KUKULUTU 9

1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtaa tillu kakpasɩ nyəŋ hʋla ɩ akantəlɛ, ɩlɛna má ná ɩsɔtʋlʋŋa nakəlɩ na ká kpɛsəna ɩsɔtaa na ká hoti atɛ. Tənaɣa pa cɛla-kɛɣɛ lumaŋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ sɔsɔɔʋ saafʋ. 2Ɩsɔtʋlʋŋa tʋla pʋ́ʋ́ɣʋ́ ŋkʋ ɩlɛna nyɔɔsɩ ɩsɩɩ kɔkɔ sɔsɔɣa nyɔɔsɩ sʋʋ lɩɩʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɔɔsɩ nsɩ sɩ́ kʋlaa ɩlɛna sɩ kʋ́ ilim na sɩ́ təkɩ heelim. 3Tənaɣa kʋtoloŋ lɩɩna nyɔɔsɩ nsɩ sɩ taa na kʋ ya tɛtʋ tɔɔ, na pə́ tʋ-kʋɣʋ pəcɛka sɔtʋ. 4Na pə kpaala-kʋ sɩ kʋ́ taa la kawalaɣa kɛ nyɩɩtʋ na tɩɩŋ na kʋnyɔnyɔm təna. Ama yəlaa mpa pa tokuŋ taa fɛɩ Ɩsɔ kʋyʋsʋm tɔ pa tike. 5Pə ta ha kʋtoloŋ kɛ mpaaʋ sɩ kʋ́ kʋ-wɛ. Ama sɩ naasʋɣʋ tike kɛ kʋ́ naasɩ-wɛɣɛ ɩsɔtʋnaa kakpasɩ. Kʋ nyasʋɣʋ wʋsasɩ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pəcɛka. 6Yəlaa ka pɛɛkɩ səm kɛ ɩsɔtʋnaa kakpasɩ ɩnɩ ɩ taa sɩ sana səm. Ama səm ká polo pooluŋ. 7Kʋtoloŋ ŋkʋ kʋ nəɣəsəna kɛ́ ɩsɩɩ pa kpɛɛlʋɣʋʋ kpaɣanəŋ sɩ ɩ́ tɛɛ yoou tɔɣɔ. Kʋ nyɔɔŋ tɔɔ ka wɛ kɛ́ ɩsɩɩ wʋla nteniŋ kɛ kʋ tema, na kʋ ɩsɛntaa nəɣəsəna ɩsɩɩ yəlaa ɩsɛntaa. 8Kʋ nyɔɔsɩ taɣalaa kɛ́ ɩsɩɩ alaa nyɔɔsɩ, na kʋ kela wɛ kɛ ɩsɩɩ tɔɣɔlaɣa kela. 9Kʋ laŋa tɔɔ caɣa kɛ́ ɩsɩɩ nyəɣətʋ toko kɛ kʋ suuwa. Kʋ kʋlʋɣʋʋ na kʋ keŋ makɩ tɔ, ye n nɩɩwa n tɔŋ kɛ́ sɩ kpaɣanəŋ hɔŋʋɣʋ kɛɛkɛnaa paɣalɛ na ɩ́ lakɩ kpetele kpetele sɩ ɩ́ puki yoou tɔ. 10Kʋ susi na nyəmá kɛ́ ɩsɩɩ pəcɛsɩ, na kʋ susi nsəɣɩ kʋ pəsəɣəna na kʋ́ la yəlaa kɛ ɩsaɣatʋ kɛ ɩsɔtʋnaa kakpasɩ. 11Lumaŋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ sɔsɔɔʋ taa ɩsɔtaa tillu ntɛ́ kʋ wulaʋ sɔsɔ. Hepəla nyə́ma ná yaa-ɩ sɩ Apatɔŋ, na Kəlɛɛkɩ nyə́ma sɩ Apoliyɔŋ, na pə kʋtoluɣu ntɛ́ sɩ wakəllʋ. 