MAFYOU 2

1Apwé Jézi té fèt an Bèfléyenm, yonn an sé vilaj-la ki an Joudiya-a tan Hèròd té wa, an konpanni nonm ki té ka li étwal sòti adan plas sòlèy lévan-an. Yo wivé an vil Jérouzalèm 2épi yo mandé, “Koté ti manmay-la ki fèt-la ki ni pou vini wa sé Jwif-la? Nou wè étwal li an syèl-la épi nou ja vini pou adowéʼy.” 3Lè Wa Hèròd tann sa, i té kontwayé épi i té twakasé an chay, épi jan Jérouzalèm té twakasé tou. 4I voyé kwiyé sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la, épi i mandé yo, “Ki koté ti manmay sala sipozé fèt, Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a?” 5Yo diʼy, “Sé an Bèfléyenm, an vilaj ki an Joudiya, paski mi sa Bondyé té fè pwòfèt-la ékwi, i di, 6‘Bèfléyenm sé yonn an sé pli enpòtan vil-la anpami sé vil Jouda-a, paski sé an vil sala wa-a kay sòti ki kay kondwi sé moun mwen-an, Izwayèl.’ ” 7Kon sa Hèròd voyé kwiyé sé nonm-lan an sigwé, épi i mandé yo ègzaktiman ki lè yo wè étwal-la pawèt. 8Lè sala Hèròd voyé sé nonm-lan alé Bèfléyenm épi i di yo, “Alé chaché pou ti manmay-la byen, épi lè zòt jwenn li, vin di mwen pou mwen menm alé adowéʼy tou.” 9- 10Lè Hèròd fin palé ba yo, sé nonm-lan pati. Menm étwal-la yo té wè an plas yo-a, sé menm étwal sala yo wè douvan yo, épi yo té kontan an chay. Yo swiv étwal-la, épi étwal-la kondwi yo dwèt asou kay-la koté ti manmay-la té yé-a, èk i doubout anlè kay-la. 11Lè yo antwé andidan-an, yo wè ti manmay-la épi manmanʼy, Mari. Yo ajounou épi yo adowéʼy. Yo ouvè sak yo épi yo ba li kado ki chè — yo ba li lò, frankinsens épi lanmi. 12Bondyé palé bay sé nonm-lan adan on wèv épi i di yo pou pa viwé ay di Hèròd yo jwenn ti manmay-la. Kon sa sé nonm-lan pasé adan an lòt chimen épi yo alé lakay yo. 13Apwé sé nonm-lan alé, on nanj Bondyé pawèt douvan Jozèf adan on wèv. I diʼy, “Pwan ti manmay-la épi manmanʼy èk ay wèsté Éjip tout tan mwen pa diʼw pou kité, paski Hèròd ka gadé pou ti manmay-la pouʼy sa tjwéʼy.” 14Jozèf lévé menm swè-a, i pwan ti manmay-la épi manman-an épi i alé Éjip, 15èk i wèsté la pou jis tan Hèròd mò. Sa Bondyé té di pa pwòfèt-la vini fèt vwé. I di, “Mwen kwiyé gason mwen sòti Éjip.” 16Lè Hèròd wè sé nonm sòlèy lévan-an té kwennenʼy, i té faché an chay. I di sòldaʼy alé an vil Bèfléyenm épi an tout plas ki oliwonʼy épi tjwé tout ti gason ki dé lanné an désandan. I katjilé sé apipwé menm kantité tan sala i ni dépi sé nonm-lan té pwèmyé wè étwal-la pou vin apwézan. 17Épi tout sa pwòfèt Jérémaya té di-a vin fèt vwé. I di, 18“Yo tann an gwo kwi ka fèt an Ranma, i té ni an pil pléwé la. Sété Rétjèl ki té ka pléwé bay ich li paski yo tjwé tout, épi i pa té vlé pyèsonn konsoléʼy.” 19Apwé Hèròd mò, on nanj Bondyé palé bay Jozèf adan an wèv paditan i té Éjip. 20I diʼy, “Lévé, pwan ti manmay-la èk manmanʼy épi déviwé an péyi Izwayèl, paski sé moun-an ki té ka gadé pou tjwé ti manmay-la ja mò.” 21La menm Jozèf lévé, i pwan ti manmay-la èk manmanʼy épi i déviwé an péyi Izwayèl. 22Mé lè i tann sé Akélòs ki wiplasé papaʼy Hèròd kon wa Joudiya, Jozèf té pè alé la. Bondyé palé ba li adan an wèv épi i diʼy ki sa pou fè. 23Jozèf vin alé adan an vil yo ka kwiyé Nazawèt an Galili épi i fè kay li la. Sé pwòfèt-la té di, “Yo kay kwiyéʼy an Nazawiyen.” Sé kon sa sa yo té di-a vin fèt vwé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\