KƆRƐNTE PƆLƆ 7

1Nɛɛ, lɛtɛrɛ mu bɛrɛ tiyaa, ainɛ yaanran jeɲɛlu go biyɛ ga ɛjii wɔɔ sibɛ go selumu e selumu gɔ dɛi sɔɔ ma unwɔ: 2Sala gabaai dɛi, ainɛ tuturu puu yaanran womɔ siiyɛ, yaanran tuturu puu yaa, igɛ womɔ siiyɛ. 3Yaanran bɛrɛ kijɛ dagaa gɔ, ainɛ wogɔ wo bɛrɛ kanraun jaain wɔɔ. Kɔɔ gin’ ainɛ bɛrɛ kijɛ dagaa gɔ, yaanran wogɔ wo bɛrɛ kanraun jaain wɔɔ. 4Yaanran, goju womɔ le kijɛ wo ibɛ kanrun bɛɛlɛ. Goju womɔ wo igɛ mɔi. Kunrin, ainɛ yaa goju womɔ le kijɛ wo ibɛ kanrun bɛɛlɛ. Goju womɔ yaanran womɔ mɔi. 5Tunmɔ le ai gɛɛnɔugi. Tunmɔ le aaraa ye, waaru gaila amagɛɛn nɛ biyɛdeii laa ye, tunmɔ le ai gɛɛnɔugi. Waaru wogɔ galaai ye, tanwanlu go pilemu ye bana ebe jeɲɛi. Kɔɔi laa ye, ei aa gɛliyaa bɛɛlu kanrun ye, Setanu subɔrɔ nɛ yoi ye, nunumɔdei. 6Sɔɔ e bɛrɛ mu sɔɔjɛ gɔ tɔɔrui laa, kaa, inɛ ibɛɛ wɔɔ kanrun bɛbɛɛdo. 7Naran sɔɔ giyaa ye, mu kai inɛw puu mu gin’ biyɛ dɛnɛjɔn. Kaa Ama, inɛ tuturu puu bɛrɛ sin obu womɔ dɛiin obaa yasɛ. Inɛw gamuu sin obu gɔ, bana turu gin’ wɔɔ. Inɛw wajunw mɔ bana waja gin’ wɔɔ. 8Inɛw puru paganɛ lee, yapanuw gɔbe lee, be kai mu gin’ biyaain ye, ɛjii wɔɔ. 9Kaa be kuu bemɛ ai gɛli bɛɛnɛ ye, puru be pagajɛ ire. Dadaaru dɛi ɔɲɔnu biyɛ dɛi, puru paga ire. 10Nɛɛ, inɛw puru pagaa wɔin bɛrɛ kijɛ mu tɔɔrɔjɛ unwɔ: Mui laa, Inɛw Baŋa be bɛrɛ tɔɔrɔjɛ, yaanran, wo igɛ le goonɔu. 11Kaa wo igɛ le gowaai ye, wo, igɛ waja ɛɛnɔu. Maa pilemu ye wo igɛ le sɔɔ yegere. Ainɛ yaa yaanran womɔi pajanɔu. 12Inɛw wajunw bɛrɛ sɔɔ mu sɔɔjɛ unwɔ: Inɛw Baŋai laa, kuu ma le mu sɔɔjɛ, bainɛ turu yaanran jaŋu ii laa yasɛ ye, yaanran gɔ wo le biyɛ ga yayabado ye, woi pajanɔu. 13Iyaa, yaanran, wo igɛ jaŋu ii laa kanran, wo le biyɛ ga yayabado ye, wo le goonɔu. 