HEPƎLA 6

1Pə tɔɔ tɔ tə lɩɩ Kilisiti tɔm nti pa caaləɣəna sɛɣɛsʋɣʋ tɔ tə taa na tə sʋʋ mpa pa pɩɩ pə taa tɔ pa nyəntʋ taa. Tə́ taa taɣanɩ kite tɛɛ nyəntʋ taa kɛ́ məlʋɣʋ, ɩsɩɩ kpaɩ təma yeluɣu na taa tɛmnaʋ kɛ Ɩsɔ, 2na lʋm sɔʋnaa na niŋ tənʋɣʋ pə tɔmnaa, na sətaa feesuɣu na tam hʋʋlɛ pə tɔmnaa. 3Tə́ pukina pə ɩsɛntaa kɛ́ tam. Mpʋ pə maɣamaɣa kɛ tɩɩ la ye Ɩsɔ ɩ́ tisaa. 4Na mpa pɛlɛ pa taɣanəɣɩ ɩsaɣatʋ taa kɛ́ hotuɣu tɔ pɛlɛ pa tɔm ká tɛna weɣelɛ ɩlɛ? Tɔʋ, Ɩsɔ tɛma pa ɩsɛ kuluɣu na pá təŋ ɩsɔtaa kʋcɔɔʋ leleŋ na pá hiki pa paa nyəm kɛ Ɩsɔ Feesuɣu Naŋŋtʋ kiŋ. 5Pəlɛ pə waalɩ pa nawa sɩ Ɩsɔ Tɔm wɛ teu na pa cɛkəna ɩsəna antulinya wei ɩ kɔŋ tɔ ɩ toma wɛɛ tɔ. 6Pə tənaɣa mpʋ pə waalɩ kɛ́ pa lɩɩwa na pá taɣanɩ ɩsaɣatʋ taa kɛ́ hotuɣu. Yəlaa ɩsɩɩ mpʋ pə taka pə fɛɩ pəsʋɣʋ sɩ pá hʋ́lɩ́-wɛ sɩ pá taɣanɩ tɔntɛ kʋfatɛ kɛ laɣasʋɣʋ. Pə taɣa pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ Pəyaɣa kɛ pa lɛləɣɩ kam kɛ səm tesika tɔɔ na pá tʋɣɩ-kɛɣɛ fɛɛlɛ kɛ samaa taa. 7Ye pa hala haləm na tɛʋ nɩɩkɩ pə taa kɛ́ tam na pə ta laŋ nikaɣa, na kʋtɔɣɔʋ la pə taa kɛ́ teu na pə́ waasɩ hallaa, ɩlɛ haləm mpɩ Ɩsɔ koola-wəɣɩ kʋpantʋ kɛ́. 8Ama ye sɔwa kɛ yem na kpaɩ nyɩɩtʋ tike lakəna pə taa, haləm mpɩ pə pəsa yem kɛlɛ, na Ɩsɔ naa kpalɩ-wɩ na pá tɛɛsəna-wəɣɩ kɔkɔ sɔpʋ. 9Ma taapalaa mɛ, paa tə yɔɣɔtəɣɩ mpʋ tɔ tə tɛma tá taa təkpataa sɩ ɩ́ tá tooli, ɩ wɛ waasʋɣʋ mpaaʋ taa kɛ́. 10Ɩsɔ tá kɛ́ wei ɩɩ təŋəɣɩ tampana tɔ, na ɩ kaa sɔɔ mə təma tɔɔ. Pəyele ɩ kaa sɔɔ ɩsəna ɩ́ paasaa na ɩ́ sɔɔlɩ-ɩ na ɩ́ waasɩ mə Ɩsɔ sɛɛlaa lɛlaa, na ɩ́ tɩɩ tɔŋna-wɛɣɛ waasʋɣʋ tɔ. 11Ta luuŋ wɛɛ sɩ paa mə taa wei ɩ́ tasa ɩsəlɛ sɛɛsʋɣʋ kɛ mpʋ haləna pə tənaɣa, pəcɔ pə́ lá teitei ɩsɩɩ ɩ́ tɛɛlʋɣʋ tɔ. 12Tá luuŋ fɛɩ sɩ ɩ́ loosi nɔɔhɛɛ. Ama tə caa kɛ́ sɩ ɩ́ təŋ mpa pa tɛŋ Ɩsɔ na pa taa na pá wɛna suulu na paa hiki mpi Ɩsɔ ka tɔma sɩ ɩ ká ha tɔ pa akpaa. 13Waatʋ wei Ɩsɔ heelaɣa Apəlaham sɩ ɩ ká lapɩ-ɩ pənɛ na pənɛ tɔ, na tuunaʋ kɛ́. Na ɩsɩɩ nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ kəla-ɩ na ɩ́ ká tuuna ɩlɛ tɔ ɩlɛna ɩ́ tuuna ɩ tɩ, 14na ɩ́ tɔ sɩ: Ma heeliɣi-ŋ təkpataa sɩ maa la-ŋ kʋpantʋ, na maa la na ń hiki piya kɛ sɔsɔm. 15Ḿpʋ́ɣʋ́ Apəlaham caɣana suulu, haləna ɩ́ kɔɔ na ɩ́ hiki mpi Ɩsɔ ka tɔma sɩ ɩ ká lapɩ-ɩ mpʋ tɔ. 16Ye yəlaa ɩ́ caa tuunaʋ, wei ɩ kəla-wɛ tɔ ɩ hətɛ kɛ pa yaakɩ na pá tuuna. Tuunaʋ kɛ́ pʋlʋ mpi pə loliɣi yəlaa kɛ waatʋ wei pa lakɩ ntɔŋkpɛɛsaɣa tɔɣɔ. 17Ɩsɔ ɩ́lɛ́ ɩ caakaɣa kɛ́ sɩ mpa ɩ tɔma sɩ ɩ ká la kʋpantʋnaa mpɛ tɔ, pá nyɩ təkelekele sɩ ɩ́ yɔɣɔta nti, ɩ yɔɣɔtaa kɛ́ tə kaa laɣasɩ. Pə tɔɔ kɛ́ ɩ yɔɣɔtaa na ɩ tuu. 18Tɔm naalɛ ɩnɛ ɩ fɛɩ laɣasʋɣʋ, na pə fɛɩ pəsʋɣʋ sɩ Ɩsɔ ɩ́ looli-tɩ. Pə tɔɔ maɣamaɣa kɛ pə sɔɔsa ta mpa tə hika təŋmɛllɛ kɛ ɩ kiŋ tɔɣɔ apalʋtʋ, sɩ tə́ tɔkɩ tɛɛlʋɣʋ ŋku kʋ tɔm pa kɛɛsa-tʋ tɔɣɔ teu təkeŋkeŋ. 19Tɛɛlʋɣʋ ŋkʋ kʋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ta ləsasɩ kaŋkanʋɣʋ kʋtəlʋɣʋ ŋku tə wɛna naani na kʋ kiiwa tɔ. Tə nyəmá sɩ ta maɣamaɣa tə pəsəɣɩ na tə́ sʋʋ na tə́ polo na tə́ lɩɩ ɩsɔtaa Ɩsɔ təsɛɛlɛ taa pʋʋɣʋ kʋkakaɣaʋ waalɩ haləna tə́ tala pə taa naŋ taa. 20Tənaɣa Yesu tɛɛ-tʋɣʋ nɔɣɔ, na ɩ́ pəsɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ ɩsɩɩ Mɛləcisetɛɛkɩ kɛ tam tɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\