JAN 18

1Sɔɔ kɔɔbe puu kɔɔ gin’ sɔwaatiyaa, Yesu, jaŋu unrunw womɔ be wooi gowaa, Sedurɔn ɔmɔjɔun kɛjaa taŋaabɛin. Kɔɔ nɛ sadiŋɛ turu yabe. Wo jaŋu unrunw womɔbe le wogɔ nɛ yowaabe. 2Yesu lee, jaŋu unrunw womɔ lee, waaru joo yalu kɔɔ nɛ wɛɛubɛin dɛi, Judasu, Yesui numɔ nɛ kunɔido baŋa gɔ, yalu kɔɔ igii bee. 3Kɔɔ dɛi, Judasu, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw lee, Parisiɛnbe lee garidu tiin gɔbe lee, Rɔmɛ bɛɛnw sɔludasu gɔbe lee giru nɛ yowaa, kɔɔ nɛ wiyaabe. Be lanpa lee, tɛlutin yaun lee, kɔmɔgelu bemɛ lee gɛliyaa kole wɛin. 4Yesu, unrun bɛrɛ sɔɔ dɔɔido igii bee dɛi, genɛ bemɛ nɛ yadɔwaa, ɔn gin’ be le sɔi: «E aai dɛnɛuwɔi?» 5Be saa, Yesu Nasarɛtu bɛɛnnɛ gɔi dɛnɛuwɔin gin. Yesu saa, wogɔ unruin gi. Judasu, Yesui numɔ nɛ kunɔnɛ gɔ, inɛw gɔbe le yahiŋɛbe. 6Nɛɛ, Yesu, unruin ga waaru be bɛrɛ wo gi gɔ le, be puu onu dɔraa minɛ nɛ numaa sugaabɛin. 7Yesu pilemaa be bɛrɛ selumaa, bemaa aai dɛnɛɲu ma gi. Be saa, Nasarɛtu bɛɛnnɛ Yesui gin. 8Yesu be le kijɛ gi: «Wogɔ mui gun. E mui digɛi ye, inɛw ɔnbei pajaa ye, be yaamɔi.» 9Giru nɛ sɔɔ turu wo sɔi kibe dɛi wo kɔɔ gin’ gi. Giru nɛ Yesu ɔn gin’ sɔi: «Mu Ba, inɛw mu bɛrɛ sagu u duuru gɔbe logoro nɛ, inɛ turu kanran manamɔlun.» 10Nɛɛ Simɔ Piɛru, polukaaba turu sɛu, wogɔ bɔwaa, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa birɛbirɛnɛ gɔi tɛraa, suguru iin gɔi jabalaa goonaabe. Birɛbirɛnɛ gɔ boi Malukusu gɛɛbɛin. 11Yesu, Piɛru le kijɛ gi: «Polu uwɔ kɔgɔ womɔ nɛ kunɔ. Ajubu uwɔ nɛ, mu Ba Ama, maa ɔɲɛ iye ga wo bojaajɛ gɔ, mu ɔɲɔu jaanla ma?» 12Rɔmɛ sɔludasu gɔbe lee, kuu bemɛ baŋa lee, Yahutunw garidu gɔbe lee, kɔɔ waaru le Yesui aa, numɔ gɔ kɔmaabɛin. 13Be woi Hanɛ bɛrɛ laa jɛyaabɛin. Anranguju wogɔ, Kayipe, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋai bee. Nɛɛ Hanɛ gɔ wo anwain. 14Kayipe gɔ Yahutunwin tinwɛnraan, tɔgu gɔ dilɛ nɛ inɛ turu yinwɛn ire gɛɛnɛ gɔ woi. 15Simɔ Piɛru lee, jaŋu ii waja turu lee, Yesu onu nɛ yadigɛbɛin. Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa gɔ jaŋu ii turu wogɔi igii bee. Jaŋu ii wogɔ Yesu le digiyaa, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa ginrun gonɔ gɔ nɛ yowaabe. 16Kaa Piɛru, bain go murɔn aŋa genɛ nɛ iŋiyaanbe. Jaŋu ii waja gɔ gowaa, gunɔ iyaa murɔn aŋa dɔmiyɛnnɛ gɔ le sɔwaa, Piɛrui yoomaabe. 17Gunɔ iyaa murɔn aŋa dɔmɔbe gɔ Piɛru le kijɛ wo gi: «U yaa ainɛ kɔɔ jaŋu ii turui laau ma?» Piɛru saa kijɛ gi: «Ai, mu jaŋu ii womɔi laaun.» 18Birɛbirɛnw lee, garidube lee, yalu gɔ nɛ kaali yabe dɛi, yaun tanugaa ɛgɛu yabɛin. Piɛru yaa be le mɔrinyaan, yaun ɛgɛube. 19Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa gɔ, Yesu bɛrɛ jaŋu unrunw womɔ lee, deeru womɔ lee dɛi selumaabe. 