14Ainɛ jaŋu ii laa gɔ, yaanran womɔ sabu dɛi, Ama le bɛrii wɔɔ. Kunrin yaanran jaŋu ii laa gɔ, wo igɛ sabu dɛi, Ama le bɛrii wɔɔ. Kɔɔi laa ye, unrunw bemɛ gɔ lee, inɛw Ama inin unrunw gɔ lee kɛkɛu gin’ wɔɔ. Kaa naran sɔɔ giyaa ye, unrunw bemɛ gɔ yaa Ama le bɛrii wɔin. 15Kaa, inɛ jaŋu ii laa gɔ, jaŋu ii gɔ le goo ibɛɛ wɔɔ ye, kunrin wo kanranmɔ. Wogɔ gin’ biyaa ye, jaŋu ii gɔ, ainɛi ma, yaanrain ma, inɛ jaŋu ii laa gɔ le biyɛ kaara ga wɔlɔ. Ama emaa jamu le biyɛ ga emi boonu. 16U yaanran jaŋu ii, u igɛi yayabadou ma yani jugɔ bɛɛdou? U igɛnɛ jaŋu ii, yaanran uwɔi yayabadou ma, u yaa yani jugɔ bɛɛdou? 17Sɔɔ kɔɔ gowaai ye, inɛ tuturu puu, Inɛw Baŋa u bɛrɛ sin bana kanrun le kɛukɛu biyɛ. Ama ui bana boonu gin’ yabiyɛ. Ama inɛw mɔɔnu puu bɛrɛ bana mu tɔɔrɔjɛ gɔ kɔɔ woi. 18Ama ui waaru boonu le, u araa nɔwaanbeu ye, kunrin yabiyɛ. Araa nɔɔlubeu ye, waja araa nɔɔjɛ giye kanrannɔu. 19Araa nɔwaanbeu ma, nɔɔlu ma, kijɛ kanmai laa. Kaa Ama tɔɔru gɔbe gɛli gɔ, kijɛ lugoɲu gɔ woi. 20Inɛ tuturu puu Ama ui bana boonu gin’ yabiyɛ. 21Gunɔnɛi u wɔu Ama ui boonu ma? Diyɛdai le biyɛnɔu. Kaa gunɔ gooɲu bana biyaajɛu ye, pajanɔu. 22Inɛw Baŋa Yesu, gunɔnɛ boonaa, wo le bojaajɛ gɔ, Inɛw Baŋa woi gunɔ goonaati. Kunrin, inɛ gunɔ gowaa wɔɔ Kirisito boonaajɛ gɔ, wo Kirisito gunɔnɛi. 23Ama dɔnrun tujaa ei ɛbu. Wogɔ digɛu, inɛw gunɔwin taŋanɔugi. 24Ba unrunw, Ama waaru ei wo boonu le, bana e bee gin’, inɛ tuturu puu giru womɔ nɛ bana wogɔ le yabiyɛi. 25Inɛw nimɛ puru paganɛ sibɛ go, mu Inɛw Baŋa bɛrɛ be dɛi tɔɔru dɛiin biyaa sɛlɔn. Kaa Ama amasɔgɔjugɔ dɛi, mu le gawu bɛbɛɛmɔjɛ digɛu, wogɔ sibɛ go kijɛ mu ajubajɛ e bɛrɛ tatagadɔn. 26Kanɛ, waaru nau gɔbe tɔlaatin digɛu, kijɛ mu ajubajɛ unwɔ: Ainɛ bana wo wɔɔ gin’ biyɛ ga wogɔ ire. 27U yaanran yasɛu ma? Woi pajadou giye kanrannɔu. U nimɛ yaanran jeɲɛlu ma? Jejeɲɛdou gɛɛnɔu. 28Kaa yaanran jeɲaajɛu kanran, hakɛi laa. Iyaa, yaanran igɛ ɛɛlu, igɛ ɛyaajɛ ye, wogɔ hakɛi laa. Kaa aduna nɛ waaru be wɔɔ gɔ le, inɛw puru pagaa wɔin, bai puu ɔɲɛ bɛbɛɛɲu. Mu ɔɲɛ wogɔ nɛ ei paabu ibɛɛ wɔun. 29Ba unrunw, sɔɔ gɛɛ mu ibɛ gɔ ɔn woi: Waaru gɔ gaai wajalu. Kɔɔ sabu dɛi, kanɛ baa inɛw yaanran sɛin gɔbe, yaanran sɛlɛi gin’ biyɛi. 