Tito 2

1Yïn adhil kɔc piɔ̈ɔ̈c wɛ̈t Nhialic ë yic. 2Lɛ̈k kɔcdït bïk kegup aa theek ku yekë röt tiit, ku gamkë Nhialic ë puɔ̈u ëbën, ku nhiarkë röt ku dhilkë gum aya. 3Lɛ̈k diäärdït aya bïk aa diäär thek Nhialic. Ku cïk wël ye dhëëth, tɛ̈dë ke yïk röt määu. Ku yekë diäärkor nyuɔ̈th käpath. 4Ku nyuuthkë diäärkor bïk rɔ̈ɔ̈rken ku miɛ̈thken nhiaar. 5Ku bïk röt muk apath bï ciɛ̈n kärɛc ye luɛɛl kegup. Ku thekkë rɔ̈ɔ̈rken gup, bï ciɛ̈n raan rac dhäl wɛ̈t Nhialic yic riɛnken. 6Këya, yïn adhil riënythii aa dɛɛt puɔ̈th aya bïk röt aa muk apath. 7Yïïn aya, adhil nyooth lɔn ye yïn raan athɛ̈ɛ̈k path ye kiɛ̈ɛ̈t ku ŋic piööc. 8Ye jam wël la cök rin bï ciɛ̈n raan dhäl yïguɔ̈p, bï kɔc atɛrdu ciɛ̈n nyin yɔ̈kkë bï kek ɣo aa jääm gup. 9Piɔ̈ɔ̈c aloony bïk bänyken aa miëët puɔ̈th kuat käk yekë ke looi akölaköl, ku cïk wɛ̈lken ye jɔ̈ɔ̈ny, 10ku cïk ye cuëër aya. Ku bïk nyooth lɔn ye kek kɔc path akölaköl cïn kë ye ke diëu thïn, ku bïk nyooth aya lɔn pɛth piööc rin Nhialic Aluäŋda kuat käk yekë ke looi yiic. 11Rin Nhialic acï tɛ̈ puɔth yen thïn nyuɔɔth, rin cï yen bɛ̈n bï raan ëbën bɛn luɔ̈k pïr. 12Dhɛ̈ɛ̈ŋde ë ɣo lɛ̈k buk pïr rac ku käk pinynhom puɔ̈l. Ku buɔthku pïr path yic, pïr löŋ Nhialic pinynhom ë tɛ̈n, 13ke ɣo tit aköl cï dɔɔc yen ŋäthda, tɛ̈ bï diik Nhialic ril apɛi ku Jethu Krïtho Aluäŋda rot nyuɔɔth. 14Bänyda Jethu acï rot gam bï nɔ̈k rin bï ɣook kony kuat kärɛc ye raan ke looi yiic, ku cɔl ɣo aaye kɔc cï kegup wuɔ̈ɔ̈ny wei, ku yeku kacke yetök ku yeku nhiaar diɛ̈t yeku looi këpath. 15Piɔ̈ɔ̈c käkkä riɛldun tɔ̈ ke yï. Ku ye ke dɛɛt puɔ̈th ku miɛk kɔc piööc ke nyïn thïn. Ku duk raan tök ë path päl bï yï dhɔ̈l guɔ̈p.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\