Kœc pan Roma 6

1Yeŋö buk lueel ëmën? Buk la tueŋ ke ɣo loi adumuɔ̈ɔ̈m rin bï dhëëŋ Nhialic yeyic juak? 2Acie tɛ̈dë! Acït kë cï thou tënë ɣo, aacïï ɣo bï bɛn mac. Ye këdë bï ɣok la tueŋ ɣo pïr këlä? 3Rin aŋiɛckë ayic lɔn riɛl adumuɔ̈ɔ̈m acï dhoŋ kɔ̈u wäär muɔɔc ɣonhïïm buk aa kɔc Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ku ɣok aacï muɔɔc nhïïm ë thuɔnde. 4Ku yeen aya, wäär muɔɔc ɣonhïïm, ɣok aa ɣo cït kɔc cï la raŋ tök yic kek ye thuɔnde yic. Ku cïmën wäär cï Raan cï lɔc ku dɔc jɔt thou yic duaar Wun, ke ɣok aabï pïr ë pïr yam aya. 5Na cuk röt mat kek ye thuɔnde yic, ke ɣok aabï röt dhiɛl jɔt thou yic kek ye aya. 6Rin ɣok aa ɣo ye kɔc adumuɔ̈ɔ̈m, pïrdan thɛɛr ëcï thou tim cï rïïu kɔ̈u kek Raan cï lɔc ku dɔc, bï tɛ̈ ye ɣok kɔc adumuɔ̈ɔ̈m ciɛ̈n kë ben lëu tënë ɣo. Ku buk cïï ben aa kɔc tɔ̈ adumuɔ̈ɔ̈m yic, 7rin raan cï thou acïï ben rëër riɛl adumuɔ̈ɔ̈m yic. 8Na ɣo cï thou kek Raan cï lɔc ku dɔc, ka yeku gam aya lɔn bï ɣok pïr kek ye. 9Rin aŋicku lɔn na cï Raan cï lɔc ku dɔc jɔt thou yic, ka cïï ben thou, rin thou acïï ben la riɛl tënë ye. 10Acï thou arak tök rin kɔc ëbën bï riɛl adumuɔ̈ɔ̈m nyaai, ku piɛ̈rde ëmën ë pïr mit Nhialic puɔ̈u tënë ye. 11Këlä aya, yakë röt cɔl aacït kɔc cï thou tënë adumuɔ̈ɔ̈m, ku wek aacï pïr tënë Nhialic rin Raan cï lɔc ku dɔc Jethu. 12Duɔ̈kkë adumuɔ̈ɔ̈m cɔl amɛc piɛ̈rdun bäk ke aa theek kärɛc wïc guäpkun. 13Ku duɔ̈kkë guäpkun pɛ̈l adumuɔ̈ɔ̈m bï ya kärɛc kek yakë ke looi. Wek aa dhil röt thɔ̈n Nhialic, ciɛ̈t we kɔc cï thou cï bɛn pïr. Wek aa dhil guäpkun thɔ̈n Nhialic ku bäk aa kɔcken ye looi kë la cök. 14Adumuɔ̈ɔ̈m acïï we dhil mac rin wek aacïï ŋoot löŋ thɛɛr yic, wek aatɔ̈ dhëëŋ Nhialic yic. 15Ye kë pïïr ɣok ë dhëëŋ Nhialic ke cie löŋ, ɣook puɔ̈l buk adumuɔ̈ɔ̈m aa looi ë path? Acie tɛ̈de! 16Aŋiɛckë alanden lɔn na thɔ̈nkë röt raan dɛ̈t ku yakë theek we cït aloony, ke wek aa loony ë raan kënë cɔk bɛn adumuɔ̈ɔ̈m we ɣäth thou yic, ku këya, thɛkkë Nhialic bäk la cök tënë ye. 17Lecku Nhialic, rin wek aa we ye aloony adumuɔ̈ɔ̈m, ke wek aacï yith yakë yök käk ye piɔ̈ɔ̈c tënë we yiic, gam piäthkun ëbën. 18Wek aacï wɛ̈ɛ̈r bei adumuɔ̈ɔ̈m yic, ku wek aacï ya aloony luɔi käk la cök. 19Ɣɛn ajam këlä ë path cïmën tɛ̈dun ye wek jiɛɛm thïn, rin bï wek kë luɛɛl deet yic. Cïmën wek aa we ye guäpkun ëbën thɔ̈n luɔi kärɛc rin cï luɔiden we rum puɔ̈th. Ëmën, wek aa dhil röt cɔl aaye aloony käk la cök rin luɔi këpath. 20Wäär ye wek aloony adumuɔ̈ɔ̈m, wek aa we cie diɛɛr luɔi la cök. 21Yeŋö kën cäk yök luɔi ë käkkä yiic, käk ye wek gup yär thïn ëmën? Käkkä, ee thou yen ë yakë yök thïn. 22Ku ëmën, wek aacï wɛ̈ɛ̈r bei adumuɔ̈ɔ̈m yic, ku wek aacï ya aloony Nhialic. Ku piɛ̈rdun ëbën ë këde, ku kë yakë yök thïn ë pïr akölriëëc ëbën. 23Rin kë ye yök luɔi adumuɔ̈ɔ̈m yic, ee thou. Ku miɔ̈c Nhialic ë pïr akölriëëc ëbën rin Raan cï lɔc ku dɔc, Jethu Bänyda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\