Kœc pan Roma 8

1Ku këya, acïn awuɔ̈c ye tɛ̈m kɔc cï ya tök kek Raan cï lɔc ku dɔc Jethu, 2rin löŋ yam, Wëi Nhialic ë pïr bɛ̈ɛ̈i rin Jethu raan cï lɔc ku dɔc, acä wɛ̈ɛ̈r bei löŋ adumuɔ̈ɔ̈m yic, löŋ thou. 3Kën këc löŋ lëu bï looi rin tɛ̈ cï ɣo cak thïn ke ɣo cïï ril rin adumuɔ̈ɔ̈m, acï Nhialic looi ë tuuc cï yen Wënde nhom tuɔ̈ɔ̈c ke ye raan cïmënda, ku bï nɔ̈k bä adumuɔ̈ɔ̈m nyaai. Ku tɛ̈ looi yen kënë, acä adumuɔ̈ɔ̈m tɔ̈ kɔc gup cɔl acïn riɛl. 4Kënë acï Nhialic looi rin bï luɔi wïc löŋ dhiɛl la cök ɣogup ɣok kɔc pïr Wëi Nhialic, ku acie tɛ̈ cï ɣo cak thïn. 5Kɔc pïr cït tɛ̈ cï ke cak thïn kek adumuɔ̈ɔ̈m, aake nhïïm yiëk käk ye tɛ̈ cï cäk ke wïc, ku kɔc pïr cït tɛ̈ wïc löŋ Wëi, aake nhïïm tääu käk wïc löŋ Wëi yiic. 6Tɛ̈ yïk raan yenhom luɔi käk adumuɔ̈ɔ̈m, ka thou. Ku na yïk raan yenhom kë wïc löŋ Wëi, ka yök pïr ku dɔ̈ɔ̈r. 7Ku raan ë la ater kek Nhialic tɛ̈ yïk yen yenhom käk luɔi adumuɔ̈ɔ̈m rin acie löŋ Nhialic ye theek, ku acïï lëu bï löŋ Nhialic theek. 8Ku kɔc ye theek tɛ̈ cï ɣo cak thïn aacie Nhialic cɔl amit puɔ̈u. 9Ku këya wek aacïï ciëŋ cït tɛ̈ cï we cak thïn, wek aa ciëŋ cït tënë löŋ Wëi tɛ̈ rëër Wëi Nhialic ke we ayic. Ku na ye raan cïï rɛ̈ɛ̈r kek Wëi Jethu raan cï lɔc ku dɔc, ka cie raande. 10Ku na rɛ̈ɛ̈r Raan cï lɔc ku dɔc kek we, ke guäpkun aacï thou rin adumuɔ̈ɔ̈m ku wɛ̈ikun aŋot ke pïr rin cï ke looi bïk la cök tënë Nhialic. 11Na Wëi Nhialic yen jɔt Jethu thou yic rɛ̈ɛ̈r kek we, ke raan jɔt Raan cï lɔc ku dɔc thou yic, ka bï guɔ̈pkun thou cɔl aa pïr rin rëër Wɛ̈ike wegup. 12Këya, miɛ̈thakäi ɣok aala kë dhilku looi, ku acie lɔn bï ɣok rëër pïrdan thɛɛr cï ɣo cak thïn yic. 13Rin na piɛ̈ɛ̈rkë cït tɛ̈ cï we cak thïn, ke wek aabï thou, ku na pälkë kärɛc yakë ke looi rin Wëi Nhialic, ke wek aabï pïr yök. 14Kɔc ye Wëi Nhialic nyuɔ̈ɔ̈th, aa mïth Nhialic. 15Rin Wëi cï Nhialic gäm we acie we cɔl aye bɛn ya aloony adumuɔ̈ɔ̈m, ku looi we bäk riɔ̈ɔ̈c. Ku Wëi Nhialic ë ɣo cɔl aye mïth Nhialic, ku wek aacï Wëi Nhialic cï we looi bäk aa miɛ̈thke yök. Ku Wëi acï ɣo cɔl aye Nhialic lɔ̈ŋ, "Wä! Wä!" 16Aye Wëi Nhialic guɔ̈p kek wɛ̈ikua lueel lɔn ye ɣok mïth Nhialic. 17Ëmën ye ɣok miɛ̈thke, ɣok aabï käkken muk tënë kacke thɔn. Ku käpuɔth muk rin Raan cï lɔc ku dɔc aya rin tɛ̈ guum ɣok cïmënde, ke duaarde abï ya këda aya. 18Aya tak lɔn käk yeku guum piɛ̈rda yic ëmën, aacïï kɔŋ thɔ̈ɔ̈ŋ kek duaar bï Nhialic nyuɔ̈th ɣo, duaar bï rëër kek ɣo aköldä. 19Käk cï Nhialic cak pinynhom ëbën aa rɛ̈ɛ̈r ke ŋɔ̈th apɛi, ke tit aköl bï Nhialic miɛ̈thke nyuɔɔth. 