30Inɛw sɔmiyɛn sɔmiyɛunwɔin gɔbe, kanɛ baa kinɛ ebe sɔmiyɛɛnlɛ gin’ biyɛi. Inɛw mɔmu mɔmɔuwɔin gɔbe, kanɛ baa kinɛ ɛɛli sɛlɛi gin’ biyɛi. Inɛw ebu ɛbɛnw gɔbe, kanɛ baa kijɛ kanma sɛlɛi gin’ biyɛi. 31Aduna ɔn sɔɔ nɛ inɛw toin puu, kanɛ baa wogɔ nɛ toloi gin’ biyɛi. Aduna kanɛ bana wo wɔɔ, emɛ iyejɛ ɔn gin’ biyɛidolo. Bɛrii aduna gagalado. 32Ebaa jiire sɛlɛ go biyɛ ga, mu wogɔi dɛnɛjɔn. Inɛ yaanran jeɲɛlu gɔ, waaru wooi Inɛw Baŋa birɛ ajubu le biyɛjɛ. Wo Inɛw Baŋa bɛrɛ kijɛ ɛju kanrun dɛnɛjɛ. 33Kaa inɛ yaanran sɛɛ, aduna ɔn sɔɔ ahajubajɛ. Wo yaanran womɔ bɛrɛ kijɛ ɛju kanrun dɛnɛjɛ. 34Kunrin woi sibɛ lɛi nɛ biɲiyɛnjɛ. Yaanran igɛ kuu nɛ daanla ma, iyaa nimɛ puru pagalu ma, be Inɛw Baŋa kijɛ dɛnɛjɛ ajubu le biyɛɲu. Be kuu bemɛ sɛɛu, Ama bɛrɛ obu dɛnɛɲu. Kaa yaanran igɛ le wɔɔ, aduna ɔn sɔɔ ahajubajɛ. Wo, wo igɛ bɛrɛ kijɛ ɛju kanrun dɛnɛjɛ. 35Mu ei bara ibɛɛ wɔun dɛi sɔɔ ɔnbe sɔɔuwɔn. Kuu ebe nɛ tɔɔrui daanauwɔlɔn. Ebaa bana ɛju gɔ nɛ bii ye, Inɛw Baŋa birɛ gɔ nɛ pagiyɛ ga, kijɛ mu dɛnɛjɛ gɔ woi. 36Nɛɛ, inɛ turu dadaaru le ɔɲɔu, yaalai womɔ le aŋai jaan gin’ bii bɛɛlɛ dɛi, woi jɛɛun jaain wɔɔ gi ye, wogɔ gin’ wo kanranmɔ. Wogɔ hakɛi laa. Puru be pagamɔ. 37Kaa inɛ hakilɛ daanu le wɔɔ, kijɛ waja woi damaalɛ, diŋɛ womɔ inɛ sɛɛ, kinɛ womɔ nɛ kɛjaa, yaalai unrunmɔ le aŋai biyɛun jaan gin’ bibiyɛdo gi ye, wo birɛ ɛjui birɛjɛ. 38Kunrin, inɛ yaalai womɔ jeɲɛjɛ gɔ, birɛ ɛjui birɛjɛ. Inɛ jeɲɛɛlɛ gɔ, wogɔ dɛi sigɛ birɛ ɛju birɛjɛ. 39Yaanran puru pagaajɛ, wo igɛ yinwɛindo baa, wo le pagiyaa wɔɔ. Kaa wo igɛ yinwaain ye, wo ibɛɛ wɔɔ ye, igɛ waja ɛi bɛbɛɛjɛ. Kaa waajibi, igɛnɛ gɔ jaŋu ii wo biyɛun jaain wɔɔ. 40Kaa, wo igɛ ɛɛlu go bana wo wɔɔ gin’ biyaai ye, kinɛ ɛɛli womɔ wogɔ gaa. Kɔɔ ajubu mai. Kaa mu kanran Ama Kikinu mu nɛ yato ga gawaa wɔun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\