cïmën cï raan tök wɛ̈t Nhialic dhɔ̈l yic, ku bï kɔc juëc cɔl aala gup adumuɔ̈ɔ̈m, ke këlä aya, rin cï raan tök wɛ̈t Nhialic theek, kɔc juëc aabï la cök. 20Löŋ ë gɛm ë rin bï luɔi kärɛc rot juak, ku tɛ̈ ye kärɛc röt juak thïn, dhëëŋ Nhialic ë rot jäl juak apɛi. 21Ku cït lɔn ye adumuɔ̈ɔ̈m kɔc mac ku bïï thou tënë raan ëbën, ke yeen aya awïc Nhialic bï dhɛ̈ɛ̈ŋde kɔc mac ku looi ke bïk la cök tënë ye. Ku gɛ̈m ke pïr akölriëëc ëbën rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc, Bänyda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\