KUKULUTU 17

1Ɩsɔtaa tillaa naatosompɔɣɔlaɣa wei ɩ ka tɔka kɔpʋnaa naatosompɔɣɔlaɣa tɔ pa taa lɛlʋ kɔma na ɩ́ yaa-m sɩ: Kɔɔ na má hʋlɩ-ŋ saləka wei paa tʋ pusi paɣalɛ hɛkʋ taa wasaŋkalɩ sɔsɔ tɔ. 2Ɩ kiŋ kɛ atɛ awulaa lakaɣa pa asilima kʋlapʋtʋ, na ɩ asilima sʋlʋm kɛ atɛ yəlaa nyɔɔwa na pə́ kʋɣɩ-wɛ. 3Ḿpʋ́ɣʋ́ Feesuɣu tɛɛna-m ɩlɛna ɩsɔtaa tillu pona-m wʋlaɣa tɛtʋ taa. Tənaɣa ma ná alʋ nɔɣɔlʋ na ɩ́ caɣa wontuɣu kʋsɛɛmʋɣʋ tɔɔ, na ɩ tɔɔ waasa həla nna a tʋʋkɩ Ɩsɔ tɔ təwisiwisi. Wontuɣu ŋkʋ kʋ nyɔɔŋ ka wɛ naatosompɔɣɔlaɣa kɛ́, na kʋ həŋ kɛ naanʋwa. 4Alʋ ɩnɩ ɩ tɔɣɔla wontu kʋpampantʋ nti tə sɛɛwa tɔ, na wontu nti tə sɛɛwa təkeŋkeŋ tɔ, na ɩ tʋ wʋla na liɣitee pɛɛ lɩɩtʋ kʋpantʋ, pə tɩɩ fɛɩ. Na ɩ́ tɔka ɩ niŋ taa kɛ́ wʋla kɔpʋ na ɩ́ suna acaalətʋ. Asilima nna ɩ ka lapa tɔ a ɩsaɣatʋ ntɛ́. 5Pa ŋmaa ɩ tokuɣu taa kɛ́ hətɛ natəlɩ, ama pə hʋwɛɛ ta tʋlɩ teu kɛ́ təyaɩɩ. Sɩ, Papiloni sɔsɔ, antulinya wasaŋkalənaa na acaalətʋ pə too. 6Ɩlɛna má ná sɩ Ɩsɔ yəlaa caləm na mpa pa lɛntaa sɩ pepe tɔɔ kɛ́ pa nɩɩna Yesu kɛ́ teu tɔ, pɛlɛ pa caləm kʋɣɩ alʋ ɩnəɣɩ sʋlʋm nyəm. Ma na-ɩ, ɩlɛna pə́ paasɩ na pə́ la-m ha. 7Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtaa tillu pɔɔsa-m sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ pə lakɩ-ŋ ha? Maa heeli-ŋ mpi alʋ na wontuɣu ŋku kʋ tɔɔ ɩ caɣaa na kʋ wɛna nyɔɔŋ naatosompɔɣɔlaɣa na həŋ naanʋwa tɔ pa hʋ́lə́ɣɩ́ mukaɣa tɛɛ tɔ. 8Wontuɣu ŋku n na mpʋ tɔ, kɩɩ wɛna weesuɣu kɛ hatuu lɔŋ kɛ́, ama kʋ fɛɩ ḿpʋ́ɣʋ́ nɔɔnɔɔ. Pə wɛɛ sɩ kʋ́ lɩɩ lumaŋ pʋʋɣʋ sɔsɔɔʋ taa kɛ́ na kʋ́ polo timpi pɩɩ tɛ kʋ tɔm tənaŋnaŋ tɔ. Atɛ yəlaa mpa pa həla pə taa ŋmaa weesuɣu takəlaɣa taa kɛ́ hatuu antulinya kancaalaɣa tɔ, paa ná wontuɣu kʋnɛ tɔ pɩɩ la-wɛɣɛ ha. Pə taɣa pʋlʋ, kɩɩ wɛna weesuɣu kɛ hatuu lɔŋ kɛ́. Ama kʋ fɛɩ ḿpʋ́ɣʋ́ nɔɔnɔɔ, na kɩɩ taɣanɩ lɩɩʋ tɔtɔ. 9Nyəm na ləmaɣasɛɛ pə təhʋllɛ kiŋ ntɛ́ cənɛ. Nyɔɔŋ naatosompɔɣɔlaɣa ɩnɩ ɩ hʋ́lə́ɣɩ́ pulasɩ naatosompɔɣɔlaɣa wei ɩ tɔɔ alʋ ɩnɩ ɩ caɣaa tɔɣɔ. Na ɩ hʋ́lə́ɣɩ́ tɔtɔɣɔ awulaa sɔsaa naatosompɔɣɔlaɣa. 