20Yesu, aŋa womɔ ɔn gin’ sai: «Mu daii, aduna puu giru nɛ sɔɔ ma sɔwaabɔn. Yahutunw puu yalu mɔrinyɛnɲu, Ama gɛɛn ginrun nɛ lee, Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ lee, mu waaru puu deeru ma yalu kɔɔbe nɛ oboubɔn. Baŋiyaan, sɔɔ mu sɔi wɔlɔ. 21Nɛɛ inge dɛi mui selumɛjɛu? Inɛw mui keŋii gɔbe bɛrɛ, mu inge sɔɔi sɔiun ma selumɛ yɛnɛ. Be kai sɔɔ mu sɔi igii wɔin.» 22Yesu, kɔɔ gin’ sɔɔu wo digɛu, garidu turu yalu gɔ nɛ iŋɛu, mamana womɔ pejaatiyaa ɔn gin’ sɔi: «Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa aŋa bana u saajɛ gɔ kɔɔ woi ma?» 23Yesu, garidu gɔ aŋa saa kijɛ gi: «Mu sɔɔ dagiyɛlu sɔwaabɔn ye, yalu dagiyɛlu gɔ taga yɛnɛmɔ. Nɛɛ sɔɔ ma narain ye, inge dɛi mui lagajɛu?» 24Kɔɔ onu nɛ Hanɛ, Yesui, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa, Kayipe bɛrɛ tiyaabe. Nimɛ kanran, Yesu numɔ kɔkɔmɔbe. 25Simɔ Piɛru, ginrun gɔ nɛ yaun ɛgɛu yabe. Kɔɔ gin’ wo wɔu, inɛw wo le kijɛ gin: «U yaa inɛ kɔɔ jaŋu ii turui laau ma?» Piɛru saa: «Ai, mu jaŋu ii womɔi laaun.» 26Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ kuu baŋa birɛbirɛnɛ turu kijɛ gi: «Sadiŋɛ nɛ wo le u wɔu mu iyelun ma?» Piɛru, ai, unruin laa ga gimaa sɔwaabe. Kɔɔ sɔɔu wo digɛu, ɛɲɛ turu kɔnwaanbe. Birɛbirɛnɛ kɔɔ gin’ selumu gɔ lee, Piɛru, birɛbirɛnɛ suguru wo jabulu gɔ lee, be lɛi mɛrɛin bee. 28Kayipe mɔ nɛ gowaa, Yesui dimɛraan, sɛmɛginɛ ginrun diyɛ gɔ nɛ jɛyaabɛin. Kɔɔ waaru le, baa yaa yaabe. Yahutunw inɛw giru toin gɔbe, sɛmɛginɛ ginrun nɛ yoi ye, bei purɔ ye Taŋagalu janwan kaya bɛɛidenɛ ma liyaain. Kɔɔ dɛi, be ginrun gɔ nɛ yoonɛ. 29Kunrin Pilate, sɛmɛginɛ gɔ, wo gowaa, be bɛrɛ selumaabe: «E ainɛ ɔn dɛi jarugu ingei sɛi?» 30Be aŋa womɔ saa kijɛ be gi: «Wo mɔɲu kanrannɛi laa bee ye, emɛ woi numɔ uwɔ nɛ kunɔbenɛ.» 31Kɔɔ gin’ be saa, Pilate bemaa kɔɔi ye, kuu bemɛ le, tɔɔru bemɛ le kɛukɛu, saliyɛ womɔ yai kire gi. Yahutunw inɛw gɔbe saa: «Emɛ inɛ daa ga kara sɛnɛ.» 32Yesu, aŋai wo yinwɛindo sɔɔ bana wo sɔi gin’ tee biyɛ ga, Yahutunw aŋasaara kɔɔ obin. 33Pilate pilemaa ginrun gɔ nɛ yowaa, Yesui boonaa, ɔn gin’ selumu: «Ui Yahutunw ɔgɔnɛi ma?» 34Yesu saa kijɛ gi: «Selumu kɔɔ kuu uwɔ selumui maa, inɛw, mu dɛi kɔɔ gin’ u bɛrɛ sɔin?» 35Pilate aŋa womɔ ɔn gin’ sai: «Mui Yahutunɛi ga sɛu ma? Tɔgu uwɔ lee, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw lee, numɔ ma nɛ ui be kunu. Aiwa, kijɛ u kanrun gɔ ingei?» 36Yesu aŋa womɔ ɔn gin’ sai: «Diinɛ ma gɔ aduna ɔn diinɛi laa. Diinɛ ma aduna ɔn diinɛi bee ye, Yahutunw inɛw numɔ nɛ mui yoonɔu giye, birɛbirɛnw mabe mu dɛi jajaiyɛbɛin. Kaa diinɛ ma aduna ɔn diinɛi laa.» 37Yesu kɔɔ gin’ wo saa, Pilate kijɛ gi: «Ui, ɔgɔnɛi gɔ, narain ma?» Yesu saa kijɛ gi: «U gi, mui ɔgɔnɛi. Mui naraan, aduna nɛ mu wɛi gɔ, mu naran gɔ dɛi sɛɛrɛ gooi wɛiun. Kɔɔ sabu dɛi, aai kanran, naran ibɛɛ wɔɔ ye, sɔɔ ma kekeŋiyɛnjɛ.» 38Pilate sɔwaa gi: «Naran gɔ ingei?» Kɔɔ gin’ sɔwaatiyaa, Pilate pilemaa bain go Yahutunw inɛw gɔbe bɛrɛ yaa kijɛ wo gi: «Mu kai ainɛ ɔn kuu nɛ kijɛ dɛi jarugu duurɔɲu iyelun. 39Kaa Taŋagalu janwan dɔwaai ye, mu kajuginɛ turu e dɛi pajauwɔn. Sɔɔ wogɔ e bɛrɛ atɛmui gin’ taŋaai. Aiwa, Yahutunw ɔgɔnɛ gɔi e dɛi paja ma?» 40Kɔɔ gin’ wo sɔwaa, be pilemaa mii ɛɛn le saa, «Ai, kɔɔbaŋai laa, Barabasu emɛ dɛi paja» gɛɛubɛin. Barabasu wogɔ, kuu numɔ numɔnɛi bee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\