Kœc pan Roma 7

1Aŋiɛc, wek aa kë luɛɛl deet yic miɛ̈thakäi cï gam rin wek aa ŋic löŋ. Löŋ ë la riɛl bï raan dɔm tɛ̈ ŋot pïïr yen. 2Tɛ̈ thööŋ ɣok ye, ke tiŋ cï thiaak acïï löŋ ye puɔ̈l bï wïc mony dɛ̈t. Ku na thou muɔnyde ka cïn löŋ ben ye gël. 3Na wïc mony dɛ̈t ke muɔnyde pïr, ka cï ya tiŋ cï kɔɔr. Ku na cï moc thou, ke löŋ gël yeen aliu. Na thiɛɛk mony dɛ̈t ka cïn akɔr. 4Ku ë yen tɛ̈de aya tënë we miɛ̈thakäi cï gam. Tɛ̈ thöŋ ɣok ye löŋ, ke wek aa cït kɔc cï thou tënë löŋ rin wek abaŋ guɔ̈p Raan cï lɔc ku dɔc. Ku ëmën wek aa kacke yen raan cï jɔt thou yic, rin bï wek aa kɔc puɔth loi wɛ̈t Nhialic. 5Wäär ŋot pïïr ɣok ciɛɛŋdan thɛɛr cï ɣo cak thïn, kärɛc ke cï löŋ tääu ɣopuɔ̈th aake lui apɛi ɣogup. Ku aa käk thou kek aake yeku ke looi ëbën. 6Ku ëmën ɣok aacï bɛ̈n bei löŋ thɛɛr yic rin cï ɣok thou tënë löŋ wäär yen mɛc ɣo. Ku ɣok aa jɔl luui dhël yam Wëi Nhialic, ku acie löŋ thɛɛr cï gɔ̈t. 7Yeŋö buk jäl lueel ëmën? Ye löŋ yen adumuɔ̈ɔ̈m? Acie tɛ̈de! Na ye këya ayic, ŋuɔ̈t ɣɛn akëc adumuɔ̈ɔ̈m ŋic tɛ̈n cïï yen ye löŋ. Rin ŋuɔ̈t akëc ŋic yen kërɛɛc wïny kënë raandä yïpuɔ̈u tën këc löŋ ye lɛ̈k ɣɛn ëlä, "Duk kën raandä wïc ɣapuɔ̈u." 8Ku adumuɔ̈ɔ̈m acï löŋ wel bï yen ɣɛn a duɔ̈ɔ̈ŋ ba puɔ̈u ayiëk käkkɔ̈k. Ku na cie löŋ ŋuɔ̈t acïn adumuɔ̈ɔ̈m. 9Wäthɛɛr, ɣɛn a ɣa ciëŋ ke ɣa kuc kë ye löŋ lueel. Ku wäär le ɣɛn löŋ ŋic, aca bɛ̈n yök ɣapuɔ̈u lɔn cï ɣɛn löŋ dhoŋ kɔ̈u ku ya raan ë thou. 10Aca bɛ̈n yök lɔn löŋ puɔth wën ŋiɛc ke yen bï pïr bɛ̈ɛ̈i, acï bɛ̈n a kën thou bɛ̈ɛ̈i. 11Ku adumuɔ̈ɔ̈m acï löŋ wel bï yen ke ɣɛn a duɔ̈ɔ̈ŋ, ku rin löŋ, ɣɛn acï adumuɔ̈ɔ̈m cɔl athou. 12Ku ë cïn kërɛɛc tɔ̈ löŋ yic, ee ye löŋ Nhialic la cök ku pɛth. 13Ye këlä, lɔn nadë ke këpath yen acï thou bɛ̈ɛ̈i tënë ɣa? Acie këya! Adumuɔ̈ɔ̈m yen ë looi ye. Acï këpath lööm bï yen thou bɛ̈ɛ̈i tënë ɣa rin bï tɛ̈rɛɛc yen thin, yen adumuɔ̈ɔ̈m tïc. Ku këlä, rin ë löŋ, adumuɔ̈ɔ̈m aye nyuɔɔth ke ye kërac apɛidït. 14Aŋicku löŋ ë bɛ̈n tënë Wëi Nhialic, ku ɣɛn ë raan ë path, alony adumuɔ̈ɔ̈m. 15Ɣɛn acie kë ya looi ye deet yic, rin ɣɛn acie kë wiëc ba looi ye looi, ku aya looi ë kë maan ba looi. 16Ku na luɔɔi kë cä wïc ba looi, ka ya gam lɔn löŋ apath. 17Këya, acie ɣɛn ë kënë looi ayic, ku adumuɔ̈ɔ̈m rɛ̈ɛ̈r ke ɣa. 18Aŋiɛc, acïn këpuɔth rɛ̈ɛ̈r ke ɣa, rin cït tɛ̈ cï ɣa cak thïn kek adumuɔ̈ɔ̈m. Rin na cɔk alɔn wïc ɣɛn ye ba këpath looi, ka cä ë lëu ba looi. 19Rin kë ya looi acie këpuɔth ya wïc ba looi, ku këya kë cïï path cä ë wïc ba looi, yen aya looi. 20Ëmën na ya looi kë cä wïc ba looi, ka cie ɣɛn ye looi, adumuɔ̈ɔ̈m rɛ̈ɛ̈r ke ɣɛn yen ë ye looi. 21Këya, aya yök lɔn luui löŋ kënë. Tɛ̈ wïc ɣɛn ye ba këpath looi, ke kë cïï path yen ë rot tɛ̈ɛ̈m thïn. 22Ku piändiɛ̈ guɔ̈p anhiar löŋ Nhialic, 23ku ɣɛn ë löŋ dɛ̈t tïŋ ke lui ɣaguɔ̈p, löŋ cie la piny kek löŋ cï piändiɛ̈ gam. Ku yen ë ɣa cɔl aye alony adumuɔ̈ɔ̈m yen löŋ lui ɣaguɔ̈p kënë. 24Yeŋö be kërac ɣa yök këlä! Yeŋa bä kony guɔ̈p ɣa ɣäth thou yic? 25Lecku Nhialic rin cï yen Bänyda Jethu raan cï lɔc ku dɔc, cɔl akony ɣa. Këya, kënë yen ë tɛ̈diɛ̈, ɣɛn nhom piändiɛ̈ yic alony löŋ Nhialic, ku cït tɛ̈ cï ɣa cak thïn alony adumuɔ̈ɔ̈m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\