10Awulaa sɔsaa mpɛ pa taa kakpasɩ tɛma hotuɣu. Kʋlʋm ná wɛɛ, na ɩ́ tɔŋna kawulaɣa tɔɣɔʋ. Na lɛlʋ ná ta kɔnta, ɩlɛ ɩ kɔŋ ɩ kɔɔ tɔ ɩ caɣaʋ kaa tɔɔ. 11Wontuɣu ŋku kɩɩ wɛna weesuɣu na kʋ fɛɩ ḿpʋ́ɣʋ́ nɔɔnɔɔ tɔ, kʋlɛɣɛlɛ wulaʋ sɔsɔ pəlefɛɩ nyəŋ. Mpɛɣɛlɛ mpʋ na kancaalaɣa awulaa sɔsaa naatosompɔɣɔlaɣa ɩnɩ. Kʋ puki timpi pɩɩ tɛ kʋ tɔm tənaŋnaŋ tɔɣɔ. 12Həŋ naanʋwa wei n nawa tɔ ɩ hʋ́lə́ɣɩ́ awulaa sɔsaa naanʋwa mpa pa ta tɔɣɔta kawulasɩ tɔ. Ama pɩɩ ha-wɛɣɛ kawulasɩ toma, na pa na wontuɣu ŋkʋ pá tɔɣɔ kawulaɣa kɛ kaləfu kʋlʋm taa. 13Pa naanʋwa ɩnɩ pa təna paa la ləmaɣasəlɛ kʋlʋmtəlɛ na pá məŋna pa toma na pa kawulasɩ na pá cɛla wontuɣu. 14Paa kʋlɩ na pá yoona Ɩwəyaɣa, ama Ɩwəyaɣa ká kəlɩ-wɛ. Pə taɣa pʋlʋ tɔɔ, ŋkɛɣɛlɛ sɔsaa Sɔsɔ na awulaa təna Wulaʋ. Ka na ka nyə́ma mpa pa yaawa na pá ləsɩ na pa kɛ́ nɩɩntaa tɔ paa kəlɩ-wɛ. 15Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtaa tillu tasa-m heeluɣu sɩ: Pusi nsi n nawa na wasaŋkalɩ caɣa sɩ hɛkʋ tɔ, yəlaa na samaa na piitimnaa taa yəlaa na nsəma taa yəlaa ntɛ́ mpʋ. 16Həŋ naanʋwa wei n nawa tɔ na wontuɣu pa taa ká kpana wasaŋkalɩ ɩnɩ, na pá lɛɛkɩ ɩ wontu təna na pá yele-ɩ kpɛtɛ. Paa tɔɣɔ ɩ nantʋ, na pá wɔpɩ-ɩ kɔkɔ. 17Pə taɣa pʋlʋ, Ɩsɔ tʋna pa lotunaa taa kɛ́ hʋwɛɛ sɩ pá kpɛntɩ nɔɣɔ kʋlʋmaɣa na pá lakɩ na pá məŋna pa kawulasɩ toŋ na pá cɛla wontuɣu, na pá yoosi nti nti tə ləmaɣasɛɛ ɩ ka tʋwa tɔ, haləna Ɩsɔ ka yɔɣɔta nti tɔ tə́ la. 18Na alʋ wei n nawa mpʋ tɔ, ɩcatɛ sɔsɔɔlɛ nte tə ŋmakələɣɩ atɛ awulaa sɔsaa tɔɣɔlɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\