12Kancaalaɣa wahala tɛɛna ntɛ́, pə kaasa wahalanaa naalɛ wɛɛ pa kɔŋ. 13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtaa tillu naatoso nyəŋ hʋla ɩ akantəlɛ. Tənaɣa ma nɩɩ pə yɔɣɔta kɔtaɣa təlatɛ nte pa lapəna wʋla na tə́ wɛ Ɩsɔ ɩsɛntaa tɔ tə ŋkuluŋa taa həŋ liɣiti kiŋ. 14Ɩsɔtaa tillu naatoso nyəŋ wei ɩ tɔka akantəlɛ tɔɣɔ pə heelaa sɩ ɩ́ hɛtɩ ɩsɔtaa tillaa liɣiti wei pa tʋ alukpala kɛ pɔɣɔ sɔsaɣa Ɩfəlatɩ nɔɣɔ tɔ. 15Tənaɣa pa hɛta ɩsɔtaa tillaa liɣiti ɩnɩ. Paa tɛma-wɛɣɛ taɣanʋɣʋ kɛ́ na pá caɣaa sɩ ye pə tala pənaɣa na ɩsɔtʋ na kʋyakʋ na waatʋ ɩnɛɣɛ teitei ɩlɛ pa kʋ yəlaa tintika tooso taa tintiɣile kʋlʋmtəlɛ. 16Na pa heela-m yoolaa mpa pa caɣa kpaɣanəŋ tɔ pa nyʋɣʋ. Paa wɛ iyisi iyaɣa (1000) kɛ tɔm ŋmʋnʋɣʋ (200) kɛ. 17Pə lapa-m mpʋ ɩsɩɩ toosee taka, na má ná kpaɣanəŋ na ɩ tɔɔ caɣalaa na pá wɛ ɩsəna mpi tɔɣɔlɔ, paa suu nyəɣətʋ tokonaa kɛ́ na pá sɛɛwa ɩsɩɩ kɔkɔ, na pá wɛ pooku ɩsɩɩ liɣitee pəlɛ na pá wɛ kasasaŋa ɩsɩɩ asimti wɛʋ tɔ. Kpaɣanəŋ nyɔɔŋ ka wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlasɩ nyɔɔŋ, na kɔkɔ na nyɔɔsɩ na asimti pə lɩɩkaɣana ɩ nɔɔsɩ. 18Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsaɣatʋ sɔsɔɔntʋ tooso ɩnɛ, kɔkɔ na nyɔɔsɩ na asimti mpi pə lɩɩkaɣana kpaɣanəŋ nɔɔsɩ tɔ, pə kʋ yəlaa tintika tooso taa tintiɣile kʋlʋmtəlɛ. 19Pə taɣa pʋlʋ tɔɔ, kpaɣanəŋ nɔɔsɩ taa na ɩ susi taa kɛ́ ɩ apalʋtʋ ka wɛɛ. Ɩ susi nəɣəsəna tʋmaa kɛ́. Sɩ wɛna nyɔɔŋ na nyɔɔŋ ɩnəɣɩ sɩ lakəna yəlaa kɛ ɩsaɣatʋ. 20Paa na mpʋ, yəlaa mpa pə kaasaa tɔ, pa təna mpa wahalanaa sɔsaa panɛ pa ta kʋ tɔ, pa ta yele pa maɣamaɣa pa niŋ kʋlupumnaa. Pa ta yele alɔɣaa na tɩɩŋ wei pa lupəna wʋla na nyəɣəlʋɣʋ kʋhʋlʋmʋɣʋ na nyəɣəlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ na pɛɛ tɔɔ na tɩɩŋ kila kɛ laaʋ. Pəyele pə tənaɣa mpʋ pɩɩ naa, pɩɩ nɩɩkɩ, pɩɩ tɔŋ. 21Na yəlaa mpa pə yela mpʋ tɔ pa ta yele pa nyəŋ ɩnɩ se ɩsɩɩ, yʋlʋkʋlɛ na topotopo təma na asilima na pa ŋmɩɩləm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\