20Ku käk cï cak, kɔc pinynhom aake bï rëër ke cï puɔ̈th mum, ku aacie kek ke cïï yen tak, ee Nhialic yen loi ye këya. Ku ŋɔ̈th kënë ë ŋot tɔ̈ thïn. 21Ku käk cï cak aabï waar aköldä rin bïk cïï riääk, ku bïk lääu nhomdït mïth Nhialic rɔm ke ke. 22Rin aŋicku agut cït ëmën, käk cï cak aa rɛ̈ɛ̈r ke dhiau ke rem, arɛɛm cït arɛɛm tiŋ rɔ̈p. 23Ku aacie käk cï cak ë röt, ɣok kɔc cï Wëi yök ke ye miɔ̈c tueŋ ë Nhialic, ɣok aa rëër ɣo dhiau ɣo rem puɔ̈th aya, ke ɣo tït apɛi tɛ̈ bï Nhialic ɣo luɔɔi thïn buk aa miɛ̈thke, ku cɔl guäpkua aa waar röt bïk aa yam. 24Rin ë ŋɔ̈th yen ë cɔl ɣo apoth, ku na yeku kë ŋɔ̈thku tïŋ, ka cie ŋɔ̈th acïn. Rin ye ŋa kë tɔ̈ kek ye ŋɔ̈ɔ̈th? 25Ku na yeku ŋɔ̈ɔ̈th kë cïï tɔ̈ ke ɣo, ka yeku tiit ke ɣo lir puɔ̈th. 26Ku cït mën aya, Wëi Nhialic ë bɛ̈n aya ku kony ɣo rin ye ɣok cïï ril, rin kuc ɣok tɛ̈ dhil ɣok Nhialic rɔ̈ɔ̈k thïn, ke yeen ë Nhialic lɔ̈ŋ riɛnkua, ku lɛ̈ŋ ke dhiau dhiën cïn wël ye teet. 27Ku Nhialic yen kë rɛ̈ɛ̈r raan puɔ̈u tïŋ, aŋic kë lueel Wɛ̈ike, rin Wɛ̈ike ë röök rin kacke cït tɛ̈ wïc Nhialic ye thïn. 28Ku aŋicku këriëëc ëbën yic, Nhialic ë luui käpath rin kɔc nhiar ye, kɔc cï cɔɔl bïk këden wïc looi. 29Kɔc kek cï Nhialic lɔc thɛɛr, aacï looi aya bïk ciɛ̈t Wënde, ku bï Wënde a kaai wämäthakën juëc yiic. 30Këya, Nhialic acï kɔc cï lɔc cɔɔl ku looi ke bïk la cök tënë ye, ku kɔc cï cɔl aala cök tënë ye aacï la duaarde aya. 31Këya, yeŋö buk lueel rin ë kënë? Na Nhialic akääc kek ɣo, ke yeŋa bï ɣo maan? 32Na Nhialic akëc Wënde nhom guɔ̈p ŋuään wäär ku cɔl athou riɛnkua ëbën. Na cï ɣo gäm Wënde, ke cïï ɣo bï gäm käŋ ëbën ë path aya? 33Yeŋa bï la wɛ̈t bï luɛɛl kɔc cï Nhialic lɔc gup? Ee Nhialic nhom guɔ̈p yen acï ye lueel lɔn le kek cök tënë ye. 34Le raan dɛ̈t lëu ye bï ke tɛ̈m awuɔ̈c? Acïn raan agut Jethu aya raan cï lɔc ku dɔc cï thou, ku jɔt raŋ yic bï bɛn pïr, ku arɛ̈ɛ̈r köŋ cuëc Nhialic, ee Nhialic lɔ̈ŋ riɛnkua. 35Yeŋa bï ɣo tɛ̈k bei nhiër Raan cï lɔc ku dɔc yic? Lëu aliääp, tɛ̈dë ba gum rin ye yïn raan cï gam, ayï ŋɔ̈ɔ̈ŋ, ayï riɔ̈ɔ̈c rin kärɛc, ayï lɔn bï yï nɔ̈k ba thou? 36Cïmën cï ye gɔ̈t athör thɛɛr wël Nhialic yic ëlä, "Rin wɛ̈tdu ɣok aa rëër käk näk ɣook yiic akɔ̈l thok ëbën, ɣok aaye looi cïmën amɛ̈l la teem röt." 37Acie tɛ̈de, käkkä yiic ëbën ɣok aala riɛl dït ye ɣok käŋ tiaam rin raan yen nhiar ɣo. 38Rin aŋiɛc alanden lɔn acïn ke tëk ɣo bei nhiërde yic. Cɔk athou ayi pïr, cɔk atuuc nhial ayï jakrɛc, cɔk aa käk loi röt ëmën, ayi käk bï röt looi aköldä, ayï käkkɔ̈k ril. 39Ayï nhial, tɛ̈dɛ̈t wërdït cök piiny, acïn kë lëu ye kuat käkkä yiic ëbën bï ɣo tɛ̈k bei nhiër Nhialic yic, yeen ë këda rin Raan cï lɔc ku dɔc, Jethu Bänyda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\