TITƲ 3

1Tɔɔsɩ pa təna sɩ pə wɛɛ sɩ pá seeki tɛtʋ tɔkəlaa. Pə wɛɛ sɩ pá nɩɩkəna-wɛɣɛ. Na pa sɔɔlʋ ɩ́ pɩɩ təma kʋpana lapʋ tɔɔ. 2Pá taa tʋʋkɩ nɔɣɔlʋ, ama pá wɛɛ təpamm, na pá wɛna yəllɛ, na pa na yəlaa təna pa wɛna təma na leleŋ. 3Tá maɣamaɣa ɩsəntɔ tɩɩ kɛ́ tuutuu lataa tɔtɔɣɔ hatuu lɔŋ kɛ́, na kaanɩɩtʋnaa, na tɩɩ toolaa kɛ́. Na kʋnyɩɩləŋ na mpi pə hɛɛsəɣɩ tá laŋa tɔ pə tənaɣa mpʋ pə nɔɣɔ na pə suka ka kpana-tʋɣʋ yomle, na ɩsaɣatʋ na kʋnyɩɩləŋ pə taa kɛ́ tɩɩ wɛɛ. Tə taa caakɩ tá təmaɣa paa pəcɔ maɣamaɣa. 4Ama pə kɔma na Ɩsɔ tá Yatʋ hʋ́lɩ́ yəlaa kɛ ɩ kʋpantʋ na ɩ pɛɛlɛɛ, 5ɩlɛna ɩ́ ya-tʋ. Ɩlɛ pə taɣa tá təma kʋsiɣisee tɔɔ. Ama tá pətɔɔtəlɛ kɛ ɩ wiiwa na ɩ́ la mpʋ. Ɩsɔ lʋm mpi pa sɔ-tʋ na Feesuɣu Naŋŋtʋ náá wɛ pə taa na ɩ́ laɣasəɣɩ-tʋ na tə́ pəsəɣɩ kʋfama na tə́ tɔŋ tɔntɛ kʋfatɛ tɔ mpəɣɩ ɩ yapəna-tʋ. 6Pə taɣa pʋlʋ, Ɩsɔ yelina tá Yatʋ Yesu Kilisiti kɛ́ na ɩ́ tisi Feesuɣu Naŋŋtʋ kɛ tá tɔɔ pə tɩɩ fɛɩ, 7sɩ ɩ́ hʋ́lə́ɣɩ́-tʋɣʋ ɩ pɛɛlɛɛ na tə́ pəsɩ kʋpama kɛ Ɩsɔ ɩsɛntaa, na tə́ hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ na tə́ wɛɛ na tə́ tɛɛləɣɩ-kʋ tɔ. 8Tɔm tənɛ tampana tɔm tike təkelekele kɛ́. Ma caa kɛ́ sɩ ń sɛɛsɩ ɩsəlɛ na tɔm tənɛ tə sɛɣɛsʋɣʋ, na mpa pa tɛma Ɩsɔ na pa taa tɔ pá ha pa təɣɩ təma kʋpana lapʋ taa kɛ́ tam. Mpi pə tewa na pə waasəɣɩ tɔɣɔlɛ. 9Ama cɔləɣɩ kʋmɛlətɔmnaa tɔɔ hɔm na lʋləŋ loosi təŋʋɣʋ. Cɔləɣɩ yooŋ na ntɔŋkpɛɛsasɩ kɛ Moisi kʋsəsɩɩtʋ tɔɔ. Ntɩ ɩnɩ tə kʋɣɩ təma kɛ teu kɛ́, pəcɔ tɩɩ waasəɣɩ pʋlʋ. 10Mpa pa yeki na faɣaʋ kɔŋ yəlaa taa tɔ, ye n kpaala-wɛɣɛ tɔm naalɛ na pá tá nɩɩ n tɔɣɔnɩ-wɛ. 11Pə taɣa pʋlʋ, n nyəmá teu sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛ mpʋ pə hʋ́lə́ɣɩ́ kɛ́ sɩ ɩ yela mpaaʋ kʋsiɣisuɣu təŋʋɣʋ kɛ́. Na ɩsaɣatʋnaa mpa ɩ lakɩ tɔ pə hʋ́lə́ɣɩ́ kɛ́ sɩ ɩ toolaa. 12Ye ma kɔma na má tili Aatema yaa Tisikɩ kɛ nyá kiŋ, ɩlɛ n nyəkɩ lɔŋ na ń kɔɔ na ń maɣana-m Nikopoli. Mpi tɔ ma tʋwa sɩ tənaɣa maa caɣa hilimatɛ waatʋ. 13Paasəna tɔm hʋʋlʋ Senasɩ na Apɔlɔɔsɩ kɛ teu na pá taa laŋ pʋlʋɣʋ waatʋ wei paa tʋɣɩ pa mpaaʋ tɔ. 14Pə wɛɛ sɩ tá yəlaa tɔtɔ ká nyɩ ɩsəna paa paasəna təma kʋpana lapʋ kɛ tam tɔ, na ye pə caala wei kɛ́ teu, pa waasəna-ɩ, na pá taa caɣa yem təkpasa. 15Pa təna mpa pa wɛ ma kiŋ cənɛ tɔ pa sɛɛkɩ-ŋ. Sɛɛ tá Ɩsɔsɛɛlɛ taa taapalaa kʋpama. Ɩsɔ ɩ́ hʋ́lɩ́ mə tənaɣa ɩ pɛɛlɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\