Kœc pan Roma 9

1Kë ya lueel ë yic. Ɣɛn acie jam lueth rin ɣɛn ë raan, Raan cï lɔc ku dɔc. Aye puɔ̈ndiɛ̈n mɛc Wëi Nhialic lɛ̈k ɣa apɛi lɔn ɣɛn acïï lueth luel. 2Rin dak piändiɛ̈ adït apɛi, ku tɛ̈ reem piändiɛ̈ thïn rin kackiɛ̈ acie yop. Ɣɛn ajam rin kɔc kuatdiɛ̈, kɔc Itharel. 3Ku na lëu rot ba ke kony, ŋuɔ̈t awiëc bï Nhialic ɣa tɛ̈m awuɔ̈c ku cä ben a raan Raan cï lɔc ku dɔc. 4Keek aa kɔc cï Nhialic lɔc ku cɔl ke aaye kacke, ku nyuth ke duaarde ku looi dɔ̈ɔ̈r ke ke ku gɛ̈m ke löŋ. Ku nyuth ke tɛ̈ bï kek ye aa duɔɔr thïn apath. Ku yökkë käk cï Nhialic thɔ̈n ke. 5Keek aa ke ye kuat kɔc ŋic thɛɛr. Ku Raan cï lɔc ku dɔc, wäär cï yen jäl a raan cïmënda ë ye raan kuatden. Raan ëbën adhil Nhialic yen mɛc käŋ ëbën a leec akölriëëc ëbën. Yenakan. 6Acä ye lueel lɔn kë cï Nhialic thɔn akëc rot looi. Kë cï Nhialic thɔn acï rot dhiɛl looi, rin acie kɔc Itharel kek ke cï Nhialic lɔc ëbën. 7Acï Nhialic lueel tënë Abaram, "Aacie mïth ëbën bï dhiëëth tënë yï kek bï ya mïth Nhialic, aa mïth bï dhiëëth many Itharel kek aabï ya miɛ̈thku kek ca thɔ̈n yï." 8Këya, aye kënë nyooth lɔn aacie mïth bï dhiëëth Abaram ëbën kek ke bï ya mïth Nhialic, aa mïth ke cï Nhialic thɔ̈n ye kek aake bï ya miɛ̈thke. 9Kënë cï Nhialic lueel akïn wäär thɔn yen wɛ̈t tënë Abaram, "Tɛ̈ le akälde bɛ̈n, ke ɣɛn abï dhuk ku Thara abï manh moc yök." 10Kë cït ë wɛ̈t kënë aya, mïth Rabeka karou, wunden ë ye tök, wädïtda Ithäk. 11- 12Acï Nhialic lueel tënë Rabeka, "Wëndun dït yen abï ya luui tënë wëndun koor." Acï kënë lueel rin bï nyooth lɔn kë cï yen raan tök lɔc keyiic ku pɛ̈l raan dɛ̈t, ee wïc piände ë rot bï looi këya. Nhialic ë luel wɛ̈t kënë tënë Rabeka, ke Rabeka këc mïth cak dhiëëth, ke cïn këpath ku kërɛɛc cï ŋɛk looi. Kënë cï rot looi ë kë cï Nhialic raan tök cɔɔl ku pɛ̈l raan dɛ̈t. Ku acie kënë cï ŋɛk looi kamken. 13Cïmën ye athör thɛɛr wël Nhialic ye lueel ëlä, "Jakop aca lɔc ku kuɛɛc Ethau." 14Abï kɔc kɔ̈k aa lueel lɔn Nhialic acïn yic, ku acie tɛ̈de. 15Rin acï Nhialic lueel tënë Mothith ëlä, "Na wiëc ba raan dɛ̈t ŋuään, ka luɔɔi, na wiëc ba puɔ̈u löny tënë raan dɛ̈t, ka luɔɔi aya." 16Këya, acie kë wïc raan, tɛ̈de kë ye looi, ee liɛr puɔ̈u ë Nhialic. 17Rin acï Nhialic lueel wël thɛɛr cï gɔ̈t yiic tënë bɛ̈ny Ijip ëlä, "Yïn aca looi ba ya bɛ̈ny rin bï riɛldiɛ̈ yï nyuɔɔth, rin bï kɔc pinynhom ëbën ɣa piŋ." 18Këya, na wïc Nhialic bï raan ŋuään, ka looi. Ku na wïc raan dɛ̈t bï cɔl aril nhom, ka looi aya. 19Tɛ̈dɛ̈t ɣɛn abï raan dɛ̈t thiëëc ëlä, "Na ye yen tɛ̈ ye Nhialic luui thïn akan, ke yeŋö ye yen raan tɛ̈m awuɔ̈c? Ku yeŋa lëu ye ku bï kë wïc Nhialic jɔ̈ɔ̈ny?" 20Ye tak ye yïn ë ŋa ba yïnhom jääm kë cï Nhialic looi? Töny acie tiŋ cuëc ye ye thiëëc, "Yeŋö cuëëc yïn ɣa këlä?" 21Tiŋ cuëc töny ala yic bï tiɔp cuɛ̈ɛ̈c tɛ̈den wïc yepuɔ̈u, ee töny karou cuëëc ë tiɔm töŋ yic, amuc yen jɔ̈ɔ̈l muɔɔc ku tööny ye yen luui baai ë path. 22Kë cï Nhialic looi athöŋ kek ë kënë. Awïc bï riääk piände nyuɔɔth ku cɔl riɛlde aŋic. Ku ŋot pɛ̈l yepuɔ̈u piny tënë kɔc rɛɛc yen puɔ̈u thïn, kɔc rɛ̈ɛ̈r ke bï tɛ̈m awuɔ̈cdït apɛi. 23Ku ee wïc aya bï duaarden dït nyuɔ̈th ɣo, duaarden dït cï yen ɣo mat thïn ɣok kɔcken cï ŋuään. Ɣok kɔcken cï guiir thɛɛr buk duaarde yök. 24Ku ɣok kɔc cï cɔɔl ɣok aa ɣo la yiic kɔc Itharel ku kɔc cie kɔc Itharel aya. 25Ku kënë cï Nhialic lueel akïn, kë cï gɔ̈t athör Ɣocia yic raan käk Nhialic tïŋ, "Aba cɔɔl kackiɛ̈, tɛ̈ jiɛɛm ɣɛn kɔc cie kackiɛ̈ ayic. Aba cɔɔl kɔckiɛ̈n nhiaar, tɛ̈ jiɛɛm ɣɛn rin kɔc cä ke nhiar." 26Ku tɛ̈në yen acï Nhialic ye lueel thïn ëlä, "Wek aacie kackiɛ̈, tɛ̈ɛ̈n aabï cɔɔl ka wɛ̈ɛ̈t Nhialic tɔ̈ pïr yecin." 27- 28Ku Ithaya raan käk Nhialic tïŋ acï jam apɛi thɛɛr rin kɔc Itharel ëlä, "Na cɔk kɔc Itharel juëc abïk ciɛ̈t liɛɛt agör, ka kɔc lik keyiic kek aabï poth, rin Nhialic abï luk lac looi luŋ cïï yeyic dhuk tënë kɔc pinynhom ëbën." 29Acït wɛ̈t cï Ithaya raan käk Nhialic tïŋ lueel wäthɛɛr ëlä, "Na Nhialic Madhɔl këc ɣook nyäŋ kɔc ë kuatda yic, ŋuɔ̈t ɣok aacï ciɛ̈t kɔc gen Thodom ku Gomora." 30Kënë yen ë luɛɛl, "Ee këc kɔc cie kɔc Itharel them bïk la cök tënë Nhialic. Ku aacï Nhialic bɛ̈n cɔl aa la cök rin cï kek ye gam. 31Ku ëcï kɔc Itharel them bïk la cök Nhialic nhom rin thɛ̈k ë löŋ, ku acïn kë cïk bɛ̈n yök." 32Ku raan dɛ̈t abï thiëc ëlä, "Yeŋö cïn yen kë cïk yök?" Acïn kë cïk yök rin acïk them bïk looi ë röt ku cïk Nhialic gam. Këya, aa cït kɔc cï kecök dɛɛny alɛl, 33alel yen ye athör thɛɛr wël Nhialic jam ye ëlä, "Piɛŋkë apath, ɣɛn abä alel bï kɔc cɔl aaye kecök dɛɛny. Tɔ̈ɔ̈u Jeruthalem, alel bï kɔc cɔl awiɛ̈ɛ̈k. Ku raan bï wɛ̈tde gam acïï bï rac puɔ